Начало Новини Актуално Земеделското министерство ще помага на собственици на гори, пострадали от пожари

Земеделското министерство ще помага на собственици на гори, пострадали от пожари

Актуално
МЗХ помага на собственици на гори

Дирекция Развитие на селските райони към Министерство на земеделието и храните ще оказва методологическа помощ при изготвяне на проектни предложения на собственици на гори, пострадали от пожари. По мярката ще се подпомагат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори, както и държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове, научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

За възстановяване на гори, пострадали от пожари, бенефициентите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Проектите могат да включват:

  • почистване на площи в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
  • презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на семена или фиданки за залесяване; транспорт и временно съхранение на семена или фиданки и  засаждане на фиданките или засяване на семената;
  • създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

Финансовата помощ е в размер 100% от допустимите разходи по проекта. Минималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.

Още новини