Начало Новини Актуално Земеделските производители трябва да декларират доходите си за 2010 г.

Земеделските производители трябва да декларират доходите си за 2010 г.

Актуално
Стара Загора

Три са подадените декларации в Офиса на НАП в Стара Загора след първия ден на новата данъчно-осигурителна кампания. Актуалните за 2011 г. формуляри на видовете декларации са налични в Офиса на НАП в Стара Загора и Казанлък, и са публикувани в интернет на адрес www.nap.bg.

Подалите годишните декларации за доходите си до 10 феруари 2011 г., съответно и заплатили данъка за довнасяне, ако имат такъв, ползват 5% отстъпка. Същата отстъпка е валидна и за всеки клиент, подал декларацията си по интернет до края на кампанията - 30 април, по изключение през 2011 г. до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Ползва се само едната отстъпка, съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора.
Както всяка година, декларацията за доходите на физическите лица съдържа основна част и съответните приложения, като се попълват само онези, в които се декларират получени доходи:
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България:
Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения
Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ
Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност
Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго.....
Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество
Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници
Приложение 7 (образец 2071) - доходи, подлежащи на облагане с Патентен данък
Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции
Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително получени доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.
Задължение за подаване на декларация имат физическите лица, които през 2010 г. са получили доходи от: трудови правоотношения; стопанска дейност като едноличен търговец; друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения); наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество; лица които през 2010 г. са упражнявали дейност облагана с патентен данък; доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са  изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци). На всеки от посочените по-горе видове доход съответства приложение към данъчната декларация.
Доходите, получени през 2010 г. се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2010 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто.
Важно през тази година е да напомним, че регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители вече се облагат по общия ред и също са длъжни да подадат данъчна декларация по Чл.50 за получените през 2010 г. доходи.
Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
Новост през 2011 г. е възможността на чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът за преизчисляване на окончателния данък се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация.
Напомняме на клиентите си да не пропускат попълването и на Справката за окончателния размер на осигурителни доход за 2010г., когато е  необходимо.
Декларациите за доходите могат да бъдат подавани по интернет, подписани с електронен подпис, на място в Офиса на НАП в Стара Загора и Казанлък, в Централните пощенски клонове и като препоръчани писма с обратна разписка.
Пълна информация за плащането на данъците, банковите сметки и кодовете за вид плащане е публикувана на страницата на НАП в интернет и може да бъде получена на място в офисите на Агенцията. Всеки клиент може да се консултира как да попълни данъчната си декларация на цената на градски разговор избирайки информационния телефон на НАП: 0700 18 700.

Още новини