Начало Новини Актуално Земеделието осигурява 5,2% от Брутния вътрешен продукт

Земеделието осигурява 5,2% от Брутния вътрешен продукт

Актуално
Земеделие

Делът на земеделието в Брутния вътрешен продукт на страната през 2010 г. е 5,2%. Генериран е ръст на Брутната добавена стойност, създадена в отрасъл Селско, горско и ловно стопанство от 10,9%. По данни на НСИ, създадената Брутна добавена стойност (БДС) в земеделието е 3, 670 млрд. лева и представлява 6% от общата БДС. За 2010 г. темпът на прираст на БДС в аграрния сектор (на тримесечна база) е най-висок в сравнение с този в другите отрасли, определящи структурата на икономиката на страната.

Земеделието е един от малкото сектори на българската икономика, който формира положително търговско салдо. През 2009 г. салдото е в размер на 385 млн. щатски долара, а за 2010 г. търговското салдо в сектора е достигнало 944 млн. щатски долара. Делът на селскостопанския износ от общия за страната е значителен – около 17 % за последните две години (при внос в рамките на около 10 % от общия), съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

България е една от държавите-членки на ЕС с най-голямо нарастване на средния доход от земеделска дейност през 2010 г. спрямо 2009 г. - с 23%, което я нарежда между първите осем държави-членки по този показател. За сравнение, средно за Европейския съюз през 2010 г. доходите на земеделските производители са се увеличили с 12,3%, като България изпреварва дори някои от старите държави-членки като Германия, Португалия, Испания, Гърция, Великобритания и други. Нещо повече, при база 2005 г. България е страната с най-голямо нарастване на земеделските доходи в рамките на ЕС – 54,2%, при средно за ЕС 10%.

Намалява размерът на необработваната земя - през 2010 г. той е с 15.1% по-малък спрямо 2006 г. - както и нейният относителен дял в общата площ със селскостопанско предназначение – от 9.1% през 2006 г. на 8.0% през 2010 г.

Промени се пазарната ситуация. Проактивната експортна политика на страната доведе до нарастване на експортния потенциал на българските земеделски продукти. Спрямо 2009 г. износът на селскостопански стоки е нараснал с 24% и за 2010 г. възлиза на 3, 468 млрд. щатски долара, при 2, 795 млрд. щатски долара за предходната година. Около 72% от износа ни е насочен за европейския пазар, което е потвърждение, че българските земеделски продукти отговорят на изискванията на единния пазар на ЕС. Отворени бяха пазарите ни в Русия, Украйна, Турция, Арабските държави. 

На вътрешния пазар се либерализира пазарната среда в тютюневия сектор, което премахна посредничеството по веригата. Същевременно бяха предприети стъпки за преструктуриране на сектора и за прилагане на мерки за осигуряване на алтернативна заетост на тютюнопроизводителите. Осигурени бяха 70 млн. лв. национални доплащания за тютюнопроизводителите за реколта 2010 г.

С приемането на Наредбата за директните доставки, дадохме възможност на българския фермер да продава продукцията си направо от фермата, без посредници.

През последната година темпът на обработка на проектите по Програмата за развитие на селските райони е ускорен значително, като договорираните към март 2011 г. средства представляват 36%, а реално изплатените – 19,7% от бюджета на Програмата. По тези показатели ПРСР се нарежда на първо място по усвояване, сравнено с другите европейски програми за България.

Предложили сме на Европейската комисия промени в Програмата, които ще доведат до осезаем ефект за животновъдните стопанства, така че те станат конкурентоспособни на европейския пазар, като отговорят на неговите стандарти. Ще бъде подпомогнато и производството на плодове и зеленчуци, така че качествените български продукти отново да заемат полагащите им се пазарни позиции. 
През 2010 г. стойността на продукцията от сектор Животновъдство заема дял от 30,9 % от общата за отрасъл Селско стопанство и бележи нарастване от 4,6% спрямо 2009 г. Най-голямо е увеличението на стойността на продукцията от едър рогат добитък – с 36,5%, следвано от продукцията от яйца – с 10,2% и от овце и кози – с 2,5%. За 2010 г. общият размер на средствата за сектора е 177,491 млн. лв. През 2009 г. в сектора за първи път бяха изплатени 123,742 млн. лв. субсидии.

Компенсирано е четиригодишното изоставане в прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство. През тази година се очаква да стартира реалното усвояване на 107 млн. евро. по тази програма за изграждане на рибни пристанища и подпомагане на сектора като цяло.

Около 80% е усвояемостта по програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор и за пчеларство през 2010 г., по които финансирането е 50 млн. лв. за годината.

Отблокирахме спрените средства по предприсъединителната програма САПАРД. До края на 2009 г. са изплатени всички коректно изпълнени, реализирани в определения срок и отговарящи на заложените изисквания и процедури, проекти - 2 602 броя, съобщиха още от пресцентъра на земеделското министерство.

Изключително успешно се усвояват средствата за директни плащания – за кампания 2009 г. бяха изплатени 771 млн. лв. За кампания 2010 г. ресурсът е 1,018 млрд.лв.

Ефективен контрол върху качеството и безопасността на земеделските продукти и храни. Правителството постави особен акцент върху безопасността и качеството на храните и техния контрол „от обора до масата”. През последната година бяха разработени и вече се прилагат стандарти за месни продукти, кисело мляко, сирене, кашкавал и хляб, което дава възможност на потребителя да избере гарантирано качествени продукти.

Създадена беше Българската агенция за безопасност на храните. С нея се цели осъществяването на единен координиран контрол на храните по цялата верига – производител- преработвател- търговец. Това ще възвърне доверието в компетентността на държавните контролни служби и ще подобри информираността и сигурността на потребителите при избора на хранителни продукти.

Цялостно преструктуриране на системата на управление на горите. С началото на мандата Министерството не само спря замените на гори, но и не допусна строителство в заменените гори. С влизането в сила на новия Закон за горите през 2011 г. се поставя реално началото на генерална реформа в горския сектор, която обхваща: въвеждане на принципа на разделение на стопанските от контролните функции; засилване на децентрализацията и координацията при управлението на горите и стават ясни правата и задълженията на собствениците по стопанисването на горите. Гарантират се дългосрочните инвестиции на бизнеса от горския отрасъл. 

Отговорната политика по отношение на управлението на Държавния поземлен фонд донесе двойно увеличение на приходите от отдаването под наем и аренда на държавни земеделски земи, ливади и пасища от 12 млн. лв. през 2009 г. до 21,7 млн. лв. през 2010 г. За да се стабилизира тази тенденция приоритет през следващите години ще е ускоряването на процеса на комасация.

Още новини