Начало Новини Актуално Заявени са проекти за опозотворяване на биомаса за над 1 млрд. лева

Заявени са проекти за опозотворяване на биомаса за над 1 млрд. лева

Актуално
Биомаса

Инвестициите за производство на топлоенергия, ел. енергия и биогаз от биомаса могат да надхвърлят 1 мрлд. лв. през следващите три години, които са предимно чужди инвестиции. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, който откри конференция за Инвестиции в биомасата. Вече има заявени над 100 проекта, като сред най-големите са на Газ дьо Франс. Само те искат да вложат в две централи в България над 100 млн. евро, каза министърът.

Той допълни, че голяма част от инвеститорите ще получат преференции 1 клас и възможност за осигуряване на дългосрочни договори от 20 години за изкупуване на електроенергията и осигуряване на суровини. По думите му електроенергията от биомасата ще бъде с пъти по-евтина от тази на вятърните и фотоволтаични централи, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Зам.-председателят на комисията по земеделие и гори Емил Димитров каза, че с въвеждането на стимули за производство на топло и електроенергия от биомасата ще бъдат създадени над 30 000 нови работни места. Те ще бъдат предимно в райони, които са обезлюдени и безработицата е много голяма.

Биомаса може да се осигури от земеделието и горите. Отпадната и неизползвана биомаса включва дървесни остатъци от горскостопанските дейности (клони и вършина), индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини, кори, изрезки, черна луга и др.), строителни дървесни отпадъци, твърди селскостопански отпадъци (слама, царевични и слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от резитба на овощни дървета,тютюневи стъбла), тор от животновъдни ферми, твърди битови отпадъци, утайки от пречиствателни инсталации за отпадни води.

Общият запас на горите от горския фонд на страната към края на 2010 г. възлиза на 643 млн. куб.м. стояща дървесна маса, каза министър Найденов. Средният годишен прираст на дървесина от горите на България възлиза на 14,4 млн. куб.м. Добитите количества дървесина през 2010 г. възлизат на около 5,6 млн. м3. Дървата за огрев са основната част от дървесината от категория „дърва”, главния енергиен компонент на биомасата и възлиза средногодишно на около 3 млн.м3 (2,4 млн. м3, в т.ч 20 хил. м3 вършина и клони за 2010 г.). 

С цел дългосрочно планиране на дейностите, както в държавните горски предприятия, така и в дърводобивните и дървопреработвателните фирми и фирмите за добив на биомаса на дървесина се създава възможност за:

  • сигурност относно дървесния ресурс;
  • инвестиции в нова техника, оборудване, инфраструктура, квалификация на работниците и кадрова обезпеченост;
  • устойчиво производство, стопанисване и изпълнение на предвиденото ползване в горите

Дървесната биомаса, в т.ч. дървата за огрев, дървесните отпадъци и техните производни имат голям енергиен потенциал, но са със слаба степен на количествена концентрация и често пъти този ресурс е отдалечен от населените места. Недостатъчната количествена концентрация на  дървесния ресурс, преобладаващо трудните теренни условия, липсата на достатъчно развита инфраструктура в горите, традиции и подходящи технологии за оползотворяване на отпадъците от дърводобива, предполагат изграждането на малки инсталации-отоплителни, за когенерация и др.

Необходимо е оптимизиране и усъвършенствуване  на технологиите и техническото оборудване за дърводобив и употреба на дървесните отпадъци. Съществува реална възможност на база на новия Закон за горите, подзаконовата нормативна уредба, оптимизираната горска политика и стратегия и съответното преструктуриране на горския сектор, да се увеличи общия размер на ползването на дървесина, а оттам да се увеличи и дървесната биомаса годна за енергийно производство, обясни министърът.

Необходимо е идентифицирането на подходящи площи в поземления и в горския фонд за създаване на енергийни култури. Необходими са цял комплекс от мерки и механизми във всички области в т.ч нормативни, данъчни, финансови и организационни, за да може биомасата да се утвърди като алтернативен енергиен източник, конкурентен на конвенционалните горива.

Още новини