Начало Новини Актуално Започва записването на 3-годишните деца в детските градини в Стара Загора

Започва записването на 3-годишните деца в детските градини в Стара Загора

Актуално
Детски градини в Стара Загора

От 1 март до 31 март се извършва записването на 3-годишните деца за първа група в детските градини на община Стара Загора. Вече трета поредна година таксата за детските градини, определяна с решение на Общински съвет - Стара Загора, е непроменена и е една от най-ниските в страната.

Всяка година в отдел Образование, младежки дейности и спорт в Община Стара Загора се изработват правила за приема на 3-годишните деца, които се утвърждават от кмета на Общината, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. 

Правила за организиране дейността на детските градини в Община Стара Загора

І.Условия и ред за приемане на деца в детските градини
1. В детските градини се приемат деца с писмено заявление от родителите или настойниците. Към заявлението се прилага копие от акта за раждане. При постъпване на детето се предоставят и необходимите медицински документи.
2. Срокът за подаване на заявление за прием на 3- годишните деца за първа група е в периода 1 – 31 март  на съответната календарна година.
2.1 При приемане на деца в първа възрастова група предимство ползват:
• деца, чиито брат (сестра) посещава детската градина;
• кръгли сираци и деца с един родител;
• деца с постоянен адрес в близост до детската градина; 
• деца на родители с инвалидност от 71 до 100%;
• деца – близнаци  или от приемни семейства;
За свободните места се приемат деца по реда на подаденото заявление.
2.2. Списъкът на приетите в детската градина деца се изнася на информационно табло до 20 април. До 30 април родителите потвърждават писмено постъпването на децата в първа група. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от деца по реда на подадените заявления.
2.3. Директорите на детските градини до 15 май  представят на хартиен носител и на електронния адрес на отдел ОМДС списък на приетите деца в първа група. При липса на свободни места за съответната детска градина, отдел ОМДС предлага на родителите друга детска градина.
2.4.  Приетите в първа група деца постъпват в детската градина през месец септември. При съществуваща възможност деца се приемат и преди посочения срок.
3. Децата в останалите възрастови групи  се приемат целогодишно при наличие на свободни места.
4. Подготовката на децата на 5 и 6 години е задължителна. До 5 март родителите на 5 и 6 годишните деца заявяват писмено до директора желанието си децата им да бъдат записани в подготвителна група. Учебната година за задължителната подготвителна група започва на 15 септември и завършва на 31 май.
4.1.  Директорите на детските градини в срок до 15 март представят в  отдел „Образование” списък на децата от подготвителните групи.
5. В случай на подаване заявления от родителите за първа или подготвителна група извън посочения срок и при невъзможност за прием, директорът търси съдействие от общината за насочване на децата към други детски градини.
6. Директорът на детската градина  утвърждава Списък-образец № 2, не по-късно от 30 септември, след съгласуване с Началника на регионалния инспекторат по образование. В тази връзка списъците на децата по групи следва да се изготвят в срок до 5 септември.
7. Във връзка с прилагане системата на делегирани бюджети в детските градини , директорът определя броя на групите, както и броя на децата в тях съгласно разпоредбите на Наредба №7/29.12.2000 г.

II. Изисквания за посещение на децата в детските градини
1. Децата се приемат в детската градина сутрин от 7.00 ч. до 8.15 ч. от учител или помощник – възпитател. Вземат се до 18.30 ч. от родител или от други лица с писменото съгласие на двамата родители (настойници).
2. В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите или настойниците. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини, удостоверено със съответните документи.
 3. През учебната година се разрешава отсъствие по обективни причини повече от един месец след подадено заявление от родител (настойник) до директора на детската градина.

ІII. Заплащане на такси
1. Таксата за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини се заплаща ежемесечно от 1 до 10 число. След посочената дата се начислява съответната законоустановена лихва.
2. При отсъствие на детето родителите са длъжни предварително да уведомят писмено директора на детската градина, а при болест – в деня на заболяването. За времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса.
Писменото уведомяване на директора да съдържа следните реквизити:
• име и фамилия на детето, група;
• продължителност на отсъствие на детето с посочени дати;
• дата, име и фамилия, подпис на родителя;
3. При неплащане на таксата за месеца, директорът уведомява писмено родителите за дължимата сума (с обратна разписка). Ако таксата не бъде платена след повторно уведомяване, директорът може временно да прекрати посещението на детето в детската градина.

ІV. Организация на работа от 1 юни до 31 август
1. Децата от подготвителните групи завършват на 31 май учебната година. Само при невъзможност родителите да се грижат за децата си през летните месеци, децата могат да продължат да посещават детската градина.
2. След изготвяне на график за ползване на годишния отпуск на служителите, директорите подават до 30 май в Община Стара Загора – отдел ОМДС справка за броя на децата и групите през летните месеци и създадената организация в детската градина.
 
Нормативна база
• Закон за народната просвета
• Правилник за прилагане на Закона за народната просвета ;
• Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена ;
• ПМС №104 / 10.05.2003 г. за учебниците и учебните помагала.
• Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Още новини