Начало Новини Актуално Започва строителството на Регионалния център за управление на отпадъците в Стара Загора

Започва строителството на Регионалния център за управление на отпадъците в Стара Загора

Актуално

Започва строителството на Регионалния център за управление на отпадъците в Стара ЗагораЗапочват строителните дейности на обект Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора. Той е в землището на село Ракитница. Ще бъде изграден и общински център за рециклиране, както и инсталация за сепариране и закрито компостиране.

Това е модерна технология, която включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, растителни отпадъци, събрани при обслужване на обществени паркове и градини в региона на Стара  Загора.  

Строителните дейности са част от инвестиционен проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ № DIR 5112122-С007, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г. Бенефициент по проекта е Община Стара Загора с партньори общините: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,  Казанлък, Мъглиж,  Николаево,  Опан,  Павел баня,  Раднево,  Твърдица, Чирпан и СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора.

Регионалният център за управление на отпадъците - Стара Загора има три подобекта, на които ще бъдат изградени външни връзки за електрозахранване, захранващ водопровод, колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води, довеждащ път от съществуващата инфраструктура, една клетка за депониране на неопасни отпадъци с полезен обем 1,2 млн.куб.м, вътрешна инфраструктура с пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и система за улавяне на газовете.

На официалната церемония с първата копка, която ще се сътои на 29 юли 2014 г. от 11:00 ч. в землището на с. Ракитница, ще присъстват представители на Министерството на околната среда и водите, на управляващия орган на оперативна програма Околна среда, на общините партньори, фирми, които са изпълнители на дейности по проекта и др.

Срокът за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора е  юли 2015 г.

Още новини