Начало Новини Актуално Започва прием по мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения от ПРСР 2014 - 2020 г. за Кампа

Започва прием по мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения от ПРСР 2014 - 2020 г. за Кампания 2022

Актуално

От 30 март 2022 г. започна прием на заявления по мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за Кампания 2022.

Със заповед на министъра на земеделието с №РД09-384/29.03.2022 и на основание чл. 4, ал. 9 и ал. 10 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г., е определен приемът на заявления по мярка 13, в това число и по трите подмерки:

  • 13.1 Компенсационни плащания в планински райони;
  • 13.2 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения;
  • 13.3 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения.

Условията за предоставяне на финансовата помощ по мярката са разписани в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения от ПРСР 2014-2020 г.

Кандидатите по мярка 13 могат да подават своите заявления за подпомагане в Общинската служби по земеделие (ОСЗ), в която се намира постоянният адрес на кандидата - физическо лице или адресът на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.

За подпомагане по мярката ще могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г.

Припомняме на кандидатите, че считано от 21 март 2022 г. земеделските стопани могат да приключват заявленията си в Общинските служби по земеделие, като от днес - 30 март, това важи и за тези с участие по мярка 13.

Приемът на заявленията, при които е налице участие по някоя от следните мерки - мярка 10 Агроекология и климат (Мярка 10), мярка 11 Биологично земеделие (Мярка 11) или мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020), ще може да се реализира след публикуване на нарочна заповед на министъра на земеделието.

Още новини