Начало Новини Актуално Започна приема на проекти по Програмата за развитие на селските райони

Започна приема на проекти по Програмата за развитие на селските райони

Актуално

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обяви днес началото на приема на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която беше блокирана повече от шест месеца. Успоредно с това откри и информационната кампания по програмата. Министър Найденов представи новия билборд със слоган „Европейски пари за правилното място – за българското село”.

За новия прием по ПРСР ще има информационна кампания по печатни, радио и телевизионни реклами, семинари и др. дейности.

Програма за развитие на селските райониДо момента са договорени над 30% от средствата по програмата и са усвоени близо 20% от парите, заяви министър Найденов. От 14 юни стартира прием на заявления по 8 мерки от Програмата за развитие на селските райони – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 «Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти», 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова каза, че по мярка 142 „Създаване на организации на производители” заявленията ще могат да се подават до края на годината. Според нея няма да се приемат заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери”, както и за покупка на земеделска техника по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”.

От 1 септември ще бъде възобновен приемът по други 4 мерки – 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Калина Илиева обяви, че са опростени процедурите и ще бъде запазен темпа за обработка на проектите. Тя допълни, че не очаква загуба на средства по програмата до края на годината във връзка с изплащането на парите по бюджета за 2008 г. По публичните мерки вече може да се кандидатства и за реставрирането на църкви и икони, изграждането на олтари, реставриране на икони. Бенефициенти могат да бъдат местните подразделения на различните вероизповедания, не само на Българската православна църква, каза Илиева.

 

Как ще се кандидатства и какви са бюджетите по мерките за новия прием:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август за инвестиции по ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – за инвестиции по гарантираните бюджети.

За какво ще се кандидатства:

1. Европейски план за икономическо възстановяване:

  • инвестиции, директно свързани с производството на мляко;
  • инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;
  • инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);
  • инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
  • инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.

2. От 19 юли ще се приемат проекти по гарантираните бюджети без сектор „Мляко”:

Предвижда се самостоятелен прием за проекти в сектор “Мляко” за инвестиции, свързани с прилагане на регламент 853/2004, свързан с качеството на млякото за ферми, група 3, за инвестиции в сгради и оборудване, необходими за постигане изискванията на регламента и ферми група 2, за инвестиции в оборудване за същите цели.

В ход е подготовката на схема  за увеличаване интензитета на помощта за фермите от група 2 и 3 за инвестиции, свързани с качеството на млякото и за инвестиции, свързани с хуманно отношение към кокошки носачки. Схемата предвижда кредитиране на проектите и държавна помощ под формата на надбавка  към размера на помощта давана по мярката, в съответствие с правилата за държавни помощи със средства от националния бюджет.

 

Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август

За какво ще се кандидатства:

- Изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за недържавни гори;

- Осветления и прочистки в издънкови гори след сечи за естествено семенно възобновяване в дървостои на възраст между 1 и 10 години – веднъж за периода на прилагане на програмата;

- Кастрене в борови култури под 40 годишна възраст;

- Отгледни сечи в млади (под 40 годишна възраст) иглолистни и широколистни гори;

- Закупуване на подходящо оборудване, като: оборудване за сеч, вкл. харвестъри, процесори, моторни триони; извозна техника сортиментни извозвачи, трактори, въжени линии.

 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 18 юли – за всички допустими сектори, включително ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – само за инвестиции по ЕПИВ.

За какво ще се кандидатства:

1. Подкрепа се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които подобряват цялостната дейност на предприятията, отнасят се до преработка и/или маркетинг на продукти с изключение на рибни  и горски продукти, и/или развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти с изключение на рибни  и горски продукти.

2. ЕПИВ

- Инсталации за пречистване на отпадъчни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия;

- Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-енергия при преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;

 

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”:

Срок на прозореца: От 10 юни до 30 септември

За какво ще се кандидатства:

Мярката е насочена към полупазарни стопанства, които продават малка част от своята продукция за допълване на дохода на домакинството и използват останалото за домашна консумация, но същевременно притежават икономически потенциал за бъдещо развитие. Това е временна подкрепа за доходите на такива стопанства, която ще спомогне да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.

 

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август

За какво ще се кандидатства:

- Залесяване, което включва:

а. Създаване на технологичен план за залесяване;

б. Почвоподготовка;

в. Сеене или засаждане;

г. Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;

д. Ограждане на залесената територия.

- Поддръжка, която включва:

а. Попълване (презасяване или презасаждане);

б. Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването.

 

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август

За какво ще се кандидатства:

- Възстановителни дейности:

а. Почистване на  площите пострадали от горски пожари, ветровали и други природни бедствия;

б. Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни дървесни видове;

в. Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия.

- Превантивни дейности за борба с горските пожари:

а. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесо-културни прегради,  противопожарни полоси, минерализовани ивици и т.н.;

б. Закупуване на оборудване за противопожарни депа;

в. Строителство и подобряване на площадки за хеликоптери;

г. Строителство и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

д. Строителство и подобряване на постоянни наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и комуникация;

е. Строителство и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;

ж. Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои.

 

Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 18 юли за всички допустими инвестиции, включително по ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – инвестиции само по ЕПИВ.

За какво ще се кандидатства:

1. Развитие на услуги в селския туризъм:

а. Туристическо настаняване и обслужване (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

б. Развитие на услуги, които предлагат възможности за отдих и спорт или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм и специализиран наблюдателен туризъм – птици, бозайници, пеперуди, растения и т.н.);

в. Туристически услуги, свързани с опазване и откриване за посещения на места от исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

2. Местно занаятчийство:

а. Занаятчийски дейности или предоставяне на услуги, свързани с участие в занаятчийски дейности на туристи.

б. Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения

в. Производство на енергия от възобновяеми източници:

г. Производство на био-горива от биомаса;

д. Производство на биогаз, когенератори на биогаз.

 

3. ЕПИВ

а. Инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на био-енергия при преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство и за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници;

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 18 юли за всички допустими инвестиции, включително по ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – инвестиции само по ЕПИВ.

За какво ще се кандидатства:

1. Инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия. Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности.

2. ЕПИВ:

а. инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на енергия от ВЕИ, с изключение на тези които попадат в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;

 

От септември 2010 г. стартира прием по четири мерки.


Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Срок на прозореца: 1 септември – 30 септември

 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Срок на прозореца: 1 септември – 30 септември

 

Мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони”

Срок на прозореца: 1 септември – 30 септември


Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Срок на прозореца: 1 септември – 30 септември

 

Още новини