Начало Новини Актуално Започна прием на заявления по две от мерките от ПРСР

Започна прием на заявления по две от мерките от ПРСР

Актуално
ПРСР

Стартира приемът на заявления за подпомагане по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година – мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства и мярка 123 Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. 

По мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства, ще се приемат заявления за подпомагане само за инвестиции по гарантираните бюджети  в периода от 25 юли до 19 август 2011 година. Бенефициентите ще имат възможност да кандидатстват за  следните инвестиции, като са определени и съответните бюджети, както следва:

  • Инвестиции, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО /Нитратна директива/ - с бюджет 13 660 000 евро;
  • Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор Мляко, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 55 450 000 евро;
  • Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор Мляко, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 56 505 000 евро;
  • Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване.

По мярка 123 Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти периодът на прием на заявления за подпомагане ще започне на 15 август и ще продължи до 16 септември 2011 година, като ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярката. Бюджетът, предвиден за обявения период, е в размер на 68 364 991 евро.

По мярката ще се приемат инвестиционни проекти, с цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в хранително-преработвателната промишленост и горския сектор.
По мярката могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия и така наречените междинни предприятия. За подпомагане в горския сектор могат да кандидатстват само микро предприятия  за първична преработка на дървесината до производство на мебели.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи, а за междинни предприятия - 25%. Минималният размер на инвестиционен проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. На основа на промяна в ПРСР помощта по мярката е увеличена с 10% за инвестиции в сектор мляко и млечни продукти, инвестиции за производство на енергия от растителна и животинска биомаса, инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, инвестиции свързани с пречистване на отпадните води от производството и е съответно 60% от общите допустими разходи за микро, малки и средни предприятия и 35% -  за междинни предприятия.

Финансират се инвестиции, свързани с изграждане и/или модернизиране на производствени сгради; закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения за нуждите на производствения процес; оборудване на лаборатории за нуждите на производствения процес; закупуване на земя за изграждане на недвижими активи; нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти; закупуване на софтуер, предварителни разходи и други.

Повече информация за мярката и условията за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на ПРСР.
Кандидатите по мерките могат да подават своите заявления в областните структури на Държавен фонд Земеделие.

Още новини