Начало Новини Актуално Започна прием на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Започна прием на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Актуално

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявяви началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд. Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания.

Те са предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса, са два:

•    научноизследователски развойни проекти
•    проект за техническа осъществимост

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври 2012 г., 17:30 часа.

Бюджетът на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв.

При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца.

НИРД проектите се състоят от следните категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

•    50% - за индустриални научни изследвания;
•    25% - за експериментално развитие.

При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.

И при двата вида проекти установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

Кой може да участва
За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.
В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП.
Документацията за участие в конкурса се приема в ИАНМСП на адрес: София 1000, ул. Леге 2-4.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif6@sme.government.bg. Информация за получените въпроси и отговори ще бъде публикувана на интернет страницата на ИАНМСП и ще бъде достъпна за всички кандидати.

Още новини