Начало Новини Актуално Започна новият размножителен сезон за царските орли

Започна новият размножителен сезон за царските орли

Актуално
царски орел

19 двойки от световнозастаршения вид царски орел са заели териториите си, а 18 от тях вече мътят. За сравнение, тази цифра е близка до максималната отчетена – 20 двойки през 2009 г. Една от двойките е заела изкуствено гнездо, поставено от екип на БДЗП в района на Светиилийските възвишения, близо до Ямбол.

При извършения мониторинг на изкуствените гнезда в периода 27-29 април е регистрирано мътене от страна на женската птица в заетото гнездо, а мъжкият стоял близо до гнездото, кацнал на клон. Това е първото изкуствено гнездо, заето от царски орел, след поставянето им. В друго от гнездата се е настанил друг вид дневна граблива птица - белоопашат мишелов (Buteo rufinus).

Поставените изкуствени гнезда за царски орел в рамките на проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, финансиран по програмата LIFE+ на Европейския съюз, са общо 18. Четири от тях бяха поставени в началото на април тази година от експерти на БДЗП и ММЕ - BirdLife Унгария в Натура 2000 зони - Сакар, Западна Странджа и околностите им. Другите 14 БДЗП постави през 2010 в същите Натура зони.

Според унгарските експерти в опазването на царския орел, поставянето на изкуствени гнезда за привличане на нови двойки е ефективен метод за увеличаване на популацията и голяма част от гнездата се заемат още през втората или третата година след монтирането им. Тази мярка е ефикасна, тъй като спестява на птиците усилията за построяването на ново гнездо. Местообитанията с подходящите за дейността дървета предварително се набелязват, като се взимат под внимание редица важни фактори - наличие на хранителен ресурс, минимално човешко безпокойство, липса на опасни стълбове от електропреносната мрежа и др.

При извършване на ежемесечния мониторинг на гнездовите територии на царските орли екип на БДЗП откри ново гнездо на царски орел в района на Дервентските възвишения. В края на март орлите са наблюдавани да доизграждат старо гнездо на гарван, което е било активно през 2010 г. На 1 април гнездото, вече придобило размерите на орлово, е било дооформяно му от една от птиците. Новосформираната двойка царски орли е „млада”, състои се от птици в трето оперение.

Междувременно БДЗП предприе мерки за охраната на някои от рисковите гнезда на царския орел. От средата на март започна охраната на три двойки в Натура зона Сакар и едно в Западна Странджа, а от следваща седмица  ще започне и следенето на още две гнезда в Сакар. Целта е двойките, които са изложени на най-голямо безпокойство, да оцелеят и да имат шанс да отгледат потомство. Гнездата се охраняват от сутрин до вечер и в същото време доброволците описват наблюденията си за поведението на двойките.

Друга мярка, която благоприятства опазването на царския орел е залесяването. От 30 март до 5 април 8 доброволци на БДЗП залесиха 20 дка с черни тополи в близост до две от гнездата на царският орел в Натура 2000 зона Сакар. Общо 1050 дръвчета бяха засадени на териториите на общините Тополовград и Свиленград с цел да осигурят бъдещ гнездови субстрат за царските орли в района. Това е третото залесяване в рамките на проекта. С тази акция общо 59 дка земя в районите на четири гнездящи двойки от СЗЗ Сакар и Западна Странджа са залесени. До края на проекта ще бъдат залесени още 40 дка.

Успешното привличане към гнездене на новосформирани двойки царски орли е резултат от правилния подход  по отношение на дейностите, свързани с управление на популациите на световно застрашените видове и комбинацията от мерки, които експертите на БДЗП поемат за опазване на застрашения вид.

царски орел царски орел царски орел

Още новини