Начало Новини Актуално Заетостта сред икономически активното население намалява

Заетостта сред икономически активното население намалява

Актуално
Заетост

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила през първото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 243.1 хил., или 65.2% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. коефициентът на икономическа активност е с 0.3 пункта по-нисък, като намаление се наблюдава само при мъжете - с 0.8 пункта, докато при жените има слабо увеличение - с 0.3 пункта.

През първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 1.5 пункта в сравнение със същия период на 2010 г., като достига 57.3% (59.9% при мъжете и 54.8% при жените). При мъжете намалението на коефициента на заетост (с 2.4 пункта) е по-голямо отколкото при жените (с 0.5 пункта).

През периода първо тримесечие 2010 - първо тримесечие 2011 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) намалява с 2.0 пункта и достига 62.6% - съответно 65.5% за мъжете и 59.7% за жените.

Намалението на заетостта през последната година се отнася в по-малка степен за възрастовата група 55 - 64 навършени години. Коефициентът на заетост за тази възрастова група е 43.5% през първото тримесечие на 2011 г., или с 0.4 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2010 г., като намаление се наблюдава само при мъжете. По пол коефициентите на заетост за същата възрастова група достигат съответно
49.8% за мъжете и 38.2% за жените.

През първото тримесечие на 2011 г. 34.8% (1 727.6 хил.) от населението на възраст 15 - 64 навършени години е икономически неактивно (извън работната сила). Икономически неактивни са 762.8 хиляди (30.9%) от мъжете на възраст 15 - 64 навършени години и 964.8 хил. (38.6%) от жените в същата възрастова група.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 254.5 хил., или 14.7% от икономически неактивните в същата възрастова група, като в сравнение със съответното тримесечие на 2010 г. се увеличават с 28.0 хиляди.

Основни характеристики на заетите лица на 15 и повече навършени години
През първото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 890.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 44.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява със 120.6 хил., или с 4.0%, а относителният им дял - с 1.4 пункта.

От заетите лица на 15 и повече навършени години 1 508.2 хил. (52.2%) са мъже, а 1 382.5 хил. (47.8%) - жени.
По образование заетите лица в тази възрастова група са съответно: с висше образование - 817.8 хил. (28.3%), със средно образование - 1 755.3 хил. (60.7%) и с основно или по-ниско образование - 317.6 хиляди (11.0%).
През периода първо тримесечие 2010 - първо тримесечие 2011 г. най-съществено е намалението в броя на
заетите лица с основно или по-ниско образование - с 16.0%. От всички заети лица на 15 и повече навършени години 4.0% са работодатели, 7.5% - самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка, 87.5% - наети лица, и 1.1% - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 803.9 хил. (71.3%) са в частния сектор, а 724.9 хил. (28.7%) - в обществения. Делът на жените от наетите в частния сектор е 45.9%, а от наетите в обществения сектор - 57.7%.
През първото тримесечие на 2011 г. преобладаващата част (61.7%) от заетите лица - 1 784.6 хил., работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 928.3 хил., или 32.1%, а в селското и горското стопанство - 177.8 хил., или 6.2%. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. най-голям спад в броя на заетите се наблюдава в индустрията - с 9.2%.

Безработица
През първото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 395.5 хил., а коефициентът на безработица - 12.0%. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с 54.5 хил., а коефициентът на безработица - с 1.8 пункта.

Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените (увеличението на коефициента на безработица е съответно с 2.4 и с 1.3 пункта), като през първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица на мъжете (13.2%) превишава с 2.4 пункта този на жените (10.8%). Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 67.3 хил., а коефициентът на младежка безработица достига 29.1% - съответно 32.0% при мъжете и 25.1% при жените. Продължително безработни (от една или повече години) са 208.4 хил., или 52.7% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. броят им се увеличава с 46.1%.

Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 2.0 пункта и достига 6.3% през първото тримесечие на 2011 година. В броя на безработните лица с продължителност на безработицата, по-малка от една година, се наблюдава известно намаление - с 5.6%, в сравнение с първото тримесечие на 2010 година. През първото тримесечие на 2011 г. от общия брой на безработните лица 331.4 хил., или 83.8% са имали предишна работа, а 64.2 хил., или 16.2% търсят първа работа.

Още новини