Начало Новини Актуално Задължителна детски градина за 4-годишните предвижда проектозакон

Задължителна детски градина за 4-годишните предвижда проектозакон

Актуално
Детска градина

Правителството одобри проект на Закон за предучилищното и училищното образование. Документът предвижда възможност от 2016-2017 г. четиригодишните деца да посещават задължително детска градина. Така България синхронизира своята политика в областта на образованието с общоевропейските директиви – до 2020 г. най-малко 95% от децата между 4 г. и възрастта за започване на задължително начално образование да са включени в образованието в ранна детска възраст.

Целта е делът на преждевременно напускащите училище да падне под 10%, за да бъдат предпазени най-малко 20 милиона души от бедност и социално изключване, съобщиха от правителствената пресслужба.

Със законопроекта се въвежда нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два етапа: начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас), и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).

Двата етапа в средната степен на образование дават възможност за смяна на избора на младия човек. Осигуряват възможности за предуниверститетска подготовка или за тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Създава се нов вид училище – обединено (от І до Х клас). Така учениците ще получат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място или в близост до него. Това е облекчение за младите хора от малките населени места и за тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка – квалификация по част от професия, а за професии с І степен на професионална квалификация – и придобиване на професионална квалификация.

Преобразуването на училищата ще става с решение на общинския съвет. Освен това, към общините преминават и професионалните гимназии.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас е друг инструмент за превенция на отпадането от училище, за идентифициране и развитие на таланта, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време.

Проектът на Закон за предучилищното и училищно образование предефинира видовете училищна подготовка. Целта е да се повиши грамотността и пригодността към пазара на труда. Това е още една ключова разлика със сега действащия Закон за народната просвета.

Проектът осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, като по този начин се постига свобода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности) на училищно ниво, съобразявайки се с потребностите и интересите на учениците. В часовете, предназначени за придобиването на тази подготовка, учениците могат да изучават предмети като предприемачество, гражданско образование, здравно образование и др.

С новия нормативен акт за пръв път се уреждат обществени отношения, свързани с възможностите за валидиране на компетентности (за лица, навършили 16 години, които нямат придобито основно или средно образование), придобити чрез неформално обучение и учене. Оптимизира се самостоятелната и индивидуалната форма на обучение. Развива се дистанционната и се въвежда комбинирана форма на обучение. Целта отново е създаване на повече възможности за достъп до образование за различни категории лица и превенция на отпадането и ранното напускане на образователната система.

Предложеният законопроект оптимизира системата на оценяването. На него се гледа не само като на процес за установяване на постигнатите резултати, но и като на инструмент за диагностика на индивидуалните постижения, напредъка и потребностите на всеки отделен ученик. Оценяването ще бъде и важен инструмент за мониторинг на образователния процес и за разработване на политики за подобряване на качеството му.

Въвежда се нов елемент в образователния процес – Подкрепа за личностно развитие. Тя е представена на две нива: ниво на обща и на допълнителна подкрепа. Нивото на обща подкрепа е отговор на потребности, които не изискват допълнителен ресурс от средата и обхващат дейности, които са превантивни по отношение на някакъв вид пречка пред обучението на детето или ученика. Нивото на допълнителна подкрепа отразява специфични потребности на децата и учениците. За него е необходим допълнителен ресурс. Имат се предвид ситуации, свързани с деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с хронични заболявания, деца и ученици с изявени дарби, деца и ученици в риск.

За да се гарантира грижата за детето и неговите постижения, се създават центрове за подкрепа за личностно развитие. Те обхващат сега съществуващите обслужващи звена в системата. В такива центрове ще се преобразуват ресурсните центрове и помощните училища. Преобразуването ще се извършва въз основа на анализ, изготвен от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Срокът за ресурсните центрове е 2 години от влизане в сила на закона, а за помощните училища – 5 години. Важна стъпка е преминаването на центровете към общините. Така дейността им се обвързва с областната и общинска стратегия за услуги и интегриране със здравната и социалната сфери.

С предложения законопроект за първи път се регламентират създаването на обществен орган за подкрепа и развитие на образователната институция и за граждански контрол върху управлението – Обществен съвет; изграждането на вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини; външното оценяване на качеството на предлаганото образование, което ще се извършва от Национален инспекторат по образованието на основата на обективни критерии; запазва се действащата система на делегирани бюджети за училищата, като на законово ниво се въвеждат разпоредби за прозрачност и отчетност на училищните бюджети и на разпределението на средствата в системата. На обществените съвети се предоставят правомощия по съгласуване и контрол на делегирания бюджет; регламентира се финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните училища и в частните детски градини. С това се разширява достъпът до образование и се повишава конкуренцията между образователните институции.

Законопроектът отговаря на съвременните потребности на предучилищното и училищното образование и има за цел традиционните образователни модели и форми на общуване да отстъпят пред тези, наложени от навлизането на информационните и комуникационните технологии в човешкия живот. Идеята е образованието да не е механично усвояване и възпроизвеждане на готови масиви от знания, а изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят в екип, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, познаващи силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

Законопроектът дефинира системата на образование като национален приоритет. Поставя ясно и категорично фокуса върху развитието на личността на детето и ученика с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие.

Още новини