Начало Новини Актуално Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Европейската комисия прави равносметка на постигнатия напредък

Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Европейската комисия прави равносметка на постигнатия напредък

Актуално

EKВ навечерието на срещата на върха на държавите от еврозоната (21 юни 2019 г.) Европейската комисия отчита постигнатия след доклада на петимата председатели напредък по задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз и призовава държавите членки да предприемат конкретни допълнителни мерки. През четирите години от публикуването на доклада бе постигнат съществен напредък в укрепването на зоната на единна валута, а европейският икономически и паричен съюз е по- стабилен от всякога. Отстранени бяха много от пропуските, разкрити след започналата през 2007 г. икономическа, финансова и социална криза. Необходимо е обаче да бъдат предприети

още някои съществени стъпки. Единната валута и координацията на икономическата политика са средство за постигане на повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност както за членовете на еврозоната, така и за ЕС като цяло.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:

Настоящата комисия се бори упорито за завършването на Икономическия и паричен съюз - постигнатото е значително, но все още предстои много работа. Става дума за разкриване на работни места, растеж и социална справедливост за европейските граждани, а също и за запазване на стабилността и устойчивостта на нашите икономики, както и за способността на Европа да вземе бъдещето си в свои ръце.“

Преди срещата на върха на държавите от еврозоната на 21 юни Комисията приканва лидерите на ЕС:

  • Да се споразумеят по основните характеристики на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност с оглед бързото му приемане от Европейския парламент и Съвета. Да постигнат съгласие относно неговия размер в контекста на многогодишната финансова рамка.
  • Да завършват промените в Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, в т.ч. функциониращ и ефективен общ механизъм за подкрепа, осигуряване на ликвидност при преструктуриране и активни и ефективни превантивни инструменти, с оглед на бързото ратифициране на договора от държавите членки от еврозоната. Да запазят ясното разграничаване на отговорностите между участниците и възможността за адаптиране на единната нормативна уредба на ЕС за банките според общностния метод. Да интегрират с течение на времето Европейския механизъм за стабилност в правото на ЕС.
  • Да възобновят усилията си за завършване на банковия съюз, като започнат политически преговори по европейската схема за застраховане на депозитите.
  • Да ускорят напредъка към постигане на съюза на капиталовите пазари и да увеличат усилията си за укрепване на международната роля на еврото.

Комисията също така направи преглед на основния напредък, постигнат през последните години извън резултатите, очаквани по време на срещата на върха на държавите от еврозоната през юни 2019 г., и очерта задачите за следващите години.

След срещата на върха на държавите от еврозоната през декември 2018 г. бяха проведени дискусии относно бъдещия бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната, основан на предложението на Комисията за Програма за подкрепа на реформите; компромис е възможен, като следва да се работи решително за неговото постигане.

Бяха проведени и обсъждания относно реформата на Европейския механизъм за стабилност, по-специално с цел да се осигури подкрепа за Единния фонд за преструктуриране посредством кредитни линии. Очаква се предпазният механизъм да служи като крайна мярка за подпомагане на ефективното и надеждно управление на банкови кризи в рамките на Единния механизъм за преструктуриране. Отпуснатите по него средства ще бъдат възстановени чрез вноски от европейския банков сектор.

Завършването на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари (СКП) е от основно значение, когато става въпрос за укрепване на устойчивостта и стабилността на еврото.

Значителен напредък бе постигнат при допълнителното намаляване на риска в рамките на банковия съюз. Последният доклад на Комисията за напредъка показва, че съотношението на необслужваните кредити за всички банки в ЕС продължава да намалява, като през третото тримесечие на 2018 г. е достигнало 3,3 %, продължавайки своя спад към равнищата отпреди кризата. За в бъдеще е от съществено значение е да се постигне напредък по обща схема за застраховане на депозитите в еврозоната.

СКП ще подкрепи по-нататъшната пазарна интеграция и ще помогне да се гарантира, че капиталовите пазари в Европа могат да устоят на големи вътрешни или външни заплахи за стабилността на икономическия и паричен съюз. Комисията също така направи преглед на текущата работа по насърчаване на международното използване на еврото, както беше призована от лидерите пред декември. Едва двадесет години след своето създаване еврото е втората по важност валута в света, като дори в разгара на финансовата и дълговата криза то запази своята стабилност. За да разбере по-добре как да насърчи използването на еврото на световно равнище и да установи всички евентуални пречки, през последните месеци Комисията активно се допитваше до пазарните участници от различни сектори (обмен на валута, енергия, суровини, селскостопански стоки и транспорт).

Тези консултации показаха, че:

  • е налице широка подкрепа за намаляване на зависимостта от една доминираща световна валута;
  • еврото е единствената валута, която има всички необходими характеристики, за да може да бъде използвана от пазарните участници като алтернатива на щатския долар;
  • енергийният сектор ще продължи да играе основна роля за използването на еврото като обменна валута, като съществува потенциал за растеж, например в газовия сектор;
  • безспорно, ЕС може чрез еврото да укрепи своя икономически суверенитет и да играе по- важна роля в световен мащаб, което ще бъде от полза за бизнеса и потребителите в ЕС.

Комисията, заедно с Европейската централна банка, ще продължи да работи с държавите членки, участниците на пазара и други заинтересовани страни, като призовава Европейския парламент, Съвета и всички други заинтересовани участници да подкрепят усилията за разширяване на международната роля на еврото.

Контекст

Преди почти четири години председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната Доналд Туск, тогавашният председател на Еврогрупата Йерун Дейселблум, председателят на Европейската централна банка Марио Драги и тогавашният председател на Европейския парламент Мартин Шулц публикуваха амбициозен план за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз (ИПС) до 2025 г.

Като се основава на визията от доклада на петимата председатели, Комисията предприе последващи действия чрез Бялата книга за бъдещето на Европа от март 2017 г. и тематичните документи за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и бъдещето на финансите на ЕС от май 2017 г. През декември 2017 г. Комисията „Юнкер“ представи пътна карта и прие редица конкретни предложения с общата цел да се повишат единството, ефективността и демократичната отчетност на европейския икономически и паричен съюз до 2025 г.

За повече информация

 

Още новини