Начало Новини Актуално За земи в Натура 2000 ще се плащат агросубсидии

За земи в Натура 2000 ще се плащат агросубсидии

Актуално
Стара Загора

От началото на следващата година ще стартира новата Мярка 213 Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕС. Тя има за цел да компенсира земеделските стопани за загубите, които те търпят при прилагането на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, както и да ги поощри да спазват дейностите и забраните, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони Натура 2000.

В България защитените зони Натура 2000 обхващат 33,8% от територията на страната, собщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Предвижда се нивата на компенсиране на земеделските стопани по мярка 213 да достигат 200 евро на хектар годишно в зависимост от прилаганите дейности. Право на субсидия имат стопаните, чиито земи попадат в обхвата на Натура 2000, регистрирани са в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и стопанисват минимум 0,3 хектара.
1,1 млрд. лева са изплатени по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) от началото на прилагането до края на септември 2010 г. До този момент сключените инвестиционни договори са 7 491, а заедно с подадените заявления за компенсаторни плащания по ос 2 от ПРСР, общият брой на заявленията е 111 536. До края на месец септември одобрените заявления са 112 636 на 2,1 млрд. лева, по които субсидията се очаква да надхвърли 1,6 млрд. лева. Това беше отчетено по време на заседанието на Комитета по наблюдение на програмата. Заседанието бе председателствано от заместник-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова.
Членовете на Комитета по наблюдение одобриха увеличаване на компенсаторните плащания по три от мерките в ос 2 на ПРСР - 214 Агроекологични плащания, 211 Плащания на природни ограничения на фермери в планинските райони и 212 Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони. По двете мерки за компенсиране на стопани в необлагодетелствани райони за пръв път се въвежда плащане и за парцели над 100 хектара. По мярка 211 за площите над 100 хектара компенсацията ще бъде 70 евро на хектар. По мярка 212 Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони за над 100 хка нивото на плащане ще бъде 20 евро на хектар.
Повишаването на интереса на земеделските стопани и по-доброто усвояване на средствата по компенсаторните мерки от ПРСР е основен приоритет на екипа на Министерството на земеделието и храните, заяви при откриване на заседанието заместник-министър Светлана Боянова. Тя подчерта, че още в края на годината ще започне сериозна информационна кампания, насочена към популяризиране на възможностите за кандидатстване по т.нар. компенсаторни мерки от програмата.
Сред основните въпроси, обсъдени по време на днешното заседание на Комитета по наблюдение, бяха възможностите за прехвърляне на неусвоения бюджет по мярка 611 Доплащания към националните плащания, която приключи в края на 2009 г., към бюджета на мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства. Решението на Комитета ще бъде включено в шестата нотификация (промяна) на ПРСР, която ще бъде изпратена за одобрение в Европейската комисия.
Комитетът по наблюдение одобри и предложението за комбиниране на договорените с ЕК държавни помощи за животновъдните ферми за отглеждане на кокошки-носачки и за производство и съхранение на мляко с възможностите за инвестиции по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства. По този начин инвестиции, свързани с достигане на стандартите при производството на сурово мляко и за хуманно отношение към кокошки-носачки, кандидатите по мярка 121 ще могат да получат надбавка към размера на субсидията си, която варира между 10 и 25% в зависимост от вида инвестиции и местоположението на животновъдните обекти, както и от това, дали кандидатите за подпомагане отговарят на условията за млади фермери.
Участниците в заседанието на Комитета по наблюдение приеха също инвестиционните предложения в сектора производство на плодове и зеленчуци да имат приоритет и да получават повече точки при класирането от Държавен фонд Земеделие. Целта на промяната е да се стимулира родното производство, тъй като това е единственият сектор от българското земеделие, при който вносът надвишава износа. Салдото при зеленчуците е минус 56,3 млн. лева за 2009 г., а при плодовете - минус 47,2 млн. лева. 
Промени по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства има и по отношение на подпомагането на пчеларите. Досега по мярката за закупуване на нови празни кошери можеха да кандидатстват пчелари с над 100 пчелни семейства. Собствениците на по-малки пчелини бяха подпомагани по Националната програма по пчеларство. По инициатива на Комитета по наблюдение Управляващият орган на ПРСР ще предложи на Брюксел по мярка 121 да се подпомагат собствениците на пчелни семейства с над 150 кошера. Стопаните с по-малък брой семейства ще имат право на финансиране по Националната програма по пчеларство.
Приоритет при обработката и класирането по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства ще имат и проекти на земеделски стопани, получили финансиране по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, стана ясно по време на заседанието на Комитета по наблюдение. По мярка 141 бе решено да отпадне и изискването за максимална възраст от 60 години за кандидатите, като целта е да се увеличи броят на допустимите за подпомагане земеделски производители. Също с цел разширяване обхвата на мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране Управляващият орган на ПРСР предлага фермерите да представят документ за ползване само на тази земя, с която се участва при формирането на минимален икономически размер на стопанството – т.е. на 1 икономическа единица.  
За полупазарните стопанства се предвижда допълнителна подкрепа и чрез разширяване на комплекта съветнически услуги по по мярка 143 Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния. Фермерите, които са получили финансиране по мярка 141, ще могат да ползват допълнителни съвети от Националната служба за съвети в земеделието. Те ще ползват консултации за кандидатстване по мярка 214 Агроекологични плащания, за изпълнение на одобрения проект по мярка 141 и водене на счетоводството, както и специфични съвети в областта на животновъдството и растениевъдството.
Изменения се предвиждат и по мярка 142 Създаване на организации на производители. Освен физически лица и еднолични търговци, до 50% от общия брой на членовете на организацията ще могат да бъдат юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел).

Още новини