Начало Новини Актуално Влязоха в сила промените в Закона за Българските лични документи

Влязоха в сила промените в Закона за Българските лични документи

Актуално

В началото на тази седмица – на 20 октомври 2009 г. влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (обнародван в ДВ бр.82 /16.10.209 г.) Изменено е наименованието на самия закон, който бе вече се нарича Закон за българските лични документи. Той предвижда редица промени във видовете лични документи и процедурите по тяхното издаване -  във връзка с въвеждането на биометричните данни.

 Въведени са и редица изменения в процедурите по подаване на заявления за издаване на български лични документи на непълнолетни лица, лица, поставени под запрещение и чужди граждани, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора. От 20 октомври звената Български документи за самоличност вече прилагат новите административно-наказателни разпоредби, които касаят както българските граждани, така и чужденците, притежаващи български документи за самоличност и пребиваване. Санкциите за неизпълнение задълженията от гражданите са не са значително увеличени  в сравнение с тези в предишния закон, но е разширен кръгът от нарушенията за които се налагат – най-вече във връзка с опазването на документите за самоличност и обявяването им за изгубени или откраднати.
Чл. 80 от административно-наказателните разпоредби на Закона за българските лични документи предвижда  глоба от 50 до 300 лв. на лица, които:
- използват подправени или чужди български лични документи (ако не подлежат на по-тежко наказание);
- отнемат, задържат без съгласие на притежателя, укрият или унищожат български личен документ на друго лице;
- приемат, дадат в залог или преотстъпят български личен документ;
- не представят български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.
Съгласно чл. 81, с глоба от 20 до 150 лв. се наказват лица, които не подадат заявление за издаване на лична карта, в следните случаи :
- в 30 дневен срок при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
- в 30 дневен срок от изтичане валидността на личната карта;
- в 30-дневен срок, след като са заявили, че личната им карта е повредена, унищожена, изгубена или открадната.
Същата санкция (от 50 до 120 лв.) се налага на лица, които са навършили 18 години и не са подали заявление за издаване на лична карта, както и на родители, настойници или попечители, които не са направили необходимото за снабдяване с лична карта на  лице, навършило 14-години.
Глоба от 20 до 150 лв. се налага и на лица, които не върнат паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.
От 30 до 200 лв. е глобата, която законът предвижда случай че български гражданин или чужденец, притежаващ български личен документ го изгуби, повреди или унищожи,  а също и ако в тредневен срок не декларира, че документът е откраднат, изгубен, повреден или унищожен.
Същата е санкцията когато гражданинът е декларирал, че документът е изгубен, повреден или унищожен, а бъде установено, че продължава да го използва; в случай на използване на нередовни лични документи;  при заявяване на неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ ( ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг закон).
С глоба от 30 до 200 лв. се наказва и лице, което попречи на упълномощените органи да извършат проверка по установяване на самоличността му. Българскоте граждани са задължени, да обявят пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава и когато не направят това определения срок, подлежат на санкция.
При повторно нарушение глобата е от 50 до 300 лв. 

Още новини