Начало Новини Актуално Виртуална социална академия осигурява безплатно самообучение на работодатели и работещи

Виртуална социална академия осигурява безплатно самообучение на работодатели и работещи

Актуално
Виртуална социална академия

Виртуалната социална академия, разработена от БТПП, която осигурява многобройни възможности за справки, самообучение и сигнали на работодатели и заети лица, беше представена пред медиите. Събитието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, а презентацията на проекта и на Виртуалната социална академия беше направено от Беата Папазова, съветник по Европейска интеграция и проекти, ръководител на проект Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването ѝ.

Виртуалната социална академия е достъпна на адрес www.vsa.bcci.bg. Електронна й платформа събира на едно място цялата информация в областта на законодателството по трудовоправните и осигурителните отношения, необходима на работодатели и заети лица като предоставя и възможности за обратна връзка по тези въпроси чрез Дискусионния клуб.

Добри практики и полезни правни съвети са събрани в информационния бюлетин Социални практики, който също може да бъде открит на портала. Сигнали за нарушени трудовоправни и осигурителни отношения ще могат да се подават чрез системата Helpdesk, която ще спомогне те да бъдат коректно обработени и правилно адресирани. Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката Online Самоинформиране. Виртуалната социална академия ще осигурява достъп до Кодекс по бизнес етика, както и до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения.

Чрез Виртуалната социална академия всички желаещи могат да се абонират и да получават актуална информация за промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения.
Платформата е разработена по проект Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й, който си поставя за цел да подобри адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда у нас. Тя ще допринесе за постигане на основната му цел - оовишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане.

Проект Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването ѝ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор № BG 051PO001-2.1.07.
Той се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда Подкрепа.
Общата цел на проекта е подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специфични му цели са:

• Подпомагане на действията на държавата за превенция и борба с нерегламентираното предлагане на труд
• Промотиране и разпространение на иновативни и подходящи форми на организация на труда с цел подобряване качествата на работната сила и резултатите от нея при гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд
• Подкрепа на предприятията за подобряване възможностите за заетост посредством обучения, насърчаване на самостоятелната стопанска инициатива и географската мобилност
• Разработване на политики за недопускане на недостиг на работна ръка.

Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2013 г. и включва множество дейности, свързани с постигане на определените цели.

Още новини