Начало Новини Актуално Възнагражденията в администрацията ще зависят само от резултатите

Възнагражденията в администрацията ще зависят само от резултатите

Актуално
Заплати в администрацията

Правителството прие предложението за въвеждане на нов модел на заплащане и оценяване на служителите в държавната администрация. На заседанието днес бяха одобрени предложените от Съвета за административна реформа наредби за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация; за заплатите на служителите в държавната администрация; за документите за заемане на държавна служба и за длъжностните характеристики на служителите в държавната администрация.

Влизането в сила на документите създава ясни правила за формирането и увеличението на работната заплата на служителите, както и обвързване на възнагражденията с постигнатите резултати. Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани служители.

Предлага се формирането на нова схема относно изплащането на възнагражденията на служителите, като те вече ще се състоят от една постоянна, непроменяща се част и допълнителни възнаграждения, които от своя страна са с постоянен и с непостоянен характер. Това ще спомогне за индивидуализиране и специфициране на заплащането на всеки отделен служител. Определянето му ще зависи от професионалния опит, индивидуалните знания и умения на служителя, проявените компетентности, положените усилия и постигнатите резултати при изпълнение на поставените цели и задачи. Предвижда се разходите за основни заплати и за допълнителни възнаграждения с постоянен характер да са в размер не по-малък от 70 на сто от средствата за работна заплата, а разходите за допълнителни възнаграждения с непостоянен характер да са до 30 на сто.

С преструктурирането на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което вече ще се инкорпорира в основната месечна заплата на служителя, ще се даде възможност за равно третиране на новопостъпилите служители и тези с дългогодишен опит в администрацията.

Налагането на нова матрица на заплащането ще доведе до един конкретен и точен размер на индивидуалната заплата. Този размер би могъл да се променя ежегодно, в зависимост от получената оценка на индивидуалното изпълнение на служителите, което се извършва по обективни и безпристрастни критерии. Заплатите в матрицата са определени съобразно длъжностните нива в Класификатора на длъжностите в администрацията, като за всяка длъжност има шест степени с минимален и максимален размер, в рамките на които заплащането може да варира. Въвежда се възможност за увеличение на индивидуалната заплата на служителите според оценката на изпълнението.

Премахва се допълнителното материално стимулиране от приходи от административни такси и глоби, което е лоша практика в момента и неправилен стимул за мотивация на служителите. Въвежда се възможност за допълнително възнаграждение с постоянен характер за привличане и задържане на служители за изпълнение на длъжности с особено важно значение за административната структура, като разходите могат да бъдат до 2% от разходите за заплати.

Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати (с непостоянен характер) ще се определят въз основа на оценка на резултатите от дейността на структурните звена (основни и съставни) в административната структура и отделните служители. Оценката на резултатите на основните звена, съставните звена и отделните служители ще се извършва по четиристепенна скала. Ще се създаде възможност допълнителните възнаграждения за постигнати резултати да бъдат разпределяни до четири пъти годишно, като справедливо ще се отчитат старанието и приноса на отделния служител. Ако служителят не се е справял с работата и не е спомогнал за постигане на целите на администрацията, то той няма да получава материално поощрение за съответния период.

С проекта се създава възможност за изплащане на допълнителни възнаграждения за изключителни постижения, които ще се определят и изплащат въз основа на мотивирана заповед на ръководителя на административната структура. Разходите за допълнителни възнаграждения за изключителни постижения се предвижда да бъдат до 5 на сто от разходите за заплати.

Единната система на заплащане ще се отнася до заетите в централната и общинските администрации по трудово и служебно правоотношение с изключение на силовите ведомства и специализираните структури към администрацията на Президента и на Народното събрание. Предвижда се тя да бъде въведена и в администрации, които са работили по специални закони, като НОИ, НЗОК, СЕМ, КРС и др. За целта министрите приеха днес проектозакон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.

Още новини