Начало Новини Актуално Въвеждат се строги санкции при замърсяване на околната среда над допустимото

Въвеждат се строги санкции при замърсяване на околната среда над допустимото

Актуално
Околна среда

Правителството одобри Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Наредбата детайлизира разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и се конкретизират процедурите и изискванията за налагането на санкции за констатирани превишения на нормативно определените емисионни норми и ограничения.

С новата Наредба е разширен видът на налаганите санкции като освен еднократни ще се налагат и текущи, които са два вида – с фиксиран размер или нарастващи, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Нарастващите санкции ще се налагат за непредприемане на законоустановените действия за закриване и рекултивация на депата за отпадъци, след издаване на предписание от РИОСВ с определен срок за изпълнение, както и в случай, че този срок не бъде спазен. Наредбата предвижда и увеличаване на единичния размер на санкциите при замърсяване на повърхностни води и водни обекти, атмосферния въздух и при замърсяване на земната повърхност и почвата.

Санкциите, налагани по реда на Наредбата, са пропорционални на констатираното замърсяване на околната среда и се определят чрез изчислителен метод.

Уреден е начинът за намаляване или отмяна на наложени санкции. Това ще става когато санкционираното лице е преустановило или намалило замърсяването или увреждането на околната среда.

С приемане на наредбата се създават условия за опазване на околната среда чрез по-ефективно прилагане на принципа „замърсителят плаща”.

Още новини