Начало Новини Актуално Въвежда се данък от 2% върху застрахователните премии

Въвежда се данък от 2% върху застрахователните премии

Актуално
данъци

Законът за въвеждане на данък върху застрахователните премии е приет на второ четене от Народното събрание. Данъкът ще бъде 2% върху премии по облагаеми договори от общото застраховане с изключение на презастраховането и ретроцесията, животозастраховането и договорите за застраховки на товари по време на международен превоз, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на страната.

Няма да се облагат и договорите за застраховки на летателни апарати и плавателни съдове, както и премиите за гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на такива транспортни средства.
Данъчно задължените лица трябва да подадат данъчна декларация за предходното календарно тримесечие в срок до края на месеца следващ тримесечието. Декларациите се подават в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице. Дължимият данък за данъчния период се внася ежемесечно в срок до края на следващия месец. За невнесения в срок данък се дължи лихва за просрочие съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. При връщане на вече обложена премия или част от нея застрахователят възстановява на застрахования и данъка, съобщава Insurance.bg.
Данъчно задължително лице, което не подаде декларация в срок, не посочи или грешно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение санкцията е от 1000 до 4000 лева. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Още новини