Начало Новини Актуално Въпрос от Георги Гьоков, народен представител от 27 МИР Стара Загора, относно: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 с ко

Въпрос от Георги Гьоков, народен представител от 27 МИР Стара Загора, относно: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 с което се въвеждат по-строги лимити за вредните емисии, отделяни от големите горивни инсталации и Отговор на министър Петкова

Актуално
power plantНа 31 юли 2017 г. Европейската комисия определи нивата на емисиите, които трябва да бъдат постигнати от въглищните централи в ЕС, за да могат да отговарят на приетия през април 2017 регламент за най-добрите налични техники. Завишените изисквания на нормите касаят емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и живак, а покриването на тези изисквания е условие централите да продължат работата си.
България се оказва, че е една от държавите, които са най-сериозно засегнати от новите изисквания. След като пропуснахме момента да реагираме при обсъжданията на експертно ниво, сега остават ограничен брой действия, които могат да бъдат предприети: спиране от експлоатация на централите;довеждането им в състояние до покриване на нормите; искане на дерогация (изключение) от тях (с доказване, че разходите им за екологизация многократно ще надвишат ползите за околната среда) или обжалване на решението на Европейската комисия (ЕК) от 31 юли 2017 г., с което се въвеждат по-строги лимити за вредните емисии, отделяни от големите горивни инсталации.
В началото на ноември 2017 година заявихте, че до края на годината ще бъде готово предложението за дерогация на българските електроцентрали и, че България ще настоява за безсрочна дерогация, което ще даде възможност за отклонение от завишените изисквания от Европейската комисия към големите горивни инсталации. И, че за България това е национална кауза.
 
Какви действия са предприети от страна на МЕ по решението на Европейската комисия (ЕК) от 31 юли 2017 г., с което се въвеждат по-строги лимити за вредните емисии, отделяни от големите горивни инсталации и по определените от Европейската комисия на 31 юли 2017 г. нива на емисиите, които трябва да бъдат постигнати от въглищните централи в ЕС?

 

Приложение:

 

 

Отговор на министър Петкова

 

Във връзка с постъпил в Министерство на енергетиката парламентарен въпрос, с вх. № Е-02-00-9 от 09.02.2018 г., относно предприети от Министерство на енергетиката действия във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Европейската комисия от 31.07.2017г., с което се въвеждат по-строги лимити за вредните емисии, отделяни от големите горивни инсталации (ГГИ), Ви информирам за следното:

На 28.04.2017 г. Европейската комисия прие Референтен документ - Заключения за НДНТ за ГГИ, относно емисиите от промишлеността. Референтният документ влиза в изпълнение от 17.08.2017 г. - датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз за новите производствени мощности и след 4 години за работещите инсталации. С Референтния документ се въвеждат нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се изпускат от инсталациите, изгарящи въглища.

В чл. 15(4) от Директива 2010/75/ЕС е предвидена възможност работещите централи да ползват право на дерогация, която би им позволила спазването на по-либерални норми, Редът за предоставяне на отклонение от приетите норми - дерогация е предвиден в Глава VII, раздел II на Закона за опазване на околната среда.

Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда - поради:

 • географското положение на съответната инсталация;
 • местните екологични условия;
 • техническите характеристики на горивната инсталация.

Компетентният орган, пред който операторите на инсталации могат да кандидатстват за получаване на правото на дерогация е Изпълнителната агенция по околна среда при Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

За оказване на съдействие на операторите на ГГИ, които желаят да се възползват от предвидената възможност за дерогация, с моя заповед в Министерство на енергетиката (МЕ) е създадено Координационно звено.

С Решение на 44-то Народно събрание от 30.06.2017 г., министърът на енергетиката се задължава в срок до 31.10.2017 г. да внесе в Народното събрание, доклад относно предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017 г. Референтен документ - Заключения за НДНТ за ГГИ относно емисиите от промишлеността. В изпълнение на това решение на 27.10.2017г., докладът е представен на председателя на 44-то Народно събрание на Република България.

В представения доклад (тук приложен), който е публикуван на интернет страницата на Народно събрание (ftp://193.109.55.85/27_10_2017/703-19-9_Оок1ас1_МЕ_у_!гра1пете_КезЬете_^_уау_Уга2ка_гагщю/атуа_ро_р11апе_пагос1 ni_predstavitelLkam_rmmstara_energetikata.PDF) подробно са описани предприетите действия и стъпки от страна на Координационното звено, както и общите и самостоятелни действия на всяка една от засегнатите централи. На 25.01.2018 г. докладът беше представен на вниманието на народните представители, членове на Комисията по енергетика. В допълнение към този доклад, Ви представям информация за мерките и действията, които МЕ предприе в периода от края на месец октомври 2017г. до този момент (след депозиране на доклада в НС):

 • На 07.11.2018г. в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ се проведе среща между Координационното звено в МЕ, ръководството на ИАОС и представителите на засегнатите ГГИ от новоприетия референтен документ. На срещата са дискутирани въпроси, зададени от операторите по отношение на преразглеждането на комплексните разрешителни. 
 • На 20.11.2017г. в МЕ е проведено разширено заседание на създаденото Координационно звено с представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България; Конфедерация на труда „Подкрепа"; Националната федерация на енергетиците - КНСБ; Федерация „Енергетика" - Подкрепа; Синдикална миньорска федерация „Подкрепа"; Независимите синдикати на миньорите - КНСБ; Българска федерация на индустриалците и енергийните консуматори; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Асоциация на индустриалния капитал в България,

На срещата е направен преглед на изпълнените към този момент дейности от операторите на ГГИ за подготовката им в процеса по искане на дерогация. Проведена беше и дискусия за бъдещите етапи при подготовка на необходимите документи от операторите за кандидатстването им пред компетентния национален орган.

 • На 10.01.2018г. в МЕ се проведе заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство. В него участваха представители на браншовите организации на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа", Българската минно-геоложка камара, Българския енергиен холдинг, Министерството на околната среда и водите, въгледобивни предприятия и топлоелектрически централи. Представителите на синдикалните организации и на топлоелектрическите централи оцениха положително съвместната работа в рамките на сформираното в МЕ Координационно звено, което съдейства при изготвяне на документите за кандидатстване за получаване на дерогация.

В заключение, Ви информирам, че предвид очакваните последствия за ГГИ от приетия Референтен документ българското правителство провежда активна политика на най-високо ниво, с цел обмен на информация, използване на най- добри практики и постигане на единен подход с останалите седем държави- членки на ЕС, които на 28.04.2017г. заедно с България не подкрепиха Референтния документ - Германия, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия и Финландия.

В тази връзка на 10.01.2018г. на свое заседание Министерският съвет прие решение Република България да встъпи по дело Дело Т-699/17, Република Полша срещу Комисията, пред Общия съд на Европейския съюз, с което страната ни подкрепи Полша при обжалване решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи. След взетото решение, страната ни ще консолидира позицията си с тази на Полша и ще предприеме общ подход при следващи действия.

По инициатива на МЕ, МОСВ и засегнатите оператори на ГГИ на 14.02.2018г. Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. С тях от шест на девет месеца се удължава срокът за подаване на документите за преразглеждане на комплексните разрешителни след публикуване на решения за заключения за най-добри налични техники. Сегашният срок за подаване на документите за преразглеждане на комплексните разрешителни след публикуване на решенията за заключения е преценен като недостатъчен за операторите на инсталации да подготвят и представят на компетентния орган необходимата документация. С удължаването му на тях се дава възможност да подготвят и предоставят пълния обем от информация, така че да се избегне забавянето на процедурите по преразглеждане.         |Доклад за предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017 г. Референтен документ - Заключения за НДНТ за ГГИ

Предлагам на Вашето внимание доклад до Народното събрание на Република България за предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017  г. Референтен документ - Заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации (ГГИ) от Комитет, създаден съгласно чл. 7 5 от Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г., относно емисиите от промишлеността.

Настоящият доклад е изготвен по повод проведено разискване по питане и прието Решение на 44-то Народно събрание от 30.06.2017'г., с което министърът на енергетиката се задължава в срок до 31.10.2017 г. да внесе в Народното събрание, доклад относно предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017 г. Референтен документ - Заключения за НДНТ за ГГИ от Комитет, създаден съгласно чл.75 от Директива 2010/75/ЕС от 24.11,2010 г., относно емисиите от промишлеността.

Приложение: Доклад от г-жа Теменужка Петкова до Народното събрание на Република България за предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04,2017 г. Референтен документ - Заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации от Комитет, създаден съгласно чл.75 от Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г., относно емисиите от промишлеността.

 

 

ОТНОСНО: предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017 г. Референтен документ - Заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации (ГГИ) от Комитет, създаден съгласно чл. 75 от Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г., относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

Предлагам на Вашето внимание доклад за предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017 г. Референтен документ - Заключения за НДНТ за ГГИ от Комитет, създаден съгласно чл, 7 5 от Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г., относно емисиите от промишлеността.

Настоящият доклад е изготвен във връзка с Решение на 44-то Народно събрание от 30.06.2017 г., с което министърът на енергетиката се задължава в срок до 31.10.2017 г. да внесе в Народното събрание, доклад относно предприетите от правителството мерки във връзка с приетия на 28.04.2017 г. Референтен документ - Заключения за НДНТ за ГГИ от Комитет, създаден съгласно чл.75 от Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г., относно емисиите от промишлеността.

1.            ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

На 28.04.2017 г. Европейската комисия прие Заключения за НДНТ за ГГИ, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. Референтният документ влиза в изпълнение от 17.08.2017 г. - датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз за новите производствени мощности и след 4 години за работещите инсталации.

Приетият Референтен документ въвежда нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се изпускат от инсталациите, изгарящи въглища. Тези нови стойности не отчитат в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от Източно-Маришкия басейн, които се отличават с високо съдържание на сяра, пепел и ниска калоричност. Използваните котли в електроцентралите, разположени в Източно-Маришкия басейн, са проектирани и изградени за изгаряне само на местни лигнитни въглища и по тази причина същите не могат да изгарят друг вид гориво.

Освен предприятията, разположени в Източномаришкия комплекс, на територията на страната ще бъдат засегнати и други работещи енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на електроенергия, снабдяват с топлинна енергия много консуматори, които нямат алтернатива на централизираното топлоснабдяване.

Независимо, че приетият на 28.04.2017 г., Референтен документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, работещите централи ще могат да ползват предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, Която ще им позволи да спазват по-либерални норми.

Редът за предоставяне на отклонение от приетите норми - дерогация е предвиден в Глава VII, раздел II на Закона за опазване на околната среда при провеждане на процедурите по издаване/преразглеждане и при необходимост актуализиране на комплексните разрешителни на централите. Съгласно чл.15 (4) от Директива 2010/75/ЕС дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно по-високи в сравнение с ползите за околната среда поради:

 • географското положение на съответната инсталация;
 • местните екологични условия;
 • заради техническите характеристики на горивната инсталация.

Компетентният орган, пред който операторите на инсталации могат да кандидатстват за получаване на право на дерогация е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Съгласно чл.15 (4) от Директива 2010/75/ЕС, компетентния орган трябва да гарантира, че по време на ползване на дерогацията не се причинява значително замърсяване и се постига висока степен на опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбите на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, срокът за подаване на заявления за промяна на комплексното разрешително отстрана на операторите на ГГИ в Изпълнителната агенция по околна среда при МОСВ е шест месеца, считано от датата на обнародването на Референтния документ в Официалния вестник на Европейския съюз - 17.08.2017 г.

Централите, които могат да кандидатстват за получаване на право на дерогация са:

1.  ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД;
2.  ТЕЦ „Ей И Ес-ЗС Марица Изток I" ЕООД;
3.  ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3" АД;
4.  ТЕЦ„Брикел" ЕАД;
5.  ТЕЦ „Марица 3" АД, град Димитровград;
6.  ТЕЦ „Бобов дол" ЕАД;
7. „Топлофикация Перник" ЕАД;
8. „Топлофикация Сливен" ЕАД;
9. „Топлофикация Русе" ЕАД.

В допълнение, следва да се има предвид, че нормативната уредба по комплексни разрешителни (КР), включително относно прилагането на НДНТ, не ограничава ГГИ, които могат да поискат прилагане на дерогация и за други емисии от промишлеността.

Операторите на ГГИ, които искат да се възползват от предвидената дерогация по чл.15 (4) от Директивата следва да извършат следното:

1. Оценка на съответствието на условията на комплексното разрешително с приетите Заключения за НДНТ;
2. Анализ на необходимите инвестиционни мерки и разходи за постигане на заложените емисионни нива;
3. Оценка за наличието на основания за дерогация, а именно дали разходите за привеждане в съответствие с емисионните нива са непропорционални на ползите за околната среда;
4. Подготовка и подаване на информация за преразглеждане на комплексното разрешително до ИАОС, в срок до шест месеца от публикуването на решението за одобряване на Заключенията за НДНТ в Официалния вестник на Европейския съюз.

Въз основа на подадената информация, в съответните КР ще бъдат поставени условия за привеждане в съответствие в срок до 4 г. от издаването на решението за одобряване на Заключенията за НДНТ, или такива, съобразени с дерогацията, ако такава бъде потвърдена.

II.            ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

II. 1. Предприети действия от Министерство на енергетиката:

Със заповед на министъра на енергетиката е създадено координационно звено с цел да съдейства на операторите на ГГИ, които ще се възползват от предвидената дерогация по чл.15 (4) от Директивата. В работата на координационното звено са поканени всички оператори, „Български енергиен холдинг" ЕАД, „Мини Марица-изток" ЕАД, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори,българска стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа", „Национална федерация на енергетиците" и „Независимите синдикати на миньорите" при КНСБ, Федерация „Енергетика" и „Синдикална миньорска федерация" при КТ „Подкрепа".

На 14.06.2017 г. в МЕ се проведе работна среща с участие на ръководните екипи на всички заинтересовани оператори на ГГИ, на „Български енергиен холдинг" ЕАД, „Мини Марица-Изток" ЕАД и представители на миньорските синдикати. По време на срещата, бяха поставени и обсъдени редица конкретни въпроси относно получаване на предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директивата, която ще позволи на операторите да спазват досега разрешените норми за един по-дълъг период по време, през който ще бъде необходимо те да 8ъведат своите инсталации в съответствие с приетия Референтен документ.

На 31.07.2017 г. МЕ изпрати искане за представяне на подробна информация за всяка отделна инсталация от засегнатите централи и за всеки замърсител за който се иска дерогация от нивата на емисии приети в Заключенията за НДНТ, както следва:

- Пълно описание на инсталацията и оценка на съответствието на условията на действащото комплексно разрешително с приетите Заключения за НДНТ за ГГИ.

- Анализ на необходимите инвестиционни мерки и финансовите разходи за тяхното реализиране с цел постигане на новите заложени нива;

- Относно техническите характеристики на инсталацията е необходимо да се докаже, че котлите работещи в електроцентралите, са проектирани и изградени за изгаряне само на местни въглища. По тази причина, същите не могат да изгарят друг вид гориво с по-добри качествени показатели, а поради невъзможността/ нецелесъобразността за замяна на изгаряното гориво, новите емисионни нива не могат да бъдат приложени към тези електроцентрали при жизнени икономически условия;

-  Обосновка на инвестициите, че същите са допустими за ползване на дерогация по чл. 15 (4) от Директивата;

-  Оценка, която включва описание дали искането за дерогация е обвързано с конкретен срок за нейното прилагане или не;

-  Обосновка за финансовите възможности на оператора за реализиране на планираните разходи за инвестиции - включително и за покриване на големи текущи разходи за спазване на новото емисионно ниво и др,;

-  Оценка с обосновка, че разходите за постигане и поддържане на новото емисионно ниво са несъразмерно високи спрямо ползата за околната среда от неговото прилагане.

Посочената информация следва да отразява потенциалния ефект на референтния документ за НДНТ за ГГИ, въвеждащ новите норми за допустими емисии върху експлоатацията на централите, както и вижданията на операторите върху дългосрочните инвестиции, свързани с рехабилитацията и модернизацията на инсталациите. Информациите и стойностните оценки е необходимо да се направят по отношение на привеждането на инсталациите в съответствие със заложените в Референтния документ- Заключения за НДНТ, нови норми на замърсители на околната среда - серен диоксид, азотни окиси, въглероден окис, прах и живак.

Операторите е необходимо да представят информация за реалните срокове за изграждане/надграждане на необходимите инсталации и очакваните загуби от престой на отделните енергийни блокове, докато се реализират предвидените дейности и инвестиции.

При изработване на технико-икономическата оценка е необходимо да се отчетат и финансовите разходи, които операторите ще трябва да правят след въвеждане в експлоатация на нови сероочистващи инсталации, напр, суровини, експлоатационен персонал, отпадъчни продукти и др.

Относно оценката на ползите за околната среда при спазване на нивото на емисии, за което операторът планира да поиска дерогация, е изискана следната информация:

-              замърсителят, за който се иска дерогация, определящ ли е за качеството на атмосферния въздух;

-              качеството на атмосферния въздух, нарушавано ли е по замърсителят за който се иска дерогация в района, където работи инсталацията;

-              спазването на емисионното ниво от Заключенията за НДНТ ще доведе ли до спазване и на друго законодателство, приложимо за качеството на атмосферен въздух - например достигане на национален таван на емисии;

-              намира ли се инсталацията в населено място или на какво разстояние е разположена от най-близките населени места.

В периода от м.юли до м. септември 2017 г. се проведоха отделни работни срещи с представители на ТЕЦ „Марица изток 2", ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток I", ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3", ТЕЦ „Брикел", ТЕЦ „Марица 3", ТЕЦ „Бобов дол", „Топлофикация Сливен" „Топлофикация Русе" и „Топлофикация Перник", на които бяха обсъдени възможните мерки за предотвратяване на негативните рискове и опасности за енергийния отрасъл в страната, произтичащи от приетия Референтен документ. На проведените срещи от страна на всички оператори беше поставен и въпросът за липсата на информация, относно реда за извършване на мониторинг на емисиите на живак в изходящите димни газове и липсата на информация по какъв ред следва да се направи оценката за ползите за околната среда, когато същите трябва да се сравняват с разходите направени за инвестиции за постигане на референтните стойности. За някои от формулираните по време на тези срещи въпроси, засягащи новите емисионни норми, от страна на МЕ е поискана от компетентния орган, подробна информация.

На 10.08,2017 г. Координационното звено към МЕ проведе среща на територията на ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД с представители на „Марица изток 2" ЕАД, „Ей и ЕС-ЗС Марица изток I" ЕООД, „Контур Глобал Марица изток 3" АД и „Брикел" ЕАД, използващи въглища от Източно-Маришкия басейн. По време на срещата бе предоставена информация за напредъка по подготовката на необходимата документация за предоставяне на дерогация и проблемите, пред които са изправени отделните централи. Дружествата информираха Министерство на енергетиката, че са започнали разговори с водещи международни компании, които притежават необходимия опит свързан с реализирани проекти за осъществяване на мониторинг на нивата живак в изходящи димни газове от изгарянето на въглища и отделно за изготвяне на необходимия анализ „разходи-ползи", в съответствие с изискването на чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС.

Междувременно от страна на правителството се провежда активна политика на най-високо ниво, с цел обмен на информация, използване на най-добри практики и постигане на единен подход за максимална защита на националния интерес от възможните последствия в резултатна приемането на Референти ия документ за горивните инсталации с останалите седем държави-членки на ЕС - Германия, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия и Финландия, които на 28.04.2017 г. не подкрепиха Референтния документ.

В тази връзка:

-              На 07.07.2017г. по инициатива на синдикалните организации на КТ "Подкрепа" и КНСБ и кмета на гр. Стара Загора Живко Тодоров се проведе кръгла маса, на която взеха участие министър-председателят Бойко Борисов, председателят на ПЕС и евродепутат Сергей Станишев, народни представители от всички парламентарно представени партии, министърът на енергетиката, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика, браншови организации и др.. По време на дискусията участниците постигнаха консенсус относно значението на топлоелектрическите централи за енергийната сигурност на България, В рамките на кръглата маса участниците изразиха становище, че операторите на ГГИ следва да предприемат действия за получаване на дерогация за своите централи за възможно най-дълъг период от време

-              На 20.07.2017 г. по време на традиционна среща в гр. София с извънредните и пълномощни посланици на Република България, министърът на енергетиката обсъди някои основни теми от енергийния сектор. Акцент бе поставен върху въпроса за приетия през месец април 2017 г., Референтен документ за по- високи екологични изисквания към големите горивни инсталации. Българските посланици в Германия, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия и Финландия изразиха готовност за съдействие и сътрудничество между страните, с цел да се осигури комуникация и да се постигне общ подход за действие.

-              На 19.09,2017 г. в рамките на участието на министърът на енергетиката в неформално заседание на енергийните министри на съвета на Европейския съюз бе проведена среща със заместник-министъра на енергетиката на Полша - г-н Михак Куртика, Обсъдено бе предизвикателството пред двете страни, свързано с приетия от ЕК референтен документ за нови стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата. България и Полша се обединиха около това, че новите изисквания изправят енергийния сектор пред сериозно изпитание, тъй като и в двете държави големите горивни инсталации произвеждат значително количество от електроенергията.

-              На 20.09.2017 г. след среща на министър-председателите на България и Полша, двете страни изразиха ясната си позиция за обща защита на въгледобивната си промишленост с цел максимално удължаване на живота на топлоелектрическите си централи изгарящи местни въглища. В тази връзка бе изразена готовност за общи съвместни действия пред ЕК и в ЕС.

-              На 03.10.2017 г., по време на съвместно заседание на правителствата на България и Румъния в Евксиноград, министърът на енергетиката се срещна с румънския си колега - г-н Тома-Флорин Петку, Основна тема по време на разговора бяха приетите от Европейската комисия изисквания за големите горивни инсталации. Както България, така и Румъния в голяма степен разчита на произведената от въглища електроенергия. Министрите се обединиха около това, че ще продължат да работят за изготвяне на общ подход за постигане на дерогация за топлоелектрическите централи.

11.2. Предприети общи действия от централите в Източно-Маришкия минен басейн:

 • На 03.08.2017 г. е изпратено писмо от ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, ТЕЦ „Ей и ЕС- ЗС Марица изток I" ЕООД и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3" АД до Министерство на околната среда и водите, с което са поставени въпроси относно прилагане на новите изисквания въвеждани със Заключението за НДНТ, измерването на стойностите на емисионните нива, тяхното отчитане и др. МОСВ е изпратило отговор на поставените от Дружествата въпроси.
 • На 31.08.2017г. е подписано Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка между ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ „Ей и ЕС - ЗС Марица изток I" ЕООД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3" АД и ТЕЦ „Брикел" ЕАД, с предмет „Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с емисионните нива от Заключенията за НДНТ";
 • На 07.09.2017 г, е обявена обществена поръчка с предмет : „Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ". Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, за всяка от централите - ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ „Ей и ЕС - ЗС Марица изток I" ЕООД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3" АД и ТЕЦ „Брикел" ЕАД.

Срокът за изпълнение на поръчката е три месеца от датата на сключване на договор по всяка обособената позиция.

Основна цел на оценката е да:

Определи количествено обществените ползи, получени от понататъшното намаляване на емисиите на Б02 и Нд от четирите инсталации;

Представи тези ползи заедно с ясна методология, показваща как са получени, както и подхода, възприет за паричното изражение на такива ползи, къдетое възможно; и да

Сравни социалните ползи и тези за околната среда с финансовите разходи за инсталиране и експлоатация на допълнително оборудване за Намаляване на емисиите през очаквания експлоатационен живот, за да се даде възможност за сравнение на обществените ползи, които се очаква да бъдат получени от такава инвестиция, сравнени с разходите за инсталация/експлоатация и следователно дискусия за "диспропорционалност", в съответствие с формулировката на член 15(4) от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността.

Изпълнителят следва да предложи методология, прилагана в рамките на Европейския съюз, която не противоречи на националната нормативна уредба по околна среда. Оценката на разходите за щети ще идентифицира масата на серен диоксид и живак по сценарий за обичайна работа и този за намаляване на емисиите, емитирани всяка година през експлоатационния живот на съоръжението за намаляване на емисиите. Подходящи разходи за щети ще се прилагат за масата на замърсителите, емитирани по сценария за обичайна работа/базов и този за намаляване на емисиите през целия живот на оборудването. Ще се изчисли настоящата нетна стойност на тези разходи. Общата стойност на обществените ползи от намаляването на емисиите на площадката/обекта ще се сравни с настоящата нетна стойност на разходите за намаляване на емисиите.

Оценката на пътя на въздействие ще включва дисперсионно моделиране и анализ на диспозицията на населението, за да се определи количествено средно претеглената експозиция на населението на серен диоксид и на живак. Оценката на въздействието върху здравето ще включва изчисляване на доза-реакция и въздействие в целеви рецептори.

•             На 28.09,2017 г. за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ", разделена на четири обособени позиции за всяка от централите, е определен Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure UK Ltd, Newcastle-upon-Tyne, Великобритания. По информация от операторите, избраната за изпълнител фирма е с доказан опит при извършване на този вид дейности и използваната от нея методика се признава от европейските институции. Резултатите от работата на изпълнителя се очакват в края на 2017 г.

•             В периода от 11,09 до 21.09.2017 г. в ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ „Ей и ЕС - ЗС Марица изток I" ЕООД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3" АД и ТЕЦ „Брикел" ЕАД последователно са извършени първите измервания от фирма Lumex Analytics GmbH на емисиите на живак с цел установяване концентрацията на общ и елементарен живак в изходящи газове.

II.3. Предприетите действия от всяка една централа:

TEЦ „Марина изток 2" ЕАД:

•             На 15.08.2017 г. е изпратено писмо до „Мини Марица-Изток" ЕАД, с което са изискани представителни проби на въглища от Находищата, които „Мини Марица- Изток" ЕАД планира да добива и доставя към централата на 5-та, 10-та и 15-та година, считано от 2017 г.

•             На 09.10.2017 г. след проведена обществена поръчка от „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е определен изпълнителят GE Boiler GmbH, за извършване на „Оценка на разходите за постигане на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ". По информация от ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, определеният изпълнител е водеща немска фирма с доказан и признат в страните-членки на Европейския съюз опит, и притежаваща необходимата методика за извършване на оценката. Резултатите от работата на изпълнителя се очакват в началото на месец декември 2017 г.

•             Дружеството е в процес на изготвяне на анализ на необходимите инвестиционни мерки и финансови разходи за реализиране, с цел постигане на емисионните нива, посочени в Заключенията за НДНТ. Анализът ще включва проучване и оценка на алтернативи за постигане на емисионните нива, посочени в Заключенията за НДИТ, включително аргументиран анализ на разходите за целия експлоатационен живот, разходи от промяна на въздействието върху друг компонент на околната среда и контрола на този ефект, разходи за ограничаване/контрол при повишаване на риска от аварии, разходи за ограничаване/контрол на вредни вещества или употреба на опасни химични вещества и смеси, разходи за нови суровини, експлоатационен персонал, остатъчни продукти и др.

ТЕЦ „Ей и ЕС - Марица изток I" предлага да се предприемат действия във връзка с иницииране на процедура, която да доведе до удължаване на срока за подаване на документи за преразглеждане на комплексното разрешително по реда на чл. 16, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексните разрешителни, от шест на дванадесет месеца.

ТЕЦ „КОНТУР Глобал Марица Изток 3” (КГМИ3)

•             КГМИЗ изпълнява подробна мониторингова програма, която включва всички необходими мероприятия за оценката на настоящите нива на емисии на тези замърсители. В изпълнение на тази програма КГМИЗ извършва подробни измервания и анализи на текущото състояние на нивата на емисиите в централата, както и анализ на всички входни суровини в процеса на производство на електроенергия като въглища (за следващите 5, 10 и 15 години), води, варовик и др.

•             КГМИЗ е в процес на оценка на необходимите нови инвестиционни и експлоатационни разходи, които ще са необходими за привеждане в съответствие с новите лимити, посочени в НДНТ за ГГИ. Подробният обхват на работите е вече изготвен, като е проведена процедура за обществена поръчка с предмет „Проучване на опциите за модернизиране на оборудването за контрол на замърсяването на въздуха и оценка на разходите за постигане на емисионните нива в отговор на изискванията за НДНТ". Дружеството информира, че фирмата, до която е изпратена поканата за участие в процедурата, Steinmueller Engineering GmbH, е немска инженерна компания, която вече успешно е извършила предходни модернизации в централата с цел намаляване на емисиите на азотни окиси и серен диоксид. Срокът за изпълнение на възложената работа е 3 месеца от подписване на договора.

•             КГМИЗ също предлага да се предприемат действия във връзка с иницииране на процедура за удължаване на срока за подаване на документи за преразглеждане на комплексното разрешително по реда на чл. 16, ал. 4 от Наредбата.

„Топлофикация Сливен" ЕАД:

До момента Дружеството е водило разговори с български и чуждестранни фирми за:

-              разработване на документация свързана с необходимите инвестиционни и експлоатационни разходи. Предстои сключването на договор;

-              оценка на разходите за достигане на новите норми за допустими емисии (НДЕ) спрямо ползите за околната среда в района на централата. Предстои сключването на договор.

ТЕЦ „Бобов дол" ЕАД:

Дружеството е в процес на преговори за сключване на договор с:

българска фирма за извършване на технологичната /технико-икономическа оценка/ и

външни специализирани европейски фирми за екологична оценка/оценка на ползите за околната среда и анализ на съотношението разходи-ползи/.

ТЕЦ „Брикел" ЕАД:

Дружеството е възложило на независим експертен екип извършване на анализ и представяне на заключение относно необходимите капиталови и оперативни разходи свързани с постигането на новите емисионните нива залегнали в Решение за изпълнение (ЕС)2017/1442 на Комисията.

ТЕЦ „Брикел" ЕАД е в процес на предоставяне на първоначални данни на международна фирма, която ще извърши оценяването и ще изготви обосновка за съразмерността на разходите за постигане и поддържане на новото емисионно ниво, спрямо ползите за околната среда от неговото прилагане.

 

ТЕЦ „Марица 3” АД,град Димитровград:

Дружеството е възложило на фирма да изготви аргументиран анализ на необходимите инвестиционни мерки и финансовите разходи за реализирането им, с цел постигане на новите емиосионни нива.

 

„Топлофикация - Русе" ЕАД:

Дружеството информира, че са изготвени задания за стартиране на процедури, за избор на екип за:

-              разработване на документация свързана с необходимите инвестиционни и експлоатационни разходи за достигане на нивата на емисиите заложени в Референтния документ. Предстои сключване на договор;

-              избор на консултантска компания, с необходимия опит, за изготвяне на оценка на разходите за достигане на новите НДЕ, спрямо ползите за околната среда в района на централата. Предстои сключване на договор.

„Топлофикация - Русе" ЕАД посочва, че постигането на съответствие с новите НДНТ в досега контролираните емисионни показатели, налага промени в технологията и съоръженията за пречистване на отпадъчните димни газове. За изготвяне на технико-икономически анализ на наложената промяна, избор на технология, степен на реконструкция на наличните пречиствателни съоръжения, както и за извършване на анализ на екологичните ползи са проведени преговори и предстои сключване на договори с външни фирми.

 

„Топлофикация Перник" АД:

Дружеството информира, че провежда процедури за избор на изпълнител на:

-              проектантски екип за разработване на документация свързана с необходимите инвестиционни и експлоатационни разходи. Предстои сключването на договор;

-              консултантска компания с необходимия опит за оценка на разходите за достигане на новите НДЕ спрямо ползите за околната среда в района на централата. Предстои сключването на договор.

 

III.          Основни изводи от извършените до настоящия момент действия:

1,            От получената информация от операторите на ГГИ се налага изводът, че определеният в чл. 16, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексните разрешителни, срок от шест месеца за подаване на заявления от страна на операторите в ИАОС при МОСВ, с цел преразглеждане на комплексните разрешителни или кандидатстване за получаване на дерогация по чл.15(4) от Директивата е недостатъчен.

Основните причини за това са:

-              появата за първи път на изискването за спазване на норми на емисии на живак, както и липсата на информация, относно реда за извършване на мониторинг на този елемент в изходящите димни газове. Включването на този изцяло нов и непознат до сега елемент в новите норми за емисии в атмосферния въздух, изисква провеждане на продължителни измервания на точно определени места, при точно определени условия за измерване от лицензирани лаборатории, с доказана практика в тази област,

-              първите резултати от оценките на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ, които са необходими за подготовка на документацията за кандидатстване за дерогация, се очакват през месец декември 2017 г.

Следва да се има предвид, че ако определеният в Наредбата срок остане непроменен, крайната дата за подаване на заявления за получаване на право на дерогация е 16.02.2018 г. В случай, че този срок се удължи с още шест месеца, операторите ще имат възможност да подават своите заявления до 16.08.2018 г., което ще позволи по-прецизна и по-пълна подготовка на изискуемите от страна на ИАОС документи.

В тази връзка на 17.10.2017 г. е изпратено мотивирано искане от ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ „Ей и ЕС - ЗС Марица изток I" ЕООД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3" АД и ТЕЦ „Брикел" ЕАД до министъра на околната среда и водите, с което се предлага да се увеличи срока за представяне на искане за дерогация от въведените с НДНТ изисквания от 6 месеца на 12 месеца, считано от датата на публикуването на решението на ЕК за приемане на Заключение за НДНТ в "Официален вестник" на Европейския съюз - 17.08.2017 г.

2.            В края на месец септември 2017 г. Полша, като силно засегната страна от приетите нови референтни стойности за НДНТ на ГГИ, е взела решение да обжалва Референтния документ пред Съда на Европейския съюз. Към настоящия момент в МОСВ се подготвя анализ на правните възможности за присъединяване на България към това обжалване.

3.            Отчитайки значимостта на този въпрос, е необходимо да се продължи политиката за защита на ГГИ в България, както и за намиране на оптимално решение, което да гарантира енергийна сигурност на страната и конкурентноспособността на българската икономика. За целта правителството на Република България ще продължи усилията си в тази посока, както на национално, така и на международно ниво.

Считаме, че за намирането на решение е необходимо да се положат съвместни усилия и координиран подход, както от ресорните държавни институции, така и от всички парламентарно представени партии, български евродепутати, синдикални и работодателски организации.

 

 

Проложение:

Още новини