Начало Новини Актуално Въпрос от Георги Гьоков, народен представител от 27 МИР Стара Загора, относно: проблеми на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркови

Въпрос от Георги Гьоков, народен представител от 27 МИР Стара Загора, относно: проблеми на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович Стара Загора и Отговор на министър Ананиев

Актуално
1умбал сзНа 07.02.2018 г. зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева проведе работна среща с разширеното ръководство на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович в Стара Загора. Срещата е следствие на протест на персонала и тяхно писмо до Министерство на здравеопазването и още няколко институции, в т.ч. Народното събрание. Протестът е заради наложен запор на банковите сметки на болницата от фирма-доставчик на медикаменти. В резултат на запора брутните трудови възнаграждения на персонала в някой звена от болницата за декември (платими през януари т.г.) са редуцирани с от 90 до 60%, което провокира въпросното напрежение.
Според медиите на срещата ръководството на болницата е представило план за подобряване на състоянието на дружеството, а зам. министър Жени Начева е обявила че Министерството застава зад най-голямата болницав Старозагорска област, но всички клинични звена трябва да реализират плана на ръководството. 
Финансовото състояние на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович в Стара Загора продължава да е критично и въпреки уверенията, че неизплатените проценти от брутните трудови възнаграждения ще бъдат изплатени през февруари, напрежението остава. В същото време не е ясно дали Министерство на здравеопазването осъзнава истинското положение и мащабите на кризата.
Предвид на всичко това, моля за отговор и предоставяне на следната, дължима от Вас на старозагорци, информация:
  • Какво е действителното състояние на задлъжнялостта на болницата към 13.02.2018 г. - размер и структура на задълженията, в т.ч. просрочени?
  • Какъв е планът за подобряване на състоянието на дружеството, представен от ръководството и приет от Министерство на здравеопазването? Реален и изпълним ли е? Отчетени и взети ли са предвид спецификата на работа, социалните и образователните функции, които болницата изпълнява, както и фактът, че тя обслужва пациенти от четири области или планът е свързан и стъпва единствено на финансови показатели?
  • Има ли Министерство на здравеопазването визия за решаване на проблема със задлъжнялостта на болницата и за реален оздравителен план?
Проложение:

 

 

Отговор на министър Ананиев

 

По отношение на задлъжнялостта на лечебното заведение, Ви информирам, че по последни данни в Министерство на здравеопазването - към 31.01.2018 г., общите задължения на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - гр. Стара Загора са в размер на 27 349 хил. лв., от които в просрочие са 20 426 хил. лв., същите бележат спад от приблизително 2 000 хил. лв. за последните 2 години.Най- голям продължава да е размера на просрочените задължения за медикаменти - 6 989 х. лв., медицински консумативи - 2 852 х. лв., електроенергия - 2 757 х. лв., осигурителни предприятия - 1 554 х. лв., персонал - 522 х. лв., топлоенергия - 131 х. лв. и други.

По данни на РЗОК Стара Загора за 2017г., болницата има сключени договори за 255- клинични пътеки, 36 - амбулаторни процедури и 4- клинични процедури. Общо заплатената дейност от РЗОК през 2017 г. е в размер на 18 561 хил. лв., от която за медицински изделия и лекарствени продукти са изплатени 862 хил. лв.

Основните медико-статистически показатели на болницата са относително константни, при разполагаем леглови фонд от 559 легла, преминалите пациенти през последните 3 години са в границите 25 000-26 000, проведени са около 140 000-141 000 леглодни, при използваемост на леглата около 70%, което е недостатъчно и неефективно и предполага нужда от реорганизация и оптимизиране на дейността.

Проблемите, свързани със затрудненото финансово състояние на лечебното заведение са комплексни и са натрупани от много години. С цел тяхното преодоляване, Министерството на здравеопазването предприе действия за оптимизиране на работата на всички държавни болници. УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ - гр. Стара Загора работи по оздравителен план, подкрепен от Министерството на здравеопазването. Параметрите на дейността на лечебно заведение следва да са обвързани с изисквания за законосъобразност и качествена медицинска помощ. Съставен е ясен план за разпределение на паричните потоци с цел погасяване на просрочените задължения.

Очакванията на ръководството на лечебното заведение са в срок до 6 месеца да има реални, ефективни резултати, доказващи стабилизиране работата на болницата и изпълнението на плана за оздравяване.

Министерство на здравеопазването работи по създаването на управленски и контролни механизми, чрез които да се даде възможност на управителните органи на болниците да упражняват реални мениджърски компетентности и съответно отговорности по финансовото управление на дружествата, което да бъде насочено и към икономия на ресурсите и тяхното ефективно използване.

Усилията на министерството са насочени към прозрачност и оптимизиране на системата на здравеопазване, подобряване на мениджмънта и приоритизиране на дейностите, в усъвършенстване на модела на финансиране и контрол на всички нива в системата. Без решения и отговор на тези проблеми е немислимо ефективното използване на болничната мрежа, в т.ч. и нейното преструктуриране водещо до оптимизиране на разходите по нейното поддържане.

Уверявам Ви, че ръководството на Министерството на здравеопазването активно работи в посока намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските болници, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.


Приложение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още новини