Начало Новини Актуално Външнотърговският ни стокообмен е за 40,7 млрд. лева

Външнотърговският ни стокообмен е за 40,7 млрд. лева

Актуално

Външнотърговският стокообмен на България за периода януари - септември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 40,7 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33,1%. През деветте месеца на годината са изнесени стоки за 16,6 млрд. лв. и спрямо съответният период на 2008 г. износът е намалял с 28,9%.

Внесени са стоки (по цени CIF) за над 24 млрд. лв., или с 35,7 % по-малко от предходната година. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва. Стойността на внесените стоки е с 45,5 % по-голяма от стойността на изнесените, но намалението на стойностните обеми спрямо предходната година при вноса са по-значими, съобщи Insurance.bg.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 7,5 млрд. лв., което е с над 6,6 млрд. лева по-малко от салдото за същия период на 2008 година поради намаления износ и внос на стоки. По цени FOB/ FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за периода януари - септември 2009 г. възлиза на 6,3 млрд. лева.
Запазва се тенденцията от последните години основен търговски партньор на страната ни да бъде Европейският съюз. Над 62% от стокообмена на страната е с ЕС. Над 65 % от стоките, които изнася България, са насочени за Общността, а внесените стоки са почти 60% от стойността на общия внос.
Външнотърговското салдо на страната с ЕС е отрицателно, като вносът превишава износа с 3,6 млрд. лева.
Стокообменът на страната  с трети страни е в размер на 15,4 млрд. лева и бележи спад от 41%, спрямо съответния период на предходната година, като износът намалява с 39,3%, а вносът с 42,1%.
Основни търговски партньори са Русия, Турция, Украйна и Китай, които формират 53 % от стокообмена  с третите страни.
Износът за Украйна и Турция е спаднал с 50%, а за Русия и Китай е намалял с около 40%. Вносът от тези страни също е по-малък. Намалението на вноса от Украйна e с 61,8%, а от Русия с над 42%. На фона на останалите страни намалението на вноса от Китай и от Турция е с около 1/3. Като общо външнотърговското салдо ( износ FOB внос CIF) на България с третите страни е отрицателно и възлиза на 3,9 млрд. лева.

Експортът на България за третите страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация показва, че през деветмесечието на 2009 година в сравнение със същия период на 2008 година се наблюдава намаление във всички стокови групи. Най-голям е спадът при износа на „Минерални горива, масла и подобни продукти”, „Храни и живи животни” и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата).

При вноса най–голям е спадът на „Артикули, класифицирани главно според вида на материала”, „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” и на „Минерални горива, масла и подобни продукти”. По-малко намаление са наблюдава в групите „Машини, оборудване и превозни средства” и „Разнообразни готови продукти” и „Химични вещества и продукти”. Наблюдава се увеличение на вноса при групите „Храни и живи животни” и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.

Още новини