Начало Новини Актуално Въгледобив, енергетика, ВЕИ, енергийна ефективност

Въгледобив, енергетика, ВЕИ, енергийна ефективност

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаВъгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на региона на Стара Загора. България разполага с общи инсталирани мощности за производство на електроенергия от около 14 хил. мегавата (MW). В региона на Стара Загора се намират четири топлоелектрически централи (ТЕЦ), които осигуряват около 40% от електроенергията на България.

През 2012 година в страната, включително и в региона на Стара Загора, се увеличи обемът на добитата електроенергия от топлоелектрическите централи и от възобновяеми енергийни източници.

На територията на област Стара Загора се намира находище от лигнитни въглища, които са най-значимият собствен енергиен ресурс за България. Добивът на лигнитни въглища се извършва по открит способ на площ от 240 кв. километра от дружеството Мини Марица-изток ЕАД, което е 100% държавна собственост. От началото на дейността са добити над 1 млрд. тона въглища. Извършени са разкривни дейности с над 4,2 млрд. куб. метра земна маса. Добитите от Мини Марица-изток въглища са предназначени за четирите топлоелектрически централи, намиращи се в област Стара Загора, и за производство на брикети за битово отопление. През 2013 година Мини Марица-изток планира да произведе 32,7 млн. тона въглища и да запази този обем през следващите три години.

Мини Марица-изток ЕАД е най-големият работодател в област Стара Загора и сред водещите в България. Дейността на рудниците осигурява работа на повече от 6900 души персонал.

Пред 2012 година беше изпълнена инвестиционна програма за над 100 млн. лева. Финансирани са дейности, свързани с подобряване на добивната и развитието на транспортната техника и преносната система. До края на 2014 година дружеството трябва да приключи проект за енергийна ефективност. Той се финансира със средства от Фонд Козлодуй и ще намали значително енергоемкостта на машините.
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров. Дружеството е 100% държавна собственост. Работи с осем енергийни блока с обща мощност от 1600 MW и осигурява над 20% от използваната в страната електроенергия.
През последните години дружеството извърши модернизация на енергийните си мощности и с това запазва водещата роля на централата и през следващите 20 години. Подменени са турбини и генератори, като всички съоръжения са изпълнени от японската фирма Тошиба.  
Инвестициите превърнаха ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. През 2012 година завърши изграждането и на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 и с това ТЕЦ-ът очиства димните газове (SO2) от всички свои енергоблокове. Остатъчният продукт е гипс.

В края на 2011 година ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД успешно защити сертификата си по околна среда (ISO 14001:2004) за следващите три години и дейността ѝ е в съответствие с европейските екологични норми.

През януари 2013 г. персоналът на ТЕЦ Марица изток 2 EAД е от 2500 души.

ТЕЦ КонтурГлабал Марица изток 3 разполага с инсталирана мощност от 908 MW и осигурява 12% от електроенергията на България.
От началото на 2009 година ТЕЦ-ът е напълно обновено и модернизирано съоръжение. След придобиването на централата от ConturGlobal в средата на 2011 година, американската компания изпълнява плановете си за надграждане на програмата за опазване на околната среда. Целта е топлоелектрическата централа да работи в съответствие с най-новото европейско законодателство, изискващо намаляване на газовите емисии от азотни оксиди. От края на 2012 година първата фаза на този мащабен инженерен проект е в ход. Блок 4 е първият, който е обновен и при него се извършват изпитания. Дейностите ще бъдат приложени и при останалите три енергоблока. Проектът ще приключи до 2016 година и ще позволи на електроцентралата да работи в пълно съответствие с изискванията на екологичните регламенти.
През 2013 година КонтурГлобал Марица изток 3 продължава да следва стратегията да бъде надежден производител на електроенергия и заедно с това – лидер в областта на устойчивото развитие. Компанията работи по програми и проекти за опазване на околната среда, здравето и безопасността на персонала си и в областта на социалната отговорност и повишаване на лидерските умения на членовете на ръководния екип.

Дружеството на ContourGlobal в България притежава 73% от активите на ТЕЦ-а, а останалата част е собственост на държавната Национална електрическа компания (НЕК).

ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово работи от пролетта на 2011 година. Централата е с инсталирана мощност от 670 MW. Тя е собственост на американската енергийна компания AES и е изградена с инвестиция от 2,6 млрд. лева. Чрез свои дъщерни фирми AES инвестира в България и в изграждането и експлоатацията на фотоволтаични електроцентрали и на съоръжения, използващи вятъра за производство на електрическа енергия. AES е най-големият инвеститор в България през последните 4 години, като това се дължи на изградените обекти, които са част от енергийната система на страната. AES има 15-годишен договор с НЕК за изкупуване на електроенергията, като цената, която получава от държавната компания, е сред най-високите. ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово може да достигне производство от 4,1 млрд. киловатчаса електроенергия. Осъществява дейността си с персонал от 360 души.

ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово изпълнява мащабна социална програма на територията на община Гълъбово. Дружеството подпомага дейността на местните общности и училищата. С финансовата помощ на предприятието е обновена техниката и екипировката на Районната служба за пожарна безопасност и е увеличен щатният състав на службата. Компанията финансира десетки проекти, които са част от водената политика на корпоративна социална отговорност. Сред по-значимите са: възстановяване на пътна инфраструктура в общината (2,9 млн. лева); поддържането на Информационен център; финансиране на спортни събития; удовлетворяване на потребностите на хората със специални нужди и други.

Четвъртата по значение електроцентрала (ТЕЦ Брикел) е най-старата в комплекса, с над 50-годишна история. През 2011 година предприятието получи ново комплексно разрешително за работа, след като изгради сероочистваща инсталация и удовлетвори нормативните изисквания за опазване на околната среда.  

Брикел е единственото в България предприятие за производство на брикети от лигнитни въглища, предназначени за битово отопление. Годишният обем е около 200 хиляди тона брикети.

През 2011 година регионът на Стара Загора затвърди позициите си и като производител на „зелена“ енергия, добивана от възобновяеми енергийни източници. Добри практики при оползотворяването на природните ресурси са: вятърният парк Ветроком, соларните инсталации на Руно – Казанлък АД, Севатех ЕООД, Верея пласт АД и други; оползотворяването на дървесни отпадъци от производството на Средна гора АД; производството на брикети от отпадъчен продукт при производството на слънчогледово олио от Гайтек Олива ООД и други.

Вятърен парк Ветроком ЕООД има обща генерираща мощност от 72,5 MW. Той е най-големият високопланински вятърен парк в България. Годишното му производство е 125 GWh електроенергия. С дейността си паркът спестява над 2 млн. тона въглеродни емисии.

На територията на областта работят и две водноелектрически централи: ВЕЦ – Копринка (7 MW) и ВЕЦ – Стара Загора (22,4 MW), които са собственост на Енерго-Про България ЕАД. Дружеството е най-големият частен производител на електричество, добивано чрез водноелектрически централи в България. Предприятието разполага с обща инсталирана мощност от 103 мегавата и произвежда годишно 255 хил. мегаватчаса електроенергия. На територията на Стара Загора са изградени и няколко микро ВЕЦ-а, които се експлоатират от държавното дружество Водоснабдяване и канализация ЕООД.

Доставката на електроенергия до абонатите в област Стара Загора се извършва от ЕВН България Електроразпределение АД. Дружеството има над 1,6 млн. абонати в Южна България и е собственост на австрийското енергийно предприятие EVN.

 

илко груев

Още новини