Начало Новини Актуално В Югоизточен район са сключени договори по европейските програми за над 2,5 млрд. лева

В Югоизточен район са сключени договори по европейските програми за над 2,5 млрд. лева

Актуално

югоизточен район договори европейски проекти 2,5 млрд. леваОбластният управител Недялко Недялков участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на Марин Кавръков – областен управител на Сливен.

Участие взеха представители на министерства, на управляващите органи на оперативните програми, областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и социалните партньори, както и на академичните среди – университети и колежи на територията на района.

Акценти на заседанието бяха: Представяне, обсъждане и одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012г.; Представяне на информация за хода на операциите по оперативните програми в Югоизточен район към месец май 2013 г.; Представяне и одобряване на Проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014 - 2020 г., в съответствие със становището на МОСВ по екологичната оценка на документа; Представяне, обсъждане и съгласуване на проектите на Областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. на областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол; Представяне на резултати от анализа на градското развитие в България - етап от подготовката на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 г.; Представяне на втори финален проект на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Областна управа Стара Загора.

Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри Годишния доклад, с който се отчете напредъка по изпълнение на четирите приоритета на района: инфраструктура, туризъм, икономическа и жизнена среда. Документът отразява промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие. По реализацията на приоритетите инфраструктура и подобряване на жизнената среда е отбелязан значим напредък. Югоизточен район прави обещаваща заявка за просперитет, следвайки изпълнението на заложените цели и приоритети в регионалния план за развитие, което най-вече се случва с помощта на Оперативните програми, съфинансирани от фондове. Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР с натрупване към 31.12. 2012 г. е 679 бр. на стойност 2 540 659 932 лева. Най-голям брой проекти има област Бургас – 241 бр., следван от област Стара Загора - 207 бр., област Ямбол -112 бр. и област Сливен – 101 бр.

Представителите на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР - сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти. С най–висок относителен дял (39%) от средствата за реализацията на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007 – 2013 г. се отличава ОП Транспорт с 1 003 239 703 лева. Останалата сума в размер на 1 537 420 229 лева се разпределя за останалите шест програми - ОПРР, ОПК, ОПАК, ОПЧР, ОПОС и ОПТП. Реализираните проекти на територията на Югоизточен район се изразяват в модернизирана местна и регионалната инфраструктура, обслужваща бизнеса и населението, подобрена икономическа и жизнена среда. Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район е база за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие.

Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014 - 2020 г., в съответствие със становището на МОСВ по екологичната оценка на документа.

В заседанието членовете на съвета обсъдиха и съгласуваха проектите на Областните стратегии за развитие за новия програмен период 2014 - 2020 г. на областите Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол.

Още новини