Начало Новини Актуално В Старозагорска област е произведена продукция за над 5 млрд. лева

В Старозагорска област е произведена продукция за над 5 млрд. лева

Актуално

НСИПо данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили общо 14 269 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които работят общо 98 692 заети лица. Най-голяма е групата на микро предприятията, с персонал до 9 заети – 13 049. Броят на малките предприятия (10-49 заети) е 1 002, а на средните (50-249 заети) е 178. Големите предприятията, с над 250 заети, са 40.

Произведената продукция в областта през 2011 г. възлиза на 5 607 млн. лева, като е отчетен ръст от 11.5% спрямо 2010 година. Водещ в икономиката на областта е сектор Преработваща промишленост, където е създадена 33.3% от произведената продукция.

През 2011 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 8 517 млн. лева. Отчетен е ръст от 5.9% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 8 275 млн. лева, което е с 6.8% повече в сравнение с 2010 година.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 7 826 млн. лева, като нарастват с 6.9% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 47.2%, а предприятията от сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети и от сектор Строителство съответно 34.0 и 8.7%.

Фиг. 1. Разпределение на нетните приходи от продажби за 2011 г. по икономически сектори

 разпределение нетни продажби

През 2011 година 63.8% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 21.2% със загуба и 15.0% с нулев резултат.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 8 604 или 60.3% и в община Казанлък - 3 032 или 21.2%. В община Николаево развиват дейност 77 предприятията или 0.5% от общия брой за областта.

Методологични бележки

Данните се формират от годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Приходите от дейността са сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи от Отчета за приходите и разходите.

Още новини