Начало Новини Предстоящо В Стара Загора приключи работата по пет мащабни ВиК проекта

В Стара Загора приключи работата по пет мащабни ВиК проекта

Предстоящо

На 13.12.2023 г., сряда, от 12.00 ч. на  пречиствателна станция за отпадъчни води Стара Загора в гр. Стара Загора ще се състои ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието ще присъстват кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, управителят на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов, инж. Йордан Дамянов, представител на ДЗЗД „ВиК Стара Загора“, представители на медиите, заинтересовани страни и гости.

Инвестиционното намерение за агломерация Стара Загора включи реализирането на 5 обекта. Два от обектите касаят градската част, третият обект рехабилитира довеждащ водопровод, захранващ западните квартали на града, четвъртият обект третира външния довеждащ водопровод от ВС „Стара Загора – Дунавци“, а последният обект представлява надграждане и модернизация на ПСОВ Стара Загора.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа доведоха до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна оказва благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Първите два реконструирани обекта са водопроводната и канализационна мрежа на град Стара Загора – южна и северна част.

В град Стара Загора беше осъществена подмяна на 41 км. водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането, на което се обособиха допълнително 14 DMA зони. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Първите 5 ДМА зони са разположени в кв. Три Чучура Юг и Три Чучура Център, кв. Казански и кв. Казански – запад, а останалите 9 бр. обхващат централна градска част, където водопроводната мрежа беше най-амортизирана.

Реконструирана е 16 км. от канализационната мрежа на града. Изградиха се и два дъждовни колектора, чиято цел е разтоварване на канализацията и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната водопроводна мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Третият обект представлява реконструкция на разпределителен водопровод от водоем V=11000м3 до облекчителна шахта №9, водоснабдителна система „Стара Загора“, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 4 166 м. Този водопровод захранва кварталите Трите чучура и Железник.

Четвъртият обект е реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоснабдителна система „Дунавци –Стара Загора“ от събирателната шахта до пътя гр. Казанлък – яз. Копринка, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 7 338 м. Този водопровод е един от основните водоизточници за гр.Стара Загора, освен това захранва гравитачно и всички населени места по трасето си.

Последният обект представлява изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора. Така ще подобри дейността по пречистването на водите и опазването на околната среда, което е главна цел на проекта.

Стойността на строителството за петте обекта е 60 590 390 лв. То е извършено в срок и без забележки.

Още новини