Начало Новини Актуално В Стара Загора приключи работата по пет мащабни В и К проекта

В Стара Загора приключи работата по пет мащабни В и К проекта

Актуално

На 18.12.2023 г., понеделник, от 12.00 ч. в Стара Загора се състоя ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието присъстваха зам. областният управител Методи Марков, управителят на „ВиК – Стара Загора“ инж. Радостин Миланов, инж. Йордан Дамянов, представител на ДЗЗД „ВиК Стара Загора“, представители на медиите, заинтересовани страни, гости.

Започнах този проект в сложна политическа и икономическа обстановка, с много предизвикателства, но стигнахме до успешен финал. Ползите тепърва ще видим, но днес приключва един мащабен проект, изискващ сериозен труд с много дейности, част от които не бяха включени в проекта. Заедно с това град Стара Загора вече има и един качествен подземен кадастър. Това каза управителят на В и К - Стара Загора при закриване на строителния обект и благодари на всички за толерантното отношение, лично на кмета Живко Тодоров за активността и съвместната работа по завършване на работата по улиците на града.

Над 150 000 тона асфалт са положени само в града, а  след проверките от КЕВР на работата на  В и К - Стара Загора има само две препоръки.

Пречиствателната станция, строена през 2005 г. сега е модернизирана, което ще намали инфилтрацията на вода и ще окаже влияние върху опазването на околната среда, допълни инж. Миланов.

Представител на фирмата изпълнител сподели за обективните трудности при работата по проекта и постави акцент на тези, които са свързани с откриването на археология, напр. разкрития архитектурен резерват Августа Траяна. Въпреки че това оказа влияние върху сроковете за изпълнение, успяхме да приключим успешно, каза инж. Дамянов.

Той отбеляза като огромна полза решените проблеми в работата на пречиствателната станция на града.

Инвестиционното намерение за агломерация Стара Загора включи реализирането на 5 обекта. Два от обектите касаят градската част, третият обект рехабилитира довеждащ водопровод, захранващ западните квартали на града, четвъртият обект третира външния довеждащ водопровод от ВС „Стара Загора – Дунавци“, а последният обект представлява надграждане и модернизация на ПСОВ Стара Загора.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа доведоха до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна оказва благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Първите два реконструирани обекта са водопроводната и канализационна мрежа на град Стара Загора – южна и северна част.

В град Стара Загора беше осъществена подмяна на 41 км. водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането, на което се обособиха допълнително 14 DMA зони. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Първите 5 ДМА зони са разположени в кв. Три Чучура Юг и Три Чучура Център, кв. Казански и кв. Казански – запад, а останалите 9 бр. обхващат централна градска част, където водопроводната мрежа беше най-амортизирана.

Реконструирана е 16 км от канализационната мрежа на града. Изградиха се и два дъждовни колектора, чиято цел е разтоварване на канализацията и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната водопроводна мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Третият обект представлява реконструкция на разпределителен водопровод от водоем V=11000м3 до облекчителна шахта №9, водоснабдителна система „Стара Загора“, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 4 166 м. Този водопровод захранва кварталите Трите чучура и Железник.

Четвъртият обект е реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоснабдителна система „Дунавци –Стара Загора“ от събирателната шахта до пътя гр. Казанлък – яз. Копринка, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 7 338 м. Този водопровод е един от основните водоизточници за гр.Стара Загора, освен това захранва гравитачно и всички населени места по трасето си.

Последният обект представлява изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора. Така ще подобри дейността по пречистването на водите и опазването на околната среда, което е главна цел на проекта.

60 590 390 лв. е стойността на строителството за петте обекта.  

То е извършено в срок и без забележки.

 

 

 

 

Още новини