Начало Новини Актуално В Стара Загора набират кандидати за доброволния резерв на Българската армия

В Стара Загора набират кандидати за доброволния резерв на Българската армия

Актуално

кандидати доброволен резерв

Военно окръжие – Стара Загора и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия, съобщиха от пресцентъра на Общината. Условия и ред за провеждане на конкурсите:

1.   Конкурсите се провеждат по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), правилника за прилагане на ЗРВСРБ и заповед на министъра на отбраната № ОХ – 541 от 07.08.2012 г.
2.   Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:
•    да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
•    да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
•    да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
•    да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
•    срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
•    да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание уволнение;
•    да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв (за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години).
3.   Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.
4.   Срок за провеждане на конкурсите – до 16.10.2012 г.
-    срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 27.09.2012 г. включително.
5.   Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него:
•    автобиография;
•    заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
•    декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
•    етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;
•    документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
•    свидетелство за съдимост;
•    декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
•    служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
•    свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка (за тези, които притежават);
•    декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);
•    декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
•    други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

За допълнителна информация звънете  от 09.00 до 17.30 часа на телефони 042 623393; 042 623231; 042 614811; 042 614812.

Още новини