Начало Новини Актуално В област Стара Загора средната заплата е 1096 лева

В област Стара Загора средната заплата е 1096 лева

Актуално
1НСИ191118По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 104.7 хиляди. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 5.2% и Финансови и застрахователни дейности – с 3.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност Операции с недвижими имоти - със 7.2%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 33.6 и 12.3%.
В края на септември 2018 г. в сравнение с края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1 хил., или с 0.1%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 0.9 хил. и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 0.3 хиляди, а най-голямо увеличение - в Строителство - с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности Финансови и застрахователи дейности - със 17.4% и Професионални дейности и научни изследвания - с 11.1%, а най-голямо увеличение - в Операции с недвижими имоти (с 21.9%) и Хотелиерство и ресторантьорство (с 12.3%).
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2018 г. е 1 076 лв., за август - 1 066 лв. и за септември - 1 146 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 096 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са Административни и спомагателни дейности - с 4.1% и Добивна промишленост - с 3.3%. Увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейност Финансови и застрахователни дейности с 11.2%.
Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.4%, като в обществения сектор нарастването е с 9.9%, а в частния - със 7.7%.
В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 504 лв.) и София (1 109 лв.).

Още новини