Начало Новини Коментари В област Стара Загора намаляват домакинствата с деца под 16 г.

В област Стара Загора намаляват домакинствата с деца под 16 г.

Коментари

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната.

Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.

Към 7.09.2021 г. населението в област Стара Загора живее в 129 107 домакинства, като 71.8% от всички домакинства живеят в градовете.

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната.

Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.

Към 7.09.2021 г. населението в област Стара Загора живее в 129 107 домакинства, като 71.8% от всички домакинства живеят в градовете.

Към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора живеят 129 051 домакинства, като в сравнение с преброяването през 2011 г. броят им намалява с 6 410 (4.7%), а лицата в тях - с 36 686 души или с 11.2%. В градовете живеят 71.8% от домакинствата.

За периода между последните две преброявания се наблюдава увеличение на относителния дял на малките домакинства - едночленни и двучленни от 59.6% до 65.1% през 2021.

Броят на едночленните домакинства от 39 810 през 2011 г. нараства на 45 398 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5.8 процентни пункта (от 29.4% на 35.2%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 2 288 броя и към 7.09.2021 г. са 38 639. Относителният им дял намалява с 0.3 процентни пункта.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 4 908 и към 7.09.2021 г. броят им възлиза на 23 297. Те съставляват 18.1% от всички домакинства в областта.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 26 519 на 21 717 домакинства, а относителният им дял намалява с 2.7 процентни пункта.

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 100 383 (77.8%) от домакинствата в областта са без деца под 16 години.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства намаляват с 3 516.

Домакинствата с деца под 16 години са 28 668 броя и намаляват с 2 894 спрямо 2011 година. В 61.8% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.

1.2.  Основни характеристики на главата на домакинството

Към 7.09.2021 г. в 53.7% от домакинствата в областта глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял с 4.9 процентни пункта.

В същото време 51.2% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (47.1% - заети и 4.2% - безработни). Икономически неактивни са главите на 48.8% от домакинствата в областта.

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 107 958 домакинства (90.6%) главата на домакинството в област Стара Загора се самоопределя към българската етническа група, в 4 107 домакинства (3.4%) - към турската етническа група, а в 5 056 домакинства (4.2%) - към ромския етнос. При 975 (0.8%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.

Към 7.09.2021 г. в област Стара Загора са преброени 56 колективни домакинства, в които живеят 1 760 лица, или 0.6% от населението на областта. Средният им размер е 31.4 лица. В градовете се намират 75.0% от всички колективни домакинства. В тях живеят 84.0% от лицата.

През периода 2011 - 2021 г. броят на колективните домакинства в областта се увеличава с 21.7%, което основно се дължи на преструктурирането на част от колективните домакинства. В градовете колективните домакинства се увеличават с 10 броя, а в селата - с 2 броя.

Живеещите в колективните домакинства намаляват между последните две преброявания с 663 лица. В градовете лицата, живеещи в колективни домакинства, намаляват с 363, а в селата се увеличават с 300 лица.

Най-голям е относителният дял на лицата в домовете за настаняване с прокурорско и съдебно решение - 36.4% от всички лица в колективни домакинства в областта. Следват лицата в домовете за стари хора и в здравните колективни домакинства, които са съответно 25.4% и 25.2%. Най-малък е относителният дял на живеещите в религиозните колективни домакинства - 0.4% от всички лица в колективни домакинства в областта.

Методологични бележки

Обикновено домакинство

Домакинство е:

- едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет;

- две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат родствени връзки.

Общ бюджет има, когато живеещите заедно лица имат общи разходи, т.е. хранят се заедно и поделят разходите за издръжка на деца или други лица без доходи. Не е задължително да се изразходват общо всички средства на всички членове на домакинството, за да се приеме, че лицата са на общ бюджет.

Лицата, които нямат общ бюджет и не се хранят заедно, не образуват едно домакинство, независимо че живеят заедно и дори обитават една стая.

Лицата, които живеят постоянно в студентски или работнически общежития, също образуват обикновено домакинство (едночленно или многочленно).

Глава на домакинство е лицето, което дава основните средства за съществуване или домакинството го е признало за такова. Това лице задължително трябва обичайно да живее в жилището.

Колективно домакинство

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, климатични (оздравителни) училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, домове за стари хора, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери, манастири, затвори, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни и други. Към колективните домакинства се отнасят и ученическите пансиони.

Видовете колективни домакинства са:

· образователни - домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, интернати, оздравителни училища, религиозни училища, ученически пансиони и други;

· здравни - домове за медико-социални грижи за деца, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери и други;

· домове за стари хора;

· религиозни - манастири и други колективни домакинства на религиозна основа;

· други колективни домакинства - затвори, следствени арести, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни, защитени жилища и други - неразпределени в горните групи.

Повече информация и данни  за домакинствата от Преброяване на населението и жилищния фонд могат да се намерят в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=355).).

 

 

 

Още новини