Начало Новини Актуално В Мини Марица изток ЕАД приеха Правилник за обществените поръчки

В Мини Марица изток ЕАД приеха Правилник за обществените поръчки

Актуално

Като част от политиката на мениджмънта за цялостна реформа на търговската дейност в Мини Марица изток ЕАД влезе в сила Правилник за реда и начина за приемане, регистриране, съхраняване и предаване на заявки за процедури и конкурси по оферти за възлагане на обществени поръчки във въгледобивното дружество, съобщиха от пресцентъра.

С приетия със Заповед № РД 09-891 от 03.08.2010 г. на изпълнителния директор на дружеството правилник се регламентират реда и отговорностите за длъжностните лица от отдел ВВФК, които отговарят за приемането, регистрирането, съхраняването и предаването на заявки за процедури и конкурси по оферти за възлагането на обществени поръчки в дружеството.
Стартиралата в началото на юни цялостна реформа в маркетинга осигурява окрупняване на всички процедури, открити конкурси и преустановяване на епизодичния характер на поръчките.
Целта е прозрачност както на процедурите, така и на цялостната маркетингова дейност. Търговската реформа е част от цялостния бизнес проект на ръководството на Мини Марица изток. 
Превантивният  и текущ контрол, делегиран на отдела за Вътрешноведемствен финансов контрол и прякото му подчинение на изпълнителния директор на дружеството, заедно със санкциониращите функции, са важни за финансовото здраве на корпоративни структури от ранга на Мини Марица изток ЕАД.

 

Още новини