Начало Новини Актуално В доклада за конвергенцията се оценява напредъкът на държавите членки по пътя към присъединяването им към еврозоната

В доклада за конвергенцията се оценява напредъкът на държавите членки по пътя към присъединяването им към еврозоната

Актуално

EUЕвропейската комисия публикува доклада за конвергенцията от 2020 г., в който представя оценката си за напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото. Докладът обхваща седемте държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото: България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция.

Докладите за конвергенцията трябва да се изготвят на всеки две години, независимо от евентуални текущи процеси за присъединяване към еврозоната.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви:

Днешният доклад за конвергенцията показва окуражаващ напредък от страна на някои държави, въпреки че те все още трябва да преминат през няколко етапа, преди да могат да се присъединят към еврозоната. Както винаги, Комисията е готова да подкрепи тези държави членки. Важен етап по този път е присъединяването към валутния механизъм ERM II, за което Хърватия и България се подготвят в момента. Приветстваме усилията и на двете държави в тази посока.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: През последните няколко месеца вниманието ни беше насочено към борбата с икономическите различия в еврозоната и на по-широкия единен пазар, свързани с различната дълбочина на рецесията, причинена от коронавируса. Днес правим преглед на конвергенцията по отношение на членството в еврозоната за седем държави членки. Този процес е основателно строг, тъй като разширената еврозона трябва да бъде и по-стабилна. Продължава да е важно държавите да работят и за гарантирането на истинско сближаване по посока на по-високи равнища на производителност и просперитет - не на последно място чрез насочените към бъдещето реформи и инвестиции, които бихме искали да подкрепим чрез Next Generation EU.

Присъединяването към еврозоната е отворен и основан на правила процес. Докладът се основава на критериите за конвергенция, наричани също критериите от Маастрихт, които са посочени в член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Критериите за конвергенция включват ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на валутните курсове и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Разглежда се също така съвместимостта на националното законодателство с правилата на икономическия и паричен съюз.

В доклада се стига до заключението, че:

  • Хърватия и Швеция изпълняват критерия за ценова стабилност.
  • България, Полша, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за публичните финанси.
  • България, Полша, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за дългосрочните лихвени проценти.
  • Нито една от държавите членки не изпълнява критерия за обменния курс, тъй като нито една от тях не членува във валутния механизъм (ERM II): преди влизането в еврозоната се изисква участие в този механизъм за период от поне две години, по време на който да не се наблюдават значителни отклонения.

Макар че Хърватия и Швеция изпълняват всички икономически критерии за конвергенция, те не изпълняват критерия за обменния курс по горепосочената причина.

В допълнение към оценката на формалните условия за присъединяване към еврозоната в доклада се констатира, че националното законодателство в нито една от държавите членки, с изключение на Хърватия, не е напълно съвместимо с правилата на Икономическия и паричен съюз.

Комисията разгледа също така допълнителните фактори, посочени в Договора, които следва да бъдат взети предвид при оценката на устойчивостта на конвергенцията. Този анализ установи, че държавите членки извън еврозоната като цяло са добре интегрирани икономически и финансово в ЕС. Въпреки това някои от тях показват макроикономически слабости и/или са изправени пред предизвикателства, свързани с тяхната бизнес среда и институционална уредба. Въздействието на пандемията от коронавирус върху резултатите от доклада е ограничено, тъй като повечето от използваните в доклада данни за минали периоди се отнасят за периода преди избухването на кризата, както се изисква от строго определената в Договора методика.

Комисията представи първоначална оценка на последиците от пандемията в икономическата прогноза от пролетта на 2020 г. и своето последващо предложение за специфични за всяка държава препоръки за всички държави членки, като и двете са в основата на бъдещите елементи на настоящия доклад.

Контекст

Докладът за конвергенцията е основа за вземане на решение от Съвета на ЕС относно това дали дадена държава членка изпълнява условията да се присъедини към еврозоната.

Докладът за конвергенцията на Европейската комисия се изготвя независимо от доклада за конвергенцията на ЕЦБ, като двата доклада се публикуват едновременно.

Докладите за конвергенцията се публикуват на всеки две години или когато е налице конкретно искане от държава членка да бъде оценена нейната готовност за присъединяване към еврозоната, какъвто беше случаят с Латвия през 2013 г.

Всички държави членки, с изключение на Дания, са правно задължени да се присъединят към еврозоната. Ето защо докладът не обхваща Дания, която е договорила в Договора от Маастрихт клауза за неучастие.

За повече информация

Още новини