Начало Новини Актуално Увеличават се нивата на компенсаторните плащания за необлагодетелствани райони

Увеличават се нивата на компенсаторните плащания за необлагодетелствани райони

Актуално

Стара ЗагораУправляващият орган  на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) ще поиска от Европейската комисия значително увеличаване на нивата на компенсаторни плащания за земеделските стопани в необлагодетелствани райони. Това предложение бе обсъдено и единодушно прието от участниците в Постоянната работна група по ос 2 към Комитета по наблюдение на ПРСР.

По Мярка 211 „Плащания на природни ограничения на фермери в планинските райони” Управляващият орган на ПРСР предлага за площите до 50 хектара размерът на компенсаторните плащания да се увеличи от 110 на 150 евро/ха, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. За площите до 100 хектара увеличението се предвижда да бъде от 50 на 110 евро/ха. За първи път се въвеждат компенсации и за земеделските стопани, които обработват над 100 хектара в необлагодетелствани райони. Досега по Мярка 211 за площите над 100 хектара не се получаваше субсидия. Управляващият орган на ПРСР предлага сега компенсацията да е в размер на 70 евро на хектар.
Повишаване на нивата на компенсаторни плащания се предвиждат и по Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”. За площите до 50 хектара се предвижда компенсациите да се повишат от 50 на 80 евро за хектар. За площите до 100 хектара – от 20 на 40 евро за хектар. За първи път и по тази мярка се въвежда компенсиране на стопаните, които обработват площи над 100 хектара, като нивото на плащане е 20 евро на хектар.
 „Повишаването на интереса на земеделските стопани и по-доброто усвояване на средствата по компенсаторните мерки от програмата е сред основните ми приоритети в работата ми в Министерството на земеделието и храните”, каза при откриване на заседанието заместник-министър Светлана Боянова. Тя обясни, че при разработването на предложението за повишаване на компенсациите за необлагодетелстваните райони е проучен и анализиран опитът на други страни-членки на ЕС.
Усвояването по Мярка 211 „Плащания на природни ограничения на фермери в планинските райони” към момента, по данни на Държавен фонд „Земеделие”, е 18% от бюджета, а по Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони” – 31% от бюджета.
Участниците в заседанието на Постоянната работна група към Комитета по наблюдение на ПРСР обсъдиха и текста на Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕС”. Тя има за цел да компенсира земеделските стопани за загубите им, произтичащи от прилагането на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, както и да ги поощри да спазват задължителните режими и забрани за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони Натура 2000.
В България защитените зони Натура 2000 обхващат 114 зони за птиците (20,4% от територията на страната) и 228 защитени зони за местообитанията (29,5%). Общото покритие на местата по Натура 2000 е 33,8% от територията на страната.
Предвижда се Мярка 213 от Програмата за развитие на селските райони да стартира от 2011 г. като нивата на компенсиране на земеделските стопани по нея достигат 200 евро на хектар годишно в зависимост от дейностите, които земеделските стопани са длъжни да извършват. Право на получаване на субсидия имат земеделските стопани, стопанисващи земи в обхвата на мрежата Натура 2000. Те трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да стопанисват минимум 0,3 хектара земеделски земи в Натура места, при минимален размер на парцелите от 0,1 хектар.
Според анализите на Управляващия орган на ПРСР най-малко 5000 земеделски стопани могат да получат финансиране по тази Мярка, като те могат да кандидатстват паралелно и по Мярка 214 „Агроекологични плащания” и да получат допълнително финансиране.

Още новини