Начало Новини Актуално Усреднено доходите на българина са със 70 лева повече от разходите

Усреднено доходите на българина са със 70 лева повече от разходите

Актуално
доходи пари

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2011 г. е 940 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се увеличава с 3.8%, съобщи Националната статистика. Основната част от общия доход на домакинствата (82,5%) се формира от получаваната работна заплата и пенсиите. Основен източник на доход на домакинствата е работната заплата.

Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 494 лв., което е с 8.4% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства от 50.3 на 52.5%, или с 2.2 процентни пункта.
Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсиите. Относителният им дял в общия доход намалява с 1.3 процентни пункта и съставлява 30.0% от него. Доходите от пенсии през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година почти се запазват и са 282 лв. средно на лице от домакинство.

През второто тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството нарастват спрямо същото тримесечие на миналата година и достигат 75 лева. Относителният им дял слабо се повишава с 1.2 процентни пункта и представлява 8.0% от общия доход.
Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2011 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. За периода те се повишават с 8.3%, като достигат 32 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял се повишава незначително с 0.1 процентни пункта и представлява 3.3% от общия доход.

През второто тримесечие на 2011 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва и достига 98.2% от него.
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2011 г. е 870 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 8.2%. Разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 49.5%.
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 1.9% и през второто тримесечие на 2011 г. са 316 лв. средно на лице от домакинството. Относителният им дял в общия разход намалява с 2.2 процентни пункта и представлява 36.4% от него през второто тримесечие на 2011 година.
Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 137 лв. през второто тримесечие на 2010 г. на 135 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2011 година. Делът им в общия разход незначително се понижава с 1.5 процентни пункта и достига 15.6%.
Разходите за здравеопазване се увеличават с 11.5% през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 51 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.8% и се увеличава незначително с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2010 година.

Увеличават се разходите за транспорт и съобщения с 6.0% и достигат 97 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 11.4 на 11.1%.
Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 2.2% и през второто тримесечие на 2011 г. възлизат на 39 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.5%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2010 година.
Увеличават се разходите за облекло и обувки с 18.5% и през второто тримесечие на 2011 г. те са 27 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.1%, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2010 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 година. Почти се запазва потреблението на основни хранителни продукти за наблюдавания период от време.

Още новини