Начало Новини Актуално Туристическите информационни центрове се свързват в национална мрежа

Туристическите информационни центрове се свързват в национална мрежа

Актуално
туризъм

Новосъздадените и съществуващите до момента туристически информационни центрове в страната ще бъдат свързани в единна национална мрежа не по-късно от 2015 г. Целта е да се уеднаквят работните практики и стандарти в обслужването на българските и чуждестранни посетители на място и предлагането на информация за туристически обекти, маршрути и услуги на територията на общината, на която те се намират.

Това заяви Мария Иванова, директор на Дирекция „Туристическа политика” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) днес при представянето на проекта „Създаване на мрежа от туристически информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти”.

В цялата средносрочна рамкова програма на МИЕТ за ефективен национален маркетинг и подобряване информационното обслужване в сектора, това е първият проект в подкрепа на местните общности, бизнес и структури в сферата на туризма. Той се финансира по ОП „Регионално развитие” на стойност 637 хил. лева и трябва да бъде завършен за 2 години.

Общо в Националния туристически регистър досега са вписани 64 информационни центрове (ТИЦ), които съществуват под различни наименования, с нееднородни функции, дейности, оформление, оборудване и работно време. От тях 46 са общинска собственост, 12 на неправителствени организации и 6 към частни фирми, създадени по различни фондове и програми, подчерта Мария Иванова, която е и ръководител на проекта. Според нея проблемът не е в различния правен статут и организационна структура на ТИЦ, а в това, че те не предлагат еднакво качество на обслужването и туристите трудно могат да се ориентират каква информация да търсят на място в общините.

туризъм, пресконференция

Целта на проекта е да анализира сегашното състояние на ТИЦ и да изработи обща визия и концепция за тяхната дейност, като ги свърже в национална мрежа и единна информационна система. По този начин центровете ще се превърнат в ключово място за набиране и разпространяване на информация за разнообразни продукти и услуги, подпомагане на национални и местни политики и пълноценно използване на туристическия потенциал на региона. Проучване на МИЕТ за ефективността на националния маркетинг сочи, че ТИЦ са четвъртият по значение източник за търсене на туристическа информация, след интернет, държавната администрация и специализираните печатни издания у нас. За 41.5% от посетителите, те са основен канал за запознаване с интересни забележителности и маршрути, места за настаняване, развлечения и почивки на територията на общината.

Създаването на единни стандарти за достъпност, оформление и оборудване на ТИЦ не е нова регулация в бранша, а предпоставка за увеличаване търсенето на туристически продукти и услуги с по-висока добавена стойност и развитие на местния бизнес, подчерта Мария Иванова. Според нея включването на информационните центрове в националната мрежа ще е доброволно, но при спазване на минимални изисквания за извършване на основната дейност, начина на събиране и предоставяне на информацията, качеството на обслужването на потребителите и професионалната квалификация на персонала.

Разчетите на МИЕТ сочат, че поне 70% от съществуващите и новооткрити ТИЦ ще се свържат в общата информационна система. Повишаването на тяхната разпознаваемост ще доведе до ръст от 5% на база планирани 680 хил. посетители в страната за 2013 г. Очаква се увеличаване и с 1 ден на престоя на 6 на сто от туристите, което са допълнителни 40 хил. броя нощувки, от които 1б хил. на чужденци.

Членството на туристическите центрове в националната мрежа не е ограничаване на тяхната дейност, право на собственост или финансова самостоятелност, подчерта и Гергана Ракова, координатор на проекта. Според нея те ще имат само конкретна полза от това - достъп до базата данни в мултимедийния каталог на МИЕТ, експертна и методическа помощ, специализирани програми за обучение на персонала, участие в срещи, семинари, промоционални събития, туристически борси и изложения. Целта е постигане на обща визия, функции и стандарти, което да улесни потребителите на място и пълноценното използване на наличните ресурси по региони.

Още новини