Начало Новини Актуално Три зони в Стара Загора ще се възстановят и облагородят по европейски проекти

Три зони в Стара Загора ще се възстановят и облагородят по европейски проекти

Актуално

Стара Загора община

Ще определим слабите места в развитието на Стара Загора - критичните точки и зони. Те ще бъдат подобрени благодарение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, обяснява главният архитект на Стара Загора Иван Кирчев. Европейският фонд за регионално развитие осигурява 85% от средствата.

- Арх. Кирчев, какво предвижда проектът за градско възстановяване и развитие?

- Проектът за Интегриран план за градско възстановяване и развитие се реализира по Оперативна програма Регионално развитие и се финансира основно от Европейския фонд за регионално развитие. Фондът осигурява 85% от средствата. Останалото финансиране е: 5% от Община Стара Загора и 10% от държавата. Проектът ще действа в периода 2014 г. - 2020 г. и ще бъде в основата на усвояването на средства от европейските фондове. Той ще лимитира териториално зоните в града, в които ще бъде възможно усвояването на парите от еврофондовете и ще определи конкретните проекти, за които ще бъде възможно да получават безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Стара Загора е един от 36-те български града, които са бенефициенти по схемата и изготвят Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Целта е вече съществуващи части от градовете, които по някакви причини са спрели своето развитие или са в регрес, да бъдат извадени от това състояние и да се развият в положителна посока. Като начало трябва да дефинираме слабите места в развитието на града ни, критичните точки и зони, да ги опишем и след това да предложим плана за развитие. Този план е стратегически документ за бъдещото развитие на града и ще представлява комбинация между устройствено планиране и комплекс от икономически и социални мерки. Той ще включва три зони, от които минимум една зона за социално въздействие, индустриална зона и централна зона с обществени функции. Ние трябва да определим тези зони, да намерим оптималния баланс между големината на териториален обхват и местоположението им, за да използваме максимално ефективно европейските средствата. Във връзка с това предстоят две заседания по темата на така наречените фокус групи. Те включват представители на обществеността, на общинската администрация, на неправителствения сектор. Вече проведохме процедура по ЗОП и избрахме изпълнител, Трейс проект София, за изработването на самия Интегриран план. Ние, като общинска администрация, също ще участваме активно в този процес. Освен това със заповед на кмета беше създадена работна група от представители на различни институции, ангажирани с развитието на Стара Загора, които също ще се включат.

Срокът за окончателното изготвяне на плана е 22 месеца. Когато той бъде завършен, ще започнат да се изработват подробни устройствени планове и технически проекти за конкретните обекти, които ще бъдат възстановявани - улици, сгради, квартали.

- Гражданите на Стара Загора ще имат ли възможност да се включат в обсъжданията на проекта?

- Да, и би било добре да го направят. След като минат заседанията на фокус групите, предстои общественото обсъждане. То ще се проведе на 21 септември в зала Петко Р.Славейков. Всеки старозагорец може да се включи в него. Нашата идея е проектът да получи максимална публичност. След това на заседанието си на 27 септември Общинският съвет трябва да гласува кои конкретно да бъдат зоните, в които ще се работи по проекта за градско възстановяване и развитие.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Тази публикация е създадена в рамките на проект Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Стара Загора, по ДБфП BG161Р0001/1.4-07/2010/ 005, който се осъществява с физическата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 г. - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2613

Още новини