Начало Новини Актуално Три нови процедури по ОП Конкурентоспособност предлагат финансиране за български предприятия

Три нови процедури по ОП Конкурентоспособност предлагат финансиране за български предприятия

Актуално
програми проекти финансиране

Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните, обявяват открити процедури по ОП Конкурентоспособност.

BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в малки и средни предприятия.
По тази схема за финансиране могат да кандидатстват МСП от следните сектори по НКИД-2008:

Сектор C Преработваща промишленост – кодове на основна икономическа
дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични и средно високотехнологични производства, както следва:
- C20 Производство на химични продукти;
- C21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
- C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
- C27 Производство на електрически съоръжения;
- C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;
- C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета;
- C30 Производство на превозни средства, без автомобили.

Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - кодове на основна икономическа дейност от разделите,
определени от Евростат като високотехнологични услуги и други услуги, интензивно базирани на знанието, както следва:
- J58 Издателска дейност;
- J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;
- J60 Радио- и телевизионна дейност;
- J61 Далекосъобщения;
- J62 Дейности в областта на информационните технологии;
- J63 Информационни услуги.

Сектор М Професионални дейности и научни изследвания - само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 Научноизследователска и развойна дейност.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.04.2011 г.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org,  както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg

BG161PO003-1.1.04 Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги
Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:
Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 7 март 2011 г.
Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 май 2011 г.
Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 11 юли 2011 г.
Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 септември 2011 г.
Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 14 ноември 2011 г.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg

BG161PO003-2.1.10 Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания
Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.03.2011 г., 16.00 ч.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Повече информация, консултации и съдействие при подготовката на проектната документация, можете да получите в Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на адрес Стара Загора, ул. Г.С.Раковски 66, тел: 042/ 62 62 97, 62 60 33.

Още новини