Начало Новини Актуално ТПП - Стара Загора съдейства на бизнеса за разделното сметосъбиране

ТПП - Стара Загора съдейства на бизнеса за разделното сметосъбиране

Актуално

разделното сметосъбиране Стара ЗагораОт 1 януари 2013 г. са в сила изменения на Закона за управление на отпадъците, който гласи, че всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места над 5000 жители, са длъжни да събират разделно отпадъци.

Чл. 33. (2) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.

(3) Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.

(4) (В сила от 01.01.2013 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места по ал. 1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.

Завишава се контролът по изпълнение на изискванията, като при установено нарушение предвидените санкции са от 3 000 до 10 000 лева, при първо нарушение и до 20 000 лева за повторно.

Експерти на Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлагат консултации по оперативното изпълнение на изискванията (събиране, третиране, предаване и отчитане) за разделно събиране на отпадъците, както и за осигуряване на необходимите технически средства (съдове за разделно събиране).

За допълнителна информация и консултации - 042 626297, 0882 940919, office@chambersz.com - Светлозар Димов, ръководител направление Екология.

Още новини