Начало Новини От Палатата Технически университет - Габрово създаде първия извънстоличен Технологичен парк

Технически университет - Габрово създаде първия извънстоличен Технологичен парк

От Палатата

Първият извънстоличен Технологичен парк е открит в Габрово, като част от структерата на Технически университет - Габрово. На церемонията в кампуса на Техническия университет присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж Кирил Гератлиев, бивши ректори на академичното заведение, ръководители на лаборатории, представители на бизнеса, гости от други университети в страната.

Гост на церемонията беше и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор на проекта за създаването на Технологичния парк и лабораториите към него. През 2020 г. Палатата работи в тясно сътрудничество с Университета, като двете организации са сред учредителите на създадения през това лято Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Виртуален поздрав към участниците при откриването на Технологичния парк в Габрово отправи министърът на образованието Красимир Вълчев.

Технологичният парк на Технически университет - Габрово включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за компетентност Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии, Център за върхови постижения Национален център по мехатроника и чисти технологии, Център за компетентност Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR) и Център за компетентност Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, финансирани от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

В основата на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са лабораториите от Център за компетентност Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии. Партньори по проекта са Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет Св. Кл. Охридски - Факултет по химия и фармация, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника - БАН, Централна лаборатория по приложна физика - БАН, съобщават чрез публикация на сайта си от Технически университет - Габрово.

На територията на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса.

Лабораторният комплекс Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти включва 4 лаборатории.

В лабораторията CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти ще извършват научно-приложни изследвания, свързани с разработване, моделиране и оптимизиране на технологични процеси и нови конструкции режещи и комбинирани инструменти. Закупен е 5-осов струго-фрезови обработващ център за изработване на сложни детайли.

В рамките на лаборатория Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка е закупен 3D принтер за метал и специализиран софтуер за адитивни технологии.

Лаборатория Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци е реализирана в резултат на партньорството между Технически университет - Габрово и Института по електроника при БАН. В лабораторията се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката.

В лабораторията Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност е инсталирана машина за динамични и статични изпитания и полуавтоматичен микротвърдомер. Чрез оборудването ще се извършват изпитания на статично или динамично натоварване според изискванията на международните стандарти на метални и неметални материали.

В лабораторния комплекс Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол са изградени 2 лаборатории, оборудвани с уникална апаратура и специализиран софтуер.

В лабораторията Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини ще се осъществяват измервания с доказана точност на геометричните параметри на машиностроителните изделия, изследване на точността и калибриране на измервателните средства и системи в съответствие с нуждите на индустрията.

В лабораторията Интелигентни системи за изследване на структура и свойства на материали се извършва рентгеноструктурна дифрактометрия, на монолитни материали и тънки слоеве, качествен и количествен анализ на структурни, фазови и съставни поликристални материали, както и измерва остатъчни напрежения в монолитни поликристални материали и остатъчен аустенит.

Лабораторен комплекс Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии включва 6 нови лаборатории.

В лабораторията Разработване на Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия ще се разработват безконтактни предаватели на електрическа енергия с малка (няколко mm) и голяма (до няколко dm) въздушна междина между предавателната и приемната части при различни мощности.

В лабораторията Разработване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност ще се разработват високоефективни технически решения за проектиране разположението на зарядните станции и за предотвратяване на претоварването на електрическата мрежа в пиковите часове на зареждане на електромобили.

В лабораторията Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии ще осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и електроенергетиката.

В лабораторията Енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и вторични и възобновяеми енергийни източници ще се извършва проектиране, разработка и конструиране на прототипи на топлообменни апарати и соларотермични колектори, изследвания на комбинирана интензификация в тръби с различни техники.

Измервания както на нови електрокомпоненти и системи, така и на такива в експлоатация ще се осъществяват в лабораторията Eлектрозадвижване и електрообзавеждане - съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор.

Лабораторният комплекс Електроника и сензорика включва 2 лаборатории Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи и Сензори и сензорни системи за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.

В рамките на Центъра за върхови постижения Национален център по мехатроника и чисти технологии в Технически университет - Габрово е изградена лаборатория Точни измервания на динамични величини в мехатрониката, част от лабораторен комплекс Роботизирани мехатронни технологии. Партньори по проекта са Институт по обща и неорганична химия - БАН (водеща организация), Технически университет - София, Технически университет - Варна, Химико-технологичен и металургичен университет - София и още 11 института на БАН. Това е единствената по рода си в страната лаборатория, в която има мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики, притежаваща референтни свойства, чрез която експериментално ще се определя и изследва динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети).

На територията на Технически университет - Габрово са изградени 2 лаборатории по проект Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR). Партньори по проекта са Институт по роботика - БАН (водеща организация), Институт по металознание, съоръжения и технологии Академик Ангел Балевски с Център по хидро-и аеродинамика при БАН, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров -Варна, Национален военен университет Васил Левски -Велико Търново, Геолого-географски факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски, Сдружение Съвременни летателни технологии. Лабораторията Квантова комуникация разполага с платформа за квантова комуникация CLAVIS, която включва цялостна система за споделяне на квантови ключове (QKD система), поддържаща кохерентен еднопосочен протокол (COW протокол), квантови генератори на случайни числа, комутатори и обслужващо оборудване към тях със специализирана измервателна техника.

Лабораторията Иновативни сензорни технологии разполага със специализирана апаратура и софтуер за проектиране, измерване, диагностика и анализ на сензори и електронни изделия.

В рамките на Технологичния парк влиза и лаборатория по проект Дигитализация на икономиката в среда на големите данни. Партньори на проекта са: Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Икономически университет - Варна, Технически университет - Габрово, Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Русенски университет Ангел Кънчев и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

В лабораторията се разглеждат проблемите на дигитализация на икономиката в среда на Големи данни.

Качествата на новозакупеното оборудване предполагат реализирането на научни и научно-приложни изследвания на учени от партньорските организации, включително за нуждите на бизнеса, както и създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на студенти и докторанти.

Още новини