Начало Новини Актуално ТЕЦ Марица изток 2 работи с увереност, че ще запази лидерските си позиции в енергетиката

ТЕЦ Марица изток 2 работи с увереност, че ще запази лидерските си позиции в енергетиката

Актуално
инж. Живко Динчев

До 31 август 2010 г. произведената от ТЕЦ Марица Изток 2 ел. енергия възлиза на 5 097 405 мегаватчаса. Това е много добър производствен резултат, особено като се има предвид, че от началото на годината работим с един блок по-малко поради рехабилитацията на мощности от 5 до 8, казва инж. Живко Динчев, зам.- изпълнителен директор на ТЕЦ Марица Изток 2.

- Инж. Динчев, какво е направено до момента по тази рехабилитация и какво предстои?
-  Рехабилитацията на блок 6 започна на 24 декември 2009 г. и е част от проекта „Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4 и повишаване мощността на блокове 5 и 6”. Договорното споразумение е от 31 март 2003 г. с японската фирма „Мицуи & Ко с правоприемник „Мицуи Енергийни проекти”  и подизпълнител за част турбини „Тошиба”. Според обхвата на договора опциите за повишаване на мощността включват подмяна на ротор ниско налягане, реконструкция на ротор високо налягане и премахване на Баумановата степен на турбината. Реално обаче реконструкцията не се ограничи само до тези параметри. ТЕЦ Марица изток 2Старият 247-мегаволтамперов генератор бе подменен с нов, по-мощен, произведен от „Електросила” – Санкт Петербург. Новият генератор е с 270.6мегаволт ампера и с по-широк диапазон на работа по реактивна мощност. Монтирани са и нови цифрови релейни защити, произведени в Швейцария. Старата възбудителна система на генератора беше подменена със съвременна статична, също швейцарско производство. Паралелно с това е извършена и рехабилитация на котел 10, свързана основно с подмяна на нагревни повърхности  с изтекъл ресурс, както и с възстановяване на всички износени възли и участъци от системата на котлоагрегата. За да бъде въведен блок 6 в експлоатация съгласно националното и европейското законодателство, е изграден временен газоход, който свързва блока със съществуващата сероочистваща инсталация на блок 8, което дава възможност да работи до изграждането на СОИ за него и блок 5. Приблизителната стойност на реконструкцията на блок 6 възлиза на 68.7 млн. лева. Модернизацията на турбината бе ангажимент на „Тошиба”, фирма „Риск Инженеринг” подмени стария генератор с нов, а рехабилитацията по Котел 10 бе възложена на „Енергоремонт – Гълъбово”. Всички останали ремонтни дейности бяха дело на персонала на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.
В момента се извършва  рехабилитацията на блок 8 в същия обем.

- Какви са изразходваните и спестени средства за ремонтни работи 3 месеца преди края на годината?
Към настоящия момент всички предвидени планови ремонтни дейности за годината са завършени. Остава единствено работата по Рехабилитацията на блок 8, който ще приключи в началота на 2011 година.
С провеждането на политиката по изпълнение на ремонтно-възстановителната дейност от персонала на дружеството, без да се възлагат на външни фирми, сигурността на основните и спомагателните съоръжения рязко се повиши. От една страна това спомага за намаляване на разходите, а от друга допринася за повишаване квалификацията на персонала. Близо 70 % от всички ремонти се изпълняват със собствен човешки ресурс, а средните, текущите и аварийните ремонти се изпълняват изцяло от персонала на централата. Икономическият ефект от тази мярка по оптимизация на разходите е намаление на разходите за ремонти с повече от два пъти спрямо същия период на миналата година, като за първите осем месеца на 2010 г. имаме отчетени разходи за ремонти 14,178 млн.лв. при отчетени за предходния период на миналата година 28,835 млн.лв., което е с 14,657 млн.лв. по-малко.

- Какъв е размера на собствените средства, които  влага централата в подобрение, модернизация и оборудване?
Вложените собствени средства от централата за първите осем месеца на 2010 г. в подобрение, модернизация и оборудване са в размер на  99,779 млн.лв., от които по заема от JBIC са усвоени 21,127 млн.лв. – привлечен капитал, платим от дружеството в бъдеще време. За цялата 2010 г. са планирави 110,409 млн.лв. собствени вложения.
Със собствени средства „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД изгради два комина с газоходи от най-модерния GRP материал за сероочистващите инсталации на блокове 7 и 8. Отново със собствен ресурс бе извършена цялостна модернизация на блок 6, която доведе до повишаване мощността му от 210 на 230 мегавата и увеличи живота на оборудването с 25 години.

- Какви са финансовите резултати на централата за първите осем месеца на годината?

- За първите осем месеца на 2010 година  „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  реализира брутна печалба в размер на 84,607 млн.лева ,което спрямо същия период на миналата година бележи понижение с 36,966 млн.лв. Основната причина е в по-ниските цени на ел. енергията на свободния пазар, които отбелязват спад с над 10% от тези през миналата година при положение, че реализираните количества на свободния пазар са с над 20% повече спрямо същия период на миналата година. Реализираната разполагаема мощност на НЕК-обществен доставчик е с 28% по-малко, поради извършваната рехабилитация на мощностите. Също така спад бележат и цените на регулирания пазар.
В същото време, вследствие спазването на екологичните изисквания се отчитат  по-високи разходи за консумативи, като в случая става въпрос за  варовик за сяроочистващите инсталации в централата.

- Отразява ли се икономическата криза на лидера на пазара за електрическа енергия у нас, какъвто е ТЕЦ Марица Изток 2?
Икономическата криза засегна потреблението на ел. енергия в регионален мащаб (най-вече Гърция), което доведе до спад на цените на регионалния пазар, а от там и  до реализиране на по-ниски приходи  от продажба на електричество и  понижение на нормата на печалба на дружеството.
За целта в дружеството се реализира сериозна по своя обхват оптимизационна програма с цел намаление на оперативните разходи с над 43 млн.лв. за 2010 година, включваща осъществяване на по-голямата част от ремонтната и рехабилитационната програма със собствени средства, прекратяване или анексиране на редица договори и др.
Въпреки повишената цена на въглищата с 14,09 %, считано от 01.04.2008 година, от началото на тази година „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД понижи два пъти цената си за ел. енергия на регулирания пазар. От 01.01.2010 година по искане от страна на дружеството цената на произвежданата от централата електроенергия бе редуцирана от 65,47 лв./Мвтч на 63,32 лв./Мвтч. От 01.07.2010 година ДКЕВР намали повторно общата цена на електроенергията до 62,51 лв./Мвтч.
Постигнатата висока ефективност след извършената рехабилитация и предприетите мерки за оптимизирането на разходите позволи само за 6 месеца цената на произвежданата от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ел. енергия да бъде намалена с 2,96 лв./Мвч, което носи и своя положителен ефект за обществото.

- Кои са най-належащите задачи, които стоят пред ръководството на ТЕЦ Марица Изток2  до края на годината?
-  Централата е водещо предприятие в областта на енергетиката и целта ни е да запазим тази лидерска позиция. Най-важните задачи, които стоят пред нас е успешното завършване на втория етап от рехабилитацията и изграждането на сероочистваща инсталация за блокове 5 и 6. И тъй като най-важният потенциал на всяко едно предприятие или фирма са хората, трябва да продължим да работим и в тази насока – да осигуряваме на работниците и служителите си сигурни работни места и стабилни доходи. Това се постига с цената на много труд и постоянство.

Интервю на вестник Пари, 30.09.2010 г.

Още новини