Начало Новини Актуално ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД произведе рекордно количество електроенергия

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД произведе рекордно количество електроенергия

Актуално
ТЕЦ Марица изток 2

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД направи големи инвестиции и дружеството ще остане базов производител на електроенергия през следващите 20 години, казва Боян Боев, директор на дирекция Финансово-икономическа в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД. За първото тримесечие на 2011 година ТЕЦ Марица изток 2 реализира 2 476 113 МВтч електроенергия.

- Господин Боев, какви са финансови резултати за първото тримесечие на годината на най-голямата у нас топлоелектрическа централа?

- За първото тримесечие на 2011 година „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД реализира 2 476 113 МВтч електроенергия. Спрямо същия период на предходната 2010 година са продадени с 683 362 МВтч повече. Основна причина за това е по-голямото брутно електропроизводство в резултат на по-висока използваемост по време и мощност на блоковете. Отчетеното бруто производство на електроенергия е рекордно като количество за тримесечен период.
Предоставената разполагаема мощност за първото тримесечие на 2011 година е в размер на 2 658 223 МВтч. Спрямо същия период на предходната 2010 година е предоставена разполагаема мощност с 267 169 МВтч повече.

Що се отнася до приходите на централата, към 31.03.2011 година те достигнаха 166,6 млн.лв. Увеличението им основно се дължи на извършената рехабилитация и модернизация на блоковете и съоръженията на централата, което повиши ефективността им. През месец август 2010 година завърши рехабилитацията на блок 6, а през месец януари 2011 година бе пуснат в експлоатация модернизираният блок 8, което заедно с извършената модернизация и рехабилитация на блокове от 1 до 4 и изградените към тях сероочистващи инсталации (СОИ), води до подобряване на надеждността, увеличаване на ефективността на работа, удължаване на полезния живот на съоръженията, а оттам и на централата като цяло.

- Каква ще бъде инвестиционната програма на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД през 2011 година? Кои ще бъдат приоритетите в тази програма?

Боян Боев ТЕЦ Марица изток 2

-  Инвестиционната програма на дружеството за 2011 година беше редуцирана с 112 млн. лева спрямо първоначално планираната. След намалението и тя се равнява на 167,2 млн. лева. Това е следствие на предприетите мерки от началото на 2010 година по оптимизация на разходите. Трите най-важни инвестиционни проекта залегнали в програмата са: Изграждане на сероочистващите инсталации на блокове 5 и 6 със срок на въвеждане в екплоатация до края на 2011 година, Инсталация за обезводняване на гипс от СОИ бл. 1 - 6 със срок на въвеждане в експлоатация през 2013 година, Рехабилитация на блок 5 с обеми, аналогични като на блок 6 и 8. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД като най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България акцентира основно на обектите с екологично предназначение, като ползата е както за обществото така и за по-чиста околна среда.
Бизнес позицията ни е подкрепена от напредналата фаза на изпълнение на стратегията за цялостна модернизация на централата. До момента са извършени значителни инвестиции, които ще дадат възможност на дружеството да запази позицията си на базов производител на електрическа енергия през следващите 20 години.

-  Какви бяха финансовите резултати на Дружеството за изминалата 2010 г.?

- През изминалата 2010 година „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД реализира брутна печалба в размер на 130 млн.лв. и счетоводна печалба 14,042 млн.лв. Бележим слабо понижение спрямо предходната 2009 година, като основната причина за това е в по-ниските продажни цени на ел. енергията на регулирания пазар, тъй като редуцирахме на 2 пъти цената през 2010 година. Влияние оказват и реализираните по-малко приходи от разполагаема мощност, предоставяна на НЕК-обществен доставчик, поради извършваната рехабилитация в централата.Вследствие спазването на екологичните изисквания и работата на блоковете със сероочистващи инсталации, през 2010 година са отчетени значително по-високи разходи за варовик и консумативи, спрямо 2009 година. Въпреки икономическата криза електропроизводството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД през 2009 година е с 1,47 % повече от това през 2008 година, а през 2010 година – с 1,2 % повече от предходната 2009 година. Надяваме се, че през 2011 година ще можем да регистрираме нов рекорд в резултат на повишената използваемост на по-ефективните и надеждни производствени мощности.

- Какво включва производствената програма на Дружеството до края на 2011 г. и какви са очакваните печалба и приходи?

-  Съгласно утвърдената Бизнес-програма на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за периода 2011-2013 година през 2011 година се предвижда реализирането на 8 млн. Мвтч електронергия нето и нетна разполагаемост 10 млн.Мвтч. Планираните в годишен аспект приходи от продажби на ел.енергия са в размер на над 580 млн.лв. и съответно реализиране на положителен финансов резултат.

- Отрази ли се икономическата криза на най-голямата у нас топлоелектрическа централа?

- Предвид финансово-икономическата криза, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД предприе оптимизиране на разходите, което доведе до реализирана икономия с над 43 млн. лв. за 2010 година. Въпреки така създалата се ситуация, дружеството завърши изцяло едни от най-големите проекти в българската енергетика – Рехабилитацията на блокове от 1 до 4 , изграждането на сероочистващи инсталации за блокове 1, 2, 3 и 4 и реконструкция и модернизация на блокове 6 и 8. Предстои и рехабилитацията на блокове 5 и 7, с което ще приключи вторият етап от модернизацията на централата. В условията на криза дружеството успява да запази финансова стабилност, да обслужва значителни суми по кредити, както и успешно да осъществява проектите по модернизация и реконструкция на съоръженията в отговор на екологични и технологични изисквания. Това се потвърждава и от „Национална агенция за кредитен рейтинг” АД, която потвърди първоначално издадения кредитен рейтинг на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като съответно запази нивата на дългосрочния рейтинг bg Aa3 и краткосрочния рейтинг bg Р-1, като същевременно перспективата пред дружеството остава стабилна. След предприетите мерки за оптимизиране на разходите, централата запазва лидерската си позиция на пазара спрямо всички топлоелектрически централи в страната, като поддържа най-ниска цена на крайния продукт.

- През изминалата година част от ремонтните дейности в дружеството бяха поети от персонала на централата, което доведе до спестяване на средства за ремонтни дейности в размер на 27,3 млн.лв. Какви средства за ремонтни дейности предвиждате за 2011 г.?

- С провеждане политиката на ръководството на централата за изпълнение на ремонтно-възстановителната дейност със собствен персонал, сигурността на основните и спомагателните съоръжения рязко се повиши. От една страна това спомага за намаляване на разходите, а от друга допринася за повишаване на квалификацията на персонала. Близо 70 % от всички ремонти се изпълняват със собствен човешки ресурс, а средните, текущите и планово-предупредителните ремонти се изпълняват изцяло от персонала на Централата. Още през 2009 година беше предприета политика от страна на ръководството за допълнително ангажиране на ремонтния персонал на дружеството по изпълнение на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на съоръженията. Вследствие на това беше оптимизирана и Ремонтната програма за 2010 година, като първоначално заложената сума беше редуцирана от 51,0 млн. лева на 30,2 млн. лева. Изразходваните средства за ремонтни работи през 2010 година възлизат на 23,7 млн. лева. Спестени са 27,3 млн. лева основно поради ангажирането на собствения персонал. През 2011 г. се предвиждат 40 млн.лв. за ремонтни дейности, като тези средства ще покрият и част от обемите по рехабилитацията на блок 5.

Интервю: вестник Пари

Още новини