Начало Новини Актуално ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово ще произвежда 7,8% от електроенергията на България на стойност от 235,5 млн. евро годишно

ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово ще произвежда 7,8% от електроенергията на България на стойност от 235,5 млн. евро годишно

Актуално

Проектът за изграждането и експлоатацията на 670-мегаватовата топло-електрическа централа и депото за отпадъци на дружество Ей И Ес - Гълъбово е чуждестранна инвестиция в производствена дейност с дългосрочен характер. Очакваният експлоатационен срок на централата ще бъде около 40 години, през който ресурсите за производство ще бъдат от Мини Марица-изток ЕАД.

Това създава допълнителни работни места и позволява оползотворяването на местните находища на въглища, които не са висококалорийни. При оценката на въздействието от подобни проекти трябва да се отчетат не само преките ефекти – създадените работни места и добавена стойност от самия проект, но и т.нар. непреки и индуцирани ефекти. Изводът се прави в изследване, поръчано от Ей И Ес - Гълъбово, публикувано във вестник Дневник.
Непреките са свързани с дейността на доставчиците за проекта, а индуцираните включват допълнителното потребление на персонала на инвеститора, както и на заетите във фирмите доставчици. Общият ефект от инвестиционния проект се оценява през всяка от двете фази – строителна и оперативна.

Строителството на ТЕЦ-а на Ей И Ес - Гълъбово и депото за отпадъци обхваща период от около четири и половина години и се очаква да приключи в края на 2010 г. От общата стойност на проекта от 1.3 млрд. евро, което е най-голямата инвестиция след началото на стопанските реформи в България, преките капиталови разходи са около 980 млн. евро, останалите са финансови, застрахователни, юридически и други разходи.
Проектът е допринесъл за около 0.11% от БВП за периода 2006-2009 г. и представлява около 2.3% от общите инвестиции и 3.9% от преките чуждестранни инвестиции за периода. Непосредствено произведената брутна добавена стойност е 134 млн. евро (0.11% от БВП и 0.14% от БДС за периода).
Брутната продукция, която се формира от нетните приходи от продажби, инвестициите в дълготрайни активи и оборудване и която остава в българската икономика, е 192.9 млн. евро, което е приблизително 0.07% от общото производство и 0.15% от брутното промишлено производство.
По време на строителната фаза частта от разполагаемия доход на свързания с проекта персонал, която се използва за потребление, е равна на почти 98 млн. евро, а общото индуцирано потребление достига 137.3 млн. евро.

Експлоатацията на централата и депото за отпадъци се очаква да започне в края на 2010 г. и ще трае около четири десетилетия. Проектът ще произвежда минимум 235.5 млн. евро брутна продукция годишно, а свързаните производства и предизвиканият от "Марица-изток 1" бизнес ще дават допълнително над 115 млн. евро.
Тези въздействия са равни на 0.37% от брутното производство и на 0.9% от промишленото производство на страната на година. Непосредствено произведената от проекта брутна добавена стойност ще е 102.7 млн. евро, което е около 0.3% от БВП и 0.36% от БДС. Делът на добавената стойност на "Ей И Ес – Гълъбово" в промишлеността ще е около 1.3% и 8.6% в енергийния отрасъл, а централата ще произвежда около 7.8% от енергийната продукция.
Проектът ще генерира потребление на работещите в централата и депото за отпадъци и техните домакинства за около 7.1 млн. евро на година, а общото индуцирано потребление ще бъде около 14.6 млн. евро на година.

В условията на световна финансова криза проектът на "Ей И Ес – Гълъбово" играе ролята на макроикономически стабилизатор, противодействайки на тенденциите за свиване на производството и заетостта. Инвестицията от 1.3 млрд. евро е равна приблизително на 4% от чистите натрупани преки чуждестранни инвестиции за периода от 1991 до 2009 г.
Създаваната пряка и свързана заетост донякъде компенсира спада в търсенето на работна сила в строителството и енергетиката.
Друг резултат е създаването на възможности за нов бизнес чрез стоките и услугите, необходими за осъществяването на проекта. Експлоатацията на новата ТЕЦ е съществен фактор и за поддържането на благосъстоянието в Старозагорска област и в самия град Гълъбово, тъй като три четвърти от 400-те компании–партньори на Ей И Ес, са от тази част на страната.

* * *

Често мислим, че социалното и икономически ефективното са несъвместими категории, без да осъзнаваме, че цялостното подобряване на жизнената среда се постига чрез разнообразно и дългосрочно въздействие на инвестициите върху икономиката.
Например проектът на "Ей И Ес - Гълъбово" за новата ТЕЦ "Марица-изток 1". Мащабите са достатъчно големи, за да въздействат върху цялата икономика на Република България, но инжекциите в местната икономика наистина са видими и значителни.
Въпреки огромните разходи за строителство и съвременно оборудване човешкият капитал се оказва ключовият фактор за успешното и ефективно изграждане и по-нататъшна експлоатация на новата централа.

Изграждането на ТЕЦ във време на финансова и икономическа криза ангажира работна сила от около 2% от активното население на Старозагорска област и 25% от регистрираните безработни. Средният брой на постоянните работни места през строителната фаза е 2800, от които 40% са заети в обслужващи компании и фирми доставчици (т.нар. предизвикан бизнес).
В пиковите моменти на строителството заетостта надхвърля 3500 души на обекта. 80% от заетите са от Старозагорска област и Югоизточна България. Среднопретеглената заетост на чуждестранния персонал е 9%, всички в професии, които или липсват на българския пазар на труда, или управители на проекта.

Икономическите аспекти на заетостта в строителната фаза включват около 135 млн. евро разходи за ангажиране на човешки капитал в проекта и 137 млн. евро потребление на домакинствата в местната икономика. Ефектите за държавния бюджет възлизат на около 66 млн. евро и включват платени вноски за системата на социалното осигуряване, ДДС и акцизи от потребление на домакинствата, подоходни данъци.
Експлоатационната фаза ще създаде постоянна работа за 310 висококвалифицирани работници. В самата централа ще бъдат заети 250 души, а в депото за отпадъци - 60. Работата на централата ще ангажира голям брой работници в доставчиците на суровини (около 2084 души).
Общата заетост се очаква да достигне 2440 работници във всички сфери, свързани с дейността на централата. Нейният персонал и заетите при доставчици и обслужващи фирми ще генерират годишно потребление от 7 милиона евро и около 16 млн. евро принос за бюджета на държавата.
Непосредствено създадените работни места в експлоатационната фаза на централата са по-малко в сравнение с броя на заетите по време на строителството, но общата ангажираност на човешки капитал се запазва относително постоянна, с различна вътрешна структура.
Един от устойчивите ефекти на строителството на "Марица-изток 1" върху местния пазар на работна сила е новата квалификация, която предполага по-висока конкурентност на специалистите. Качеството на труда се гарантира от широк кръг от дейности и процедури за оценка и допълнително стимулиране на персонала, висококачествени медицински услуги, фирмени пенсионни планове, транспорт и обучение, съответстващи на най-добрите международни практики.

Ей И Ес – Гълъбово, стартира програмата си за корпоративна социална отговорност още през първата година от строителството на централата.
Социалните разходи за персонала по време на строителната фаза са около 1,25 млн. евро и включват програми за доброволно осигуряване в частни пенсионни и здравни фондове, транспортни услуги, покриване на разходи за жилища и наеми, професионално развитие и обучение (около 250 000 евро на година), работно облекло и защитно оборудване и други, свързани с безопасността и защитата на здравето.

Още новини