Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора свиква Общо събрание на членовете си на 21 юни 2022 г.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора свиква Общо събрание на членовете си на 21 юни 2022 г.

Актуално

Управителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 21 юни (вторник) 2022 г. от 17:00 ч., в ресторанта на комплекс Зеленият хълм, Стара Загора, ул. Никола Икономов 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2021 г.

2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2022 г.

3. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2022 г.

4. Разни

В т. Разни ще бъдат представени актуалните и нови проекти, дейности и предстоящи събития на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Като член на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Ви каним да вземете участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в търговския регистър или от негов упълномощен представител.

Приложено Ви изпращаме текст на пълномощно за целите на Общото събрание в случай, че упълномощавате друго лице да Ви представлява. Едно лице може да представлява на събранието не повече от трима члена.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16:30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност за лично представляващите дружествата и пълномощно (за упълномощените).

Ръководството на Търговско-промишлена палата - Стара Загора моли представителите на своите членове до 15.06.2022 г. да потвърдят участието си в Общото събрание чрез имейл на office@chambersz.com или с обаждане на тел. 042 626297, 626033, 0888 719677.

Документи за сваляне

Още новини