Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще проведе редовно Общо събрание на 17 юни 2010 г.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще проведе редовно Общо събрание на 17 юни 2010 г.

Актуално

Стара ЗагораУправителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 17 юни 2010 г. от 17 ч. в Стара Загора, в комплекс Орфей, ул. „Димчо Стаев” 32, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2009 г.
2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2010 г.
3. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2010 г.
4. Разни

В точка Разни ще бъдат представени новите проекти и дейности на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите. Проектите са в областите енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, екология, бизнес коопериране, трансфер на технологии, информационни и консултантски услуги.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани членовете на сдружението да вземат участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично или от негов упълномощен представител. Едно лице може да представлява на събранието не повече от трима члена.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16.30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност и пълномощно (ако има такова).

След приключване на Общото събрание ще се състои традиционната церемония по връчване на журналистическите награди за 2010 г. за най-добри материали отразяващи, икономическите процеси в Старозагорския регион. Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира конкурсът за журналисти за 6-а поредна година. Събитието е в ресторанта на комплекс Орфей.

 

Още новини