Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора обменя опит с Италия в сферата на ВЕИ

Търговско-промишлена палата - Стара Загора обменя опит с Италия в сферата на ВЕИ

Актуално

В рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов и Христослава Георгиева - координатор Програми и проекти, посетиха провинция Терни, Италия. Те проведоха работни срещи с чуждестранните партньори и посетиха успешно работещи фирми в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Проектът е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие и се изпълнява от Палатата съвместно с областна администрация Стара Загора и администрацията на Терни, Италия.

Като дейност от проекта е направен анализ във всяка община в Старозагорска област с какъв енергиен потенциал на алтернативни източници на енергия разполага. Обменя се и полезен опит между регионите на двете страни в сферата на алтернативните източници на енергия.

Сред водещите дружества в Терни в усвояване на енергията от възобновяеми енергийни източници, особено в сегмента фотоволтаични системи, е Терни Енерджия (Terni Energia). Има изградени близо 100 фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност над 10 MWp и се определя, като един от най-добрите оператори в Италия. Дружеството управлява всички фази на процеса, включително изграждането и пускането в експлоатация на фотоволтаични системи, които преминават през дефиниране на обекта, разработване на проекта, маркетинг, изграждане на фотоволтаична система, дистанционно управление и поддръжка на фазите на експлоатация. Най-представителният проект на фирмата в областта на соларните централи е този на паркинг за автомобили в Масса Мартана (Massa Martana) с обща инсталирана мощност 970 KWp.
Освен в сегмента на фотоволтаиците, фирмата е ангажирана и с изграждането на ветропаркове. В момента тя реализира най-голямата вятърна централа в Умбрия с инсталирана мощност 18 МW.

Основни клиенти на Терни Енерджия са национални индустриални групи, общински и национални електрически компании и местните власти. Развитието на фирмата се обуславя от разрастването на соларния сектор, които получава значителна подкрепа от правителството на Италия, с обнародването на Министерски декрет от 18 февруари 2007 г. Документът въвежда в италианското законодателство система за материално стимулиране за производството на електрическа енергия от фотоволтаични систими, т.н. - „нова енергийна сметка”.

Г-н Фабрицио Вентури, търговски директор на Терни Енерджия представи компанията и най-новите проекти и разработки в сферата на ВЕИ. При посещението на представителите на Търговско-промишлена палата - Стара Загора в Италия, той обърна внимание на последната тенденция на интегрирано използване на фотоволтаичните системи към покриви и фасади на сгради и покрити паркинги.
Г-н Вентури декларира желанието си и готовността за партньорство с български организации и фирми при изпълнението на съвместни проекти за ВЕИ, както и за насочване на инвеститори в старозагорски регион.

Най-използваният възобновяем енергиен източник в провинция Терни към момента е водната енергия. Тази дейност е и с най-дълга история. Корените й се крият още в древните аквадукти, построени през 400 година пр.Хр. Съвременната хидроенергетика на провинция Терни представлява каскада от 16 водноелектрически централи, три големи водохранилища и една помпена станция, разположени в още три съседни провинции Перуджа, Риети и Масерата. Те използват водите на реките Черно Велино, Тибър и техните притоци. Каскадата има 39 водни турбини с обща инсталирана мощност от 530 MW. Средното годишно производство на електроенергия е 1,3 милиарда kWh (киловатчаса), като е достигано върхово производство от 1,7 млрд. kWh.

Каскадата е с изключително високо ниво на автоматизация и се управлява и обслужва само от 66 членен персонал.
Опазването на околната среда е водещ мотив в дейността на каскадата от водноелектрически централи, които са собственост на международния енергиен гигант E.ON. Регион Умбрия, в състава на който е провинция Терни, по дефиниция е "Зелен регион". Уникалното за провинция Терни е изключително успешното съчетание на хидроенергетиката, природата, водните спортове и туризма. Това е намерило върхово проявление в хидро-туристическия комплекс Каскада Марморе. Водата попада в над 200 метровите подземни канали, по които достига до турбините и след това се излива величествено в система от водопади, които са най-голямата туристическа атракция на Терни.
Хидроенергийният комплекс на провинция Терни е пример за изключителна добра практика за ефективно и природосъобразно използване на ВЕИ.

Фирма Архимед Солар Енерджи (Archimede Solar Energy) е базирана в гр. Масса Мартина близо до гр. Терни. Тя е в състава на международния консорциум Анджелатони, който работи в сектора на нови технологии за усвояване на възобновяеми енергийни източници. Групировката притежава 8 завода, от които 4 са в Италия и по един в в Германия, Франция, Китай и Индия.
Фирмата Архимед Солар Енерджи произвежда тръби за термодинамични слънчеви централи по лиценз от ENEA (Италианска Национална изследователска агенция за възобновяема енергия). Тръбите, произведени от Архимед Солар Енерджи работят при високи температури и използват разтопени соли. Като част от термоцентралата, тръбите са разположени в центъра на параболични слънчеви огледала, които концентрират слънчевите лъчи, а загрятата течност се използва за добив на електроенергия. За разлика от конвенционалните топлоцентрали, при този тип производство се използва слънчевата радиация, която се превръща в топлинна енергия. Температурата е между 400 и 1000° С, като се постига с помощта на стотици огледала. Архимед Солар Енерджи е единствен световен производител на слънчеви вакуумни тръби, работещи с разтопени соли за предаване на топлината.

Първата мащабна термодинамична централа с тръби Архимед Солар Енерджи е построена в пустинята Мохаве в Калифорния.
Най-значителният проект на територията на Италия е термоцентралата Приоло Гарголло (Priolo Gargollo), Сицилия. Тя има обща соларна площ от 30 600 кв.м. и номинална инсталирана мощност от 4,7 MWp.
Благодарение на спектралното селективно покритие (металокерамика) и вакуумен корпус, тръбите на Архимед Солар Енерджи осигуряват максимален добив на енергия без вредни емисии.
Архимед Солар Енерджи е една от 265-те италиански високотехнологични фирми. Мотото на компанията е Концентрирани върху вашето бъдеще.

На среща с партньорите по проекта от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и администрацията на провинция Терни, Г-н Леарко Каджиола, главен директор на Архимед Солар Енерджи представи фирмата и перспективите за развитие на тази върхова технология за използване на слънчевата енергия. Според него, в България също има възможност за нейното прилагане в бъдеще.

Г-н Каджиола сподели, че на база на тази технология се проектира мащабен европейски енергиен проект, който ще се изгражда в Северна Африка и в бъдеще ще осигурява голяма част от електрическата енергия на Стария континент.
При посещението в Италия са проведени разговори за обмен на опит, кооперационни връзки и възможности за инвестиции в България. По време на представянето на резултатите от проекта в Стара Загора ще се проведе бизнес форум, на който ще бъдат поканени и представители на бизнеса от Италия, съобщи Олег Стоилов след разговор с председателя на Търговската палата в Терни.

лого

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: hgeorgieva@chambersz.com


Още новини