Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаТърговско-промишлена палата – Стара Загора е доброволно сдружение на регионалния бизнес с цел представителство и защита на работодателските интереси и предоставяне на специализирани бизнес услуги. Палатата в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Възникнала през 1895 година, през десетилетията БТПП неизменно остава най-голямата работодателска организация в страната.

Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество и със сдружения на работодатели от други региони на България. Тя има сходни цели и изпълнява редица международни проекти в партньорство с организации от държави от Европейския съюз.

ТПП – Стара Загора е учредена през 1991 година като неправителствена организация с нестопанска цел, а през 2009 година се пререгистрира като доброволно, независимо сдружение в обществена полза.

Палатата работи за постигането на основните си цели, като обединява усилията на своите членове и партньори за:

  1.    Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона

  2.    Развитие и промоция на регионалната и националната икономика

  3.    Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения

  4.    Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона

  5.    Повишаване на конкурентоспособността на своите членове

  6.    Повишаване на квалификацията на работещите

  7.    Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии

  8.    Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия

  9.    Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса

10.    Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия

11.    Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона

12.    Подобряване на екологичното състояние на региона

13.    Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона.

Търговско-промишлена палата – Стара За-гора има двустепенна система на управление: Управителен съвет с председател Олег Стоилов и Контролен съвет.

През 2011 година Палатата отбеляза 20 години от създаването си. Тържеството стана повод за равносметка и събра много представители на бизнеса, обществени институции и партньорски организации. На официална церемония отличия получиха всички предходни председатели на Палатата, много партньори и предприемачите с най-големи заслуги за развитието на сдружението.

По повод на юбилея си Палатата в Стара Загора получи и отличието на Българската търговско-промишлена палата за съществен принос в прилагане на целите на работодателската организация и за работата си в услуга на бизнеса. Отличието връчи председателят на БТПП Цветан Симеонов, който заяви, че Търговско-промишлена палата – Стара Загора има водещо място в единната система на българските палати и много други работодателски организации могат да възприемат добри практики и опит от нея.

През 2013 година Палатата запазва като приоритет дейностите, помагащи на членовете на организацията, бизнеса в региона и местните власти, за преодоляване на негативното влияние на икономическата криза. Тези дейности са свързани с насърчаване на износа, с привличане на инвестиции в региона, с прилагане на мерки за повишаване на конкурентоспособността и за общото подобряване на бизнес климата.
Търговско-промишлена палата – Стара Загора има авторитет, признат на международно ниво, за прилагане на добри практики при предоставяне на информация и консултации на предприемачите. Палатата е търсен партньор от много европейски организации за работа по съвместни проекти. Много от тях са в областите на енергийната ефективност; възобновяемите енергийни източници, екологията, безопасността при работа, проучвания в различни области, бизнес срещи и коопериране, организиране на обучения и семинари. Водеща идея на всеки един от тези проекти е директната полза за предприемачите.

Като част от национална работодателска организация, ТПП – Стара Загора проучва становищата на фирмите от региона по въпроси, свързани с нормативната уредба и защитава техните интереси. Чрез експертни мнения и предложения, базирани на резултати от проучванията на своите членове, участва активно във формирането на законовата рамка на икономическия живот на България.

Палатата в Стара Загора има съществен принос за популяризирането на продукцията на водещите в региона предприятия. В същото време поставя мост между фирмите и сфери от голямо обществено значение. Палатата осъществява връзка между младите хора, науката и бизнеса, който има потребност от подготвени кадри. Работи системно за развитието на туризма в региона и рекламира уникалните паметници на културата, които са със световно историческо значение. Палатата е обединител на обществения интерес по теми, свързани с екологията и опазването на околната среда. Организацията притежава и значителен потенциал и собствено ноу-хау в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници. Активно посредничи и при утвърждаването на публично-частното партньорство, като работещ модел за изпълнението на значими проекти и развитие на местната общност.
През годините ТПП – Стара Загора неизменно следва политика на обединяване на усилията и ресурсите, които водят до постигането на обществено значими цели. За постигане на по-благоприятна среда за развитие на бизнеса Палатата работи активно с общините, с другите неправителствени организации и с държавните институции.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора работи целенасочено за популяризирането на града като дестинация за културен туризъм. От 19 до 21 октомври 2012 г. Палатата организира заедно с консултантската компания в областта на винопроизводството OINORAMA първия по рода си у нас Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“. Той се проведе в Регионален исторически музей – Стара Загора и събра над 1000 почитатели и ценители на виното и хранително-вкусовия бранш. Италия беше специален партньор и колективен участник в първото издание на фестивала. През 2013 година фестивалът ще се проведе за втори път от 18 до 20 октомври.  

Административни услуги

Критерий за качество, наред с професионалното обслужване и бързината, е съпричастността и усмивката. Екипът на Палатата цени времето и нервите на клиентите при предоставяне на административните услуги:

•    Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП, регистрация на промени на обстоятелства
•    Регистрация на представителства на чужди фирми в регистъра на БТПП
•    Подготовка на документи и регистрация в Агенцията по вписванията на нови фирми и промени на обстоятелства
•    Издаване на сертификати с данни от регистъра на БТПП
•    Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи
•    Издаване на сертификати за форсмажорни обстоятелства
•    Регистрация на фирмен префикс GS1 (баркод) и генериране на щрих кодове
•    Публикуване на годишни финансови отчети на фирми
•    Съдействие за издаване на покани за посещения в България на чуждестранни бизнес партньори
•    Преводи и легализация на документи и др.

Специализирани информационно-консултантски услуги

Бизнес коопериране

Намирането на нови търговски партньори и пазари е изключително важен фактор за преодоляване на икономическата криза. Съдействието, което Палатата оказва на своите членове, е неизменно сред приоритетните ѝ услуги:

•    Фирмени консултации за готовност за излизане на международни пазари – бизнес одит, включващ оценка на конкурентността на продуктите и експертни познания на служителите
•    Разработване на експортната и маркетинговата стратегия
•    Маркетингови проучвания и консултации за външните пазари
•    Условия за банкови разплащания, договорни отношения, културни различия с целеви страни
•    Консултации за свободно движение на стоки, услуги и хора – нормативна уредба, митнически режими, процедури в България и в други страни във и извън Европейския съюз
•    Седмичен бюлетин с оферти за бизнес коопериране – търсене и предлагане на стоки и услуги, на технологии, иновации и ноу-хау, на поддоставчици, за съвместно инвестиране, на партньори за производствено, научноизследователско и проектно коопериране
•    Бизнес мисии и кооперационни борси.
Услугите за бизнес коопериране се предлагат отделно и в пакети, според потребностите на клиентите.
Палатата предоставя комплексни услуги на външни инвеститори и фирми, търсещи партньори в България, включващи логистика, информационно обслужване, индивидуално съдействие по бизнес задание.

Интелигентно управление на енергията

Намаляването на конвенционалните енергийни ресурси и влиянието им върху околната среда формират един от основните глобални проблеми. От 2004 година Палатата предоставя услуги за насърчаване на интелигентната енергия:

•    Консултации за повишаване на енергийната ефективност на сгради и производствени процеси
•    Консултации по нормативна уредба, свързана с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
•    Разработване на фирмени и публични ВЕИ проекти за фотоволтаични системи
•    Съдействие за намиране на технологии за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ
•    Търсене на възможности за финансиране на енергийни проекти
•    Семинари, обучения, бизнес форуми по темите на интелигентното използване на енергията.

Екология

Глобалната екологична криза е особено осезаема в Старозагорска област поради силната индустриализация. Палатата е загрижена за качеството на живот и за запазване на природните ресурси, с които е надарен този регион. През 2013 година фирми и обществени организации могат да се възползват от новия пакет екоуслуги:

•    Подготовка на документи за внасяне на Заявление за издаване на Комплексно разрешително за дейност
•    Разработване на програми и планове за управление на отпадъците
•    Разработване на програми за управление качеството на атмосферния въздух
•    Разработване на планове за мониторинг на почви, води, въздух и др.
•    Разработване на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии
•    Оценки за въздействието върху околната среда и екологични оценки
•    Оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
•    Екологични експертизи със здравни оценки
•    Подготовка на документи за внасяне на Заявление за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци
•    Подготовка на документи за внасяне на Заявление за водоползване и планове за мониторинг
•    Консултантски услуги по прилагане на секторното екологично законодателство
•    Други проекти и програми в сектор управление на околната среда.

Финансиране, програми и проекти

Ниската усвояемост на средствата от структурните фондове, особено на финансирането по оперативните програми на ЕС, насочени към малките и средните предприятия, е тревожно. Палатата предоставя целия си опит и съдейства на своите членове за успешно кандидатстване и изпълнение на одобрени проекти, чрез предоставяне на следните услуги:
•    Мониторинг на програми, грантови схеми и други финансиращи инструменти: оперативни програми по структурните фондове, други  национални и европейски програми
•    Индивидуални консултации по условията на конкретни програми, преценка за пригодността на клиента за успешно кандидатстване
•    Абонаментно следене за подходящи програми по критерии, зададени от клиента
•    Консултации по разработване на проектни предложения
•    Разработване на проектни предложения на клиенти
•    Управление на фирмени проекти
•    Информационни дни при стартиране на нови програмни схеми
•    Обучения в управление на проекти.

Качество, сертификация, стандартизация

Успехът принадлежи на качеството във всичките му измерения – изисквания на клиентите, съответствие с нормативната уредба и стандартите, изисквания към фирмената среда, в която се създава продукта. Палатата предоставя услуги в област-та на доброволната и задължителната сертификация на продукти и системи за управление:

•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14000:2004
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на HACCP
•    Консултации за изпитване за съответствие на продукти, обхванати от Закона за техническите изисквания към продуктите и подкрепящите го наредби и придобиване на СЕ маркировка
•    Съдействие за придобиване на технически стандарти
•    Обучения и семинари за вътрешни одитори на системи за управление.

Търговска медиация за извънсъдебно решаване на спорове

Междуфирмената задлъжнялост и тежката икономическа обстановка пораждат много проблемни отношения между контрагентите. Палатата предлага услугите на Центъра за търговска медиация за бързо, евтино и ефективно решаване на търговски спорове извън съдебните зали.

За България медиацията е нов способ за решаване на спорове, който предоставя много предимства, които все още са недостатъчно използвани от бизнеса. Решаването на конфликт чрез медиация може да запази бизнес отношенията между партньорите, което е почти невъзможно след съдебна процедура.
Центърът по търговска медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора е създаден през 2005 година в рамките на проект на USAID за реформи в правната система. Към него са регистрирани 12 медиатори, записани в Регистъра на Министерството на правосъдието.

Връзки с обществеността, издателски и медиен център

И най-добрият продукт, идеи или високи постижения остават неизвестни, ако не се популяризират. В информационната джунгла на 21-ви век Палатата е спечелила своето място с дейностите и услугите си:

•    Икономически портал на Старозагорски регион на www.chambersz.com публикува ежедневно актуални икономически новини от Стара Загора и страната, разнообразна информация, полезни връзки към други ресурси в интернет и реклами на свои клиенти
•    Икономически годишник на Старозагор-ски регион представя структурирана статистическа информация, анализи и прогнози за икономическите сектори в региона, включващи сравнителни данни с предходни периоди и със средните показатели за страната.
Палатата е продуцент на икономическото предаване „Инициатива“, излъчвано по Телевизия Стара Загора, ориентирано към представяне на добри практики и полезни за бизнеса инициативи.
Пиар услуги на фирми и организации:
•    Разработване на PR стратегии и планове
•    Изработка на уеб сайтове и консултации за добро позициониране при търсене
•    Дизайн и предпечат на промоционални материали – брошури, каталози, презентации и др.
•    Организиране на фирмени презентации пред целева група на потенциални потребители и клиенти.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2013

Илко Груев

Още новини