Начало Новини Актуално Търговско-икономическо сътрудничество с Иран - покана за бизнес среща

Търговско-икономическо сътрудничество с Иран - покана за бизнес среща

Актуално

Търговско-икономическо сътрудничество с Иран - покана за бизнес срещаДоговореност за партньорство между Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Ирано-българска бизнес асоциация беше подписана по време на двустранна среща между ръководството на двете организации. Целта е да се подобрят бизнес контактите между предприемачи от двете държави.

Бизнесът на Стара Загора и възможностите за търговско-икономическо сътрудничество с Иран, ще бъдат представени по време на среща, която ще се проведе в залата на Палатата на 15 април от 14 часа. Това е първата конкретна инициатива след срещата между председателя на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов и президента на Ирано-българска бизнес асоциация (ИББА) Саид Хадеи. Г-н Хадеи е също и представител на България в Иранската Търговско-промишлена палата на Мините и индустрията.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани всички ръководители на фирми, които имат интерес да участват в бизнес срещата. Необходимо е фирмите да направят предварителна регистрация за срещата до 8 април 2014 г., като посочат сферата на своите интереси. Тази информация бъде изпратена преди срещата в Стара Загора до ръководството на Ирано-българска бизнес асоциация за предварителен анализ. По този начин ще се уточнят и конкретизират възможностите за намиране на потенциални партньори.

Търговско-икономическо сътрудничество с ИранИрано-българска бизнес асоциация (ИББА) е доброволно сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, бита на етносите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит и достижения в различни области и отрасли на стопанството, икономическия и социален живот.

Основните цели на Сдружението и средства за постигането им са:

 • Съдействие и подкрепа на членове и не-членове за осъществяване на ефективна, устойчива и отворена политика в областта на опазване, развитие и популяризиране на културно-историческо наследство, на духовната култура, история, традиции и други достижения в различни сфери и отрасли.
 • Сътрудничество и посредничество между членове, не-членове, международни, държавни, общински и други институции, сходни сдружения и формации чрез разработване и реализиране на проекти, програми, стратегии, планове, прояви и др., насочени към културното и историческо наследство, към подобряване на икономическото състояние, социалното многообразие, условията на живот и адаптация на гражданите на Ислямска република Иран в България и др.
 • Консултиране и подпомагане на дейности и мероприятия на физически и юридически лица за оптимизиране и прилагане на добри практики и опит при изпълнението на регионални, национални и международни програми за социално-икономическо и културно развитие и сътрудничество.
 • Съдействие, координиране и взаимопомощ при осъществяване и разширяване на комуникациите със сродни организации от страната и чужбина, между самите членове на Сдружението чрез поддържане на партньорства в различни области, както и със съвместни дейности и инициативи.
 • Подобряване степента на информираност и взаимна помощ между членовете и учредителите, чрез съдействие за взаимното опознаване, провеждане на обучения, дискусии, кръгли маси във връзка със събития и прояви на Сдружението, на отделни негови членове или партньорски организации.
 • Проучване на инвестиционни потребности и намерения, целенасочено разпространение на информация и осъществяване на контакти с потенциални инвеститори. Подобряване на бизнес отношенията и бизнес климата и предоставяне на по-добри условия за работа, среда и информация на гражданите на Ислямска република Иран, постоянно или временно пребиваващи в Република България, както и на техни партньори и съмишленици.

За периода от основаването си досега Ирано-българска бизнес асоциация е осъществила успешни контакти, довели до реални бизнес взаимоотношения с компании в областта на:

 • машиностроенето
 • транспорта и логистиката
 • производството на млечни продукти
 • производството на дрехи и облекла
 • производството на етерични масла

Българските продукти са известни в Иран и се ползват с добро име, което е отлична предпоставка за успешното навлизане на нови такива. Към днешна дата асоциацията е осъществила две посещения на делегации с ирански представители в България и едно посещение на българска делегация в Иран. Отделно са организирани и редица индивидуални срещи както в България, така и в Иран.

Асоциацията осъществява дейността си с подкрепата на Иранската Търговско Промишлена Палата на Мините и Индустрията, Българската Търговско-Промишлена Палата и Палатите в Афганистан и Ирак.

ИББА е член на клуба на смесените палати към БТПП и взима активно участие в организираните събития и срещи.

Още новини