Начало Новини Актуално Търговете за продажба на земеделски земи обезщетяват собствениците на бонове

Търговете за продажба на земеделски земи обезщетяват собствениците на бонове

Актуално
търгове земеделски земи бонове

При предишните две правителства, включително и при тройната коалиция, начело с БСП са обявявани търгове за продажба на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с поименни компенсационни бонове. В процеса на възстановяване на земеделските земи през 90-те години бяха издадени компенсационни бонове на собствениците, които не можаха да получат земите си.

По този начин те не бяха реално обезщетени за невъзстановената им собственост и правата им дълги години не бяха възмездени. С продажбата на земеделските земи от ДПФ се дава възможност на тези собственици, или да участват в търговете за покупка на земи с бонове, или да продадат боновете си чрез борсата и по този начин да получат финансово обезщетение, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, съобщиха от пресцентъра.

На сегашния търг се предлагат 154 000 дка на обща стойност 47 млн. лева, което е сбор от средните начални тръжни цени на земите предложени за територията на цялата страна, с изключение на областите Габрово и София – град. Средната начална тръжна цена е около 300 лева на декар. Към момента процедурата се обявява и в местни вестници в областите по местонахождение на имотите. Информация за имотите - обект на търга се  предоставя от съответните общински служби по земеделие и областните дирекции Земеделие по местонахождение на имота, включително и на електронните страници на ОДЗ, като категориите им варират за земеделските земи за отделните землища.

Към настоящия момент, земеделски земи от ДПФ се продават чрез търг само на притежатели на поименни компенсационни бонове. Плащането се извършва само с поименни компенсационни бонове, които са регистрирани в Централния депозитар. Сегашният търг е израз на стремежа ни да се подобри управлението на земите от държавния поземлен фонд, както и цялостното състояние на поземлените отношения, на основата на анализа на следната информация за свободните имоти от ДПФ:

  •   имоти предлагани на търгове за наем и аренда, към които не е бил проявен интерес от евентуални наематели;
  •   местоположение и състояние на маломерни имоти, които да бъдат използвани за окрупняване и развитие на земеделските стопанства;
  •   имоти на база подадени заявления от потенциални купувачи

Считаме, че настоящата процедура ще доведе до справедливо обезщетение за получателите на поименни компенсационни бонове, които до този момент нямаха възможност да ги реализират.

Още новини