Начало Новини Актуално Такса смет в Стара Загора остава непроменена

Такса смет в Стара Загора остава непроменена

Актуално

ЗОбщински съвет

Общински съвет - Стара Загора отхвърли предложението на кмета Живко Тодоров за увеличаване на таксата за битови отпадъци, което фигурираше в една точка от предварително обявения дневен ред, заедно с одобрение план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата за 2013 г. Един глас в залата не достигна да бъде подкрепено предложението за увеличаване на ставката от 1,2 на 1,5 промила за гражданите.

Кметът обясни, че това се налага заради близо 900 000 лева отчисления, които община Стара Загора трябва да внесе в министерството на околната среда и моодите през следващата година, заради неизграденото Регионално депо за битови отпадъци, съобщиха от пресцентъра на Общината.

За първи път откакто е сключен договора с Нелсен чистота няма да бъде увеличена сумата за концесионера. Тези пари трябва да бъдат събрани и отчисленията се увеличават с всяка година. Те ще бъдат вложени в изграждането на рециклираща инсталация, така обясни предложението си кметът. Смисълът на закона е да насърчава общините да събират средства за такава инсталация, за да се намали количеството отпадъци, които отиват на сметището.

От администрацията ще предложат на Общински съвет да се създаде съвместна комисия, която ще разгледа всички предложения за изграждането на рециклиращата инсталация и ще ги предложи за гласуване в зала, за да бъде избрано най-доброто предложение. Направили сме всичко възможно увеличението да е минимално и пак оставаме една от общините с най-ниска ставка. Да бъдем реалисти, призова в залата Тодоров. Той обясни още, че през следващата година няма да се увеличават никакви данъци и такси в общината.

Предложението не беше подкрепено от съветниците на БСП и коалиция, ВМРО – БНД и съюз Стара Загора.

Съветниците одобриха предложението за промяна на маршрута на движение на автобусни линии от общинската транспортна схема. Въз основа на заключенията на комисията се променя маршрута на движение на автобусни линии 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96. За подобряване на транспортното обслужване на живеещите в кв. Железник-изток автобусите в двете посоки ще преминават през квартала по ул. Генерал Иван Пашинов. През кв. Железник и кв. Железник- изток ще преминават и автобусни линии 3 и 8. Маршрутът на движение на автобусна линия 8 се променя, както следва: обръщало на кв. Железник - ул. Загорка – ул. Младост - ул. Генерал Иван Пашинов – бул. Цар Симеон Велики – ул. Капитан Петко войвода – ул. Калояновско шосе – ул. Анастасия Тошева – бул. Славянски – бул. Патриарх Евтимий - бул. Цар Симеон Велики – ул. Хан Тервел – обръщало кв. Самара 3 и обратно. Маршрутът на движение на автобусна линия 31 кв. Железник – Бойчо бунар ще се изпълнява само до Дом на инвалида. Заради постъпило искане от студенти и служители в Тракийски университет, общината пуска нова автобусна линия 204А, допълнение към линия 204, с маршрут на движение през кв. Железник – изток и по ул. Ген. Гурко, като автобусите ще се движат само в сутрешните, обедните и следобедните часове.

Открива се процедура за пряко възлагане на интегрираната обществена услуга превоз на пътници чрез тролейбусен транспорт на територията на град Стара Загора, във връзка с изпълнявания от общината проект Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.5.03/2011/003 от 05.07.2012 год. с ОПРР, решиха още съветниците. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ предвижда бенефициентът в срок до 6 месеца от сключването му да представи на договарящия орган доказателства за предприетите действия и стартирана процедура за привеждане на договорите за обществена услуга с превозвачите, които ще придобият и/или ползват активи, финансирани в рамките на проекта, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1370/2007 г. Проектът за модернизация на транспорта предвижда мерки за интервенция върху депо, въздушно-контактна мрежа, токоизправителни станции и закупуване на 14 тролейбуса и 1 специализиран автомобил за поддръжка на ВКМ.

Общинските съветници подкрепиха предложението за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция на Централен общински пазар, промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година, план за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областна стратегия за интегриране на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация, както и декларация за достъп до спорт в община Стара Загора.

Последната за годината сесия прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост и на второ четене - Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора, Наредба за управлението на горските територии собственост на Община Стара Загора, Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществен ред на територията на община Стара Загора и Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – Стара Загора.

Още новини